MZUK.EPZ.50.2.2019
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Kopernika w Gliwicach - etap II 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
24-01-2019 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
zawarcie umowy
Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 12-04-2019 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):

Konsorcjum firm: PHU Porfectus Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Zakład Ogólnobudowalny Artur Kiowski Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
15-04-2019 nr ogłoszenia 510073398-N-2019
Wartość zawartej umowy
netto:
187 571,61 zł
brutto: 
230 713,08 zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)