oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.5.2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Budowa skweru rekreacyjno wypoczynkowego przy ul. Stefana Czarnieckiego."

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH MAREK DZIEMBA
STRZELCÓW BYTOMSKICH 36, 41-902 BYTOM z ceną 239 500,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do 07.02.2019 r. do godz. 11:30 wpłynęło 6 ofert. Wykonawcy w ustawowym terminie wnieśli wadium. W postępowaniu nie zastosowano procedury z art. 24aa ustawy Pzp. Złożone w postępowaniu oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny. Wykonawcy: Nemar Sp. z o.o. Sp. K., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba i Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek w ustawowym terminie złożyli oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawcy: KM-BUD Mirosława Kąkol, COLOR -SPORT S.C. A. Wilk, W. Kosiorowski i BAUGART Sp. z o.o. pismem z dnia 12.02.2019 r. (MZUK.5598.2019) zostali wezwania do uzupełnienia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. W wyznaczonym terminie, tj. do 14.02.2019 r. do godz. 14:00 ww. oświadczenie złożyli: KM-BUD Mirosława Kąkol i BAUGART Sp. z o.o. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy - COLOR -SPORT S.C. A. Wilk, W. Kosiorowski dotarło do Zamawiającego 15.02.2019 r.
Po przeprowadzeniu wstępnego badania ofert pismem z dnia 12.02.2019 r. (MZUK.5598.2018) Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający dostarczone dokumenty i oświadczenia uznał za wystarczające, tzn. potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
- cena - 60%,
- okres gwarancji i rękojmi - 40%.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 (60 punktów w kryterium cena, 40 punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi). .
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
termin gwarancji i rękojmi
Łączna
punktacja

1.
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH MAREK DZIEMBA
STRZELCÓW BYTOMSKICH 36,
41-902 BYTOM
60,00
40,00
100,00
2.
COLOR-SPORT S,C, ADAM WILK, WALDEMAR KOSIOROWSKI
WARSZAWSKA 299,
43-155 BIERUŃ
52,71
40,00
92,71
3.
Baugart Sp. z o.o.
Floriana 7,
44-190 Knurów
51,06
40,00
91,06
4.

NEMAR Sp.z o.o. Sp.K.
Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
48,40
40,00
88,40
5.

ZAKŁAD USŁUGOWY KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH JACEK WIECZOREK
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 4,
41-900 BYTOM
47,99
40,00
87,99
6.

KM-BUD MIROSŁAWA KĄKOL
KOSZAROWA 12E/49,
40-068 KATOWICE
53,55
28,00
 81,55


Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

27-02-2019 r. Katarzyna Pałka
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastępca Dyrektora Jednostki

27-02-2019 r. Piotr Jarosz

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)