ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.3.2019 
 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o Kodeks cywilny,
pod nazwą:
 Wycinka, usuwanie jemioły, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną

1.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO

WARTOŚĆ VAT

CENA BRUTTO

CZĘŚĆ I

Cmentarze komunalne

suma Załącznika nr 2

     

CZĘŚĆ II

Tereny zieleni miejskiej

wraz z Parkiem Chopina

suma załącznika nr 2

     


- cena brutto części I słownie:

 

- cena brutto części II słownie:

 

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: do 20 grudnia 2019 r.


Oferujemy czas reakcji w sytuacji awaryjnej do ...... godzin (należy wpisać: 8, 6 lub 4 i mniej godzin) - stanowiące kryterium oceny ofert zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu.

 

Oświadczamy, że baza Wykonawcy jest zlokalizowana: ..................................................

 

................................................(należy podać adres bazy) - stanowiące kryterium oceny ofert zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu.

Oświadczamy, że:

 • załączony do ogłoszenia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i jego załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

_____________________
miejscowość, data

_______________________
imię i nazwisko  
__________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej