ZAŁĄCZNIK NR 6
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.3.2019

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Wycinka, usuwanie jemioły, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną -część II 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zaproszeniu/ogłoszeniu.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

    Posiada uprawnienia do kierowania pracami zgodnie z art. 37b ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami Kierownik prac  
    Posiada uprawnienia do prowadzenia prac zgodnie z art.37b ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami Pilarz  
      Pilarz  
      Pilarz  
      Pilarz  
      Pilarz  
      Pilarz  

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej