oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.6.2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Zakup wraz zdostawa materiału szkółkarskiego"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Część 1 -Drzewa

Gospodarstwo Ogrodniczo - Szkółkarskie Bolesław Łakomski
Krycha 10, 62-610 Sompolno z ceną 166 600,80 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.02.2019 r. do godz. 11:30 wpłynęło 7 ofert. Wykonawca do terminu składania ofert wniósł wadium w pieniądzu w wysokości 450,00 zł.
Zamawiający przewidział procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert.
Pismem z dnia 19.02 2019 r. nr kor. MZUK.6287.2019 Zamawiający poprawił oczywiste omyłki rachunkowe w złożonym formularzu cenowym, co nie wpłynęło na łączna wartość brutto zamówienia.
Pismem z dnia 19.02.2018 r nr. kor. MZUK.6288.2019 Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę Gospodarstwo Ogrodniczo - Szkółkarskie Bolesław Łakomski do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oferty w odniesieniu do średniej wszystkich złożonych ofert. W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył satysfakcjonujące wyjaśnienia
Pismem z dnia 21.02.2019 r. nr kor. MZUK.6589.2019 Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca złożył wyjaśnienia.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.

Część 2 - Krzewy
SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW MAREK GURGUL
CECHOWA 127A, 30-685 KRAKÓW z ceną 14 541,12 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.02.2019 r. do godz. 11:30 wpłynęło 5 ofert. Wykonawca do terminu składania ofert wniósł wadium w pieniądzu w wysokości 450,00 zł.
Zamawiający przewidział procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert.
Pismem z dnia 19.02.2018 r nr. kor. MZUK.6288.2019 Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę Szkółkę Drzew i Krzewów Marek Gurgul do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oferty w odniesieniu do średniej wszystkich złożonych ofert. W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył satysfakcjonujące wyjaśnienia.
Pismem z dnia 21.02.2019 r. nr kor. MZUK.6589.2019 Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca złożył wyjaśnienia.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.

Część 3 - Drzewa i krzey iglaste
SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW MAREK GURGUL
CECHOWA 127A, 30-685 KRAKÓW z ceną 21 323,52 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.02.2019 r. do godz. 11:30 wpłynęło 5 ofert. Wykonawca do terminu składania ofert wniósł wadium w pieniądzu w wysokości 450,00 zł.
Zamawiający przewidział procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert.
Pismem z dnia 19.02.2018 r nr. kor. MZUK.6288.2019 Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę Szkółkę Drzew i Krzewów Marek Gurgul do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oferty w odniesieniu do średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert i 30% kwoty przeznaczonej na realizację zadania. W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył satysfakcjonujące wyjaśnienia.
Pismem z dnia 21.02.2019 r. nr kor. MZUK.6589.2019 Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca złożył wyjaśnienia.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.

Część 4 - Pnącza
Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych Maria Garlińska
Władysława Łokietka 15, 32-545 Karniowice z ceną 2 786,40 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.02.2019 r. do godz. 11:30 wpłynęło 5 ofert.
Zamawiający przewidział procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert.
Pismem z dnia 19.02.2018 r nr. kor. MZUK.6288.2019 Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych M. Garlińska do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oferty w odniesieniu do średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył satysfakcjonujące wyjaśnienia.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.

Część 5 - Zmieszany materiał szkółkarski
Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych Maria Garlińska
Władysława Łokietka 15, 32-545 Karniowice z ceną 26 794,80 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.02.2019 r. do godz. 11:30 wpłynęły 2 oferty. Wykonawca do terminu składania ofert wniósł wadium w pieniądzu w wysokości 450,00 zł.
Zamawiający przewidział procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Łączna
punktacja

1.
Część 1 -Drzewa
Gospodarstwo Ogrodniczo - Szkółkarskie Bolesław Łakomski
Krycha 10,
62-610 Sompolno
100,00
100,00
2.
SZKÓŁKA KAŁAWA SP. ZO.O.
PNIEWO 1,
66-301 MIĘDZYRZECZ
95,53
95,53
3.
GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE ARKADIUSZ NAWROCKI
KOŚCIELNA 5,
62-610 LUBSTÓW
85,00
85,00
4.

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW MAREK GURGUL
CECHOWA 127A,
30-685 KRAKÓW
75,90
75,90
5.

BOOT& HORTORUS SP. Z O.O.
STRUŻAŃSKA 61,
05-126 NIEPORĘT
63,47
63,47
6.

DRE OGRODY Dawid Gola
Jemielnicka 19,
47-100 Sucha
49,92
 49,92
7.

Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych Maria Garlińska
Władysława Łokietka 15,
32-545 Karniowice
41,41
41,41
8.

Część 2 -Krzewy
SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW MAREK GURGUL
CECHOWA 127A,
30-685 KRAKÓW

100,00

100,00

9.


Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych Maria Garlińska
Władysława Łokietka 15,
32-545 Karniowice

84,89

84,89

10.


GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE ARKADIUSZ NAWROCKI
KOŚCIELNA 5,
62-610 LUBSTÓW

66,46

66,46

11.


BOOT& HORTORUS SP. Z O.O.
STRUŻAŃSKA 61,
05-126 NIEPORĘT

52,16

 

52,16

12.

Gospodarstwo Ogrodniczo - Szkółkarskie Bolesław Łakomski
Krycha 10,
62-610 Sompolno

39,31

39,31

13.

Część 3 - Drzewa i krzewy iglaste
SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW MAREK GURGUL
CECHOWA 127A,
30-685 KRAKÓW

100,00

100,00

14.

GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE ARKADIUSZ NAWROCKI
KOŚCIELNA 5,
62-610 LUBSTÓW
81,81
81,81
15.


Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych Maria Garlińska
Władysława Łokietka 15,
32-545 Karniowice

74,90

74,90

16.


Gospodarstwo Ogrodniczo - Szkółkarskie Bolesław Łakomski
Krycha 10,
62-610 Sompolno

49,98

49,98

17.


BOOT& HORTORUS SP. Z O.O.
STRUŻAŃSKA 61,
05-126 NIEPORĘT

35,64

35,64

18.

Część 4 - Pnącza
Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych Maria Garlińska
Władysława Łokietka 15,
32-545 Karniowice

100,00

100,00

19.


GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE ARKADIUSZ NAWROCKI
KOŚCIELNA 5,
62-610 LUBSTÓW

96,27

96,27

20.


BOOT& HORTORUS SP. Z O.O.
STRUŻAŃSKA 61,
05-126 NIEPORĘT

72,68

72,68
21.
SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW MAREK GURGUL
CECHOWA 127A,
30-685 KRAKÓW
69,35 69,35
22.
Gospodarstwo Ogrodniczo - Szkółkarskie Bolesław Łakomski
Krycha 10,
62-610 Sompolno
46,91 46,91
23. Część 5 - Zmieszany materiał szkółkarski
Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych Maria Garlińska
Władysława Łokietka 15,
32-545 Karniowice
100,00 100,00
24.


GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE ARKADIUSZ NAWROCKI
KOŚCIELNA 5,
62-610 LUBSTÓW

68,42 68,42


specjalista ds. zamówień publicznych

25-02-2019 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

25-02-2019 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)