Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.8.2019
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA
postępowanie prowadzone w trybie przetargu
opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą
Zakup wraz z dostawą materiału roslinnego

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.

e-mail: mzuk@um.gliwice.pl

tel. +48 32/335 04 54

Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 03.12.11.00-6 - nazwa: Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

 

Zakup wraz z dostawą roślin kwietnikowych:
1. I dostawa - rośliny rabatowe
2. II dostawa - byliny
3. III dostawa - rośliny rabatowe
4. IV dostawa - cebule kwiatowe
5. V dostawa - rośliny rabatowe
w ilościach oraz wg gatunków i odmian podanych w załącznikach, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – rośliny w wyborze 1 wraz z dostawą do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach:

dl I, II, IV i V dostawy w godz. od 7:00 do 13:00, a dla dostawy III w godz. od 6:00 do 13:00.
- Dział Zieleni, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, tel.32 231-29-67,
- Cmentarze Komunalne, ul. Kozielska 120, 44-100 Gliwice, tel. 32 335-04-65,
- Palmiarnia, ul. Fredry 6, 44-100 Gliwice, Tel. 32 335-04-37.

Wymagania konieczne dla wszystkich gatunków roślin kwietnikowych:
1. rośliny muszą być w pierwszym wyborze, gatunki ozdobne z kwiatów, wykwitnięte w 50%, dojrzałe technicznie,
2. rośliny muszą być jednolite w całej partii, zdrowe, nie zwiędnięte,
3. pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
4. stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii,
5. bryła korzeniowa powinna być wilgotna, dobrze przerośnięta i proporcjonalna do wielkości rośliny, a korzenie równomiernie rozmieszczone w pojemniku,
6. cały materiał roślinny do obsadzeń powinien być pojemnikowany,
7. w III dostawie u części roślin zmniejszono parametry (bryła korzeniowa 3-4 cm), są to rośliny do obsadzeń konstrukcji kwietnych,
8. rośliny powinny być oznakowane etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę łacińską (w przypadku dostawy jednolitej wystarczy zaopatrzyć w etykietę jedną roślinę),
9. cebule zdrowe, z zewnętrzną łuską, o średnicy odpowiedniej dla danego gatunku.

Wady niedopuszczalne:
1. występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian,
2. występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby i szkodniki,
3. uszkodzenia mechaniczne,
4. uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
5. zwiędnięcie liści i kwiatów,
6. wybiegnięcie roślin
7. niedopuszczalne jest dostarczenie roślin sadzonych bezpośrednio przed dostawą lub w takim okresie, że rośliny przed dostawą nie miały możliwości wytworzenia wystarczającej ilości korzeni w pojemniku.

Uwaga:
1. kupujący zastrzega sobie prawo obejrzenia oraz rezerwacji materiału u wykonawcy przed dostawą lub może zażądać fotografii roślin,
2. kupujący zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, prawo w chwili odbioru dostawy poddać losowo 1% (co najmniej jedną roślinę) kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie rośliny; kupujący nie ma obowiązku zapłacić wykonawcy za zniszczoną w ten sposób roślinę,
3. w przypadku niespełnienia powyższych wymagań i wystąpienia wad - MZUK jako Zamawiający nie odbierze materiału roślinnego,
4. dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą grupę roślin (kwiaty sezonowe, byliny, cebule).

Termin wykonania zadania:
1. I dostawa - 18.03.2019 r. – 12.04.2019 r.
2. II dostawa - 01.04.2019 r. - 30.04.2019 r. i 13.05.2019 r.-24.05.2019 r.
3. III dostawa - 06.05.2019 r. - 28.06.2019 r. (5% materiału pozostaje u wykonawcy do dnia 5 lipca 2019r. - uzupełnienia nasadzeń).
4. IV dostawa – 16.09.2019 r. - 11.10.2019 r.
5. V dostawa – 01.10.2019 r. - 30.10.2019 r.

Uwaga:
Materiał roślinny III dostawa: część roślin ma zmniejszone parametry wielkości (przeznaczone do obsady przestrzennych konstrukcji kwietnikowych).

Dostawca zobowiązuje się:
1. dostarczyć materiał roślinny na wskazane miejsce w ilości i terminie - uzgadniane
z Zamawiającym na bieżąco, z klarowną specyfikacją umożliwiającą sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym,
2. rozładować dostarczony materiał w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
3. zabezpieczyć materiał roślinny w ilości 5% (III dostawa) dla każdego gatunku do dnia 05.07.2019 r., na ewentualne uzupełnienia nasadzeń w istniejących kwietnikach, bądź dowóz materiału nie wykorzystanego przy tych nasadzeniach - w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
4. na poniesienie kosztów związanych z przetrzymywaniem 5% materiału do dnia 05.07.2019 r., i zapewnienia dostawy materiału o odpowiedniej wielkości i wyglądzie do roślin zgodnych
z tymi (istniejącymi na kwietnikach), które rosną już na kwietnikach,
5. przewóz roślin specjalistycznym środkiem transportu, przystosowanym do tego celu oraz zapewniającym sprawny rozładunek,
6. zapłata za dostarczony materiał nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do MZUK/wystawienia faktury VAT RR i może nastąpić po zrealizowaniu przedmiotu umowy (I dostawa, II dostawa, III dostawa, IV dostawa, V dostawa).
 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką ZSZ obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO
.

 
Wymagany termin rękojmi: 3 misiące na rosliny rabatowe i 6 miesięcy na cebule kwiatowe
 
Termin wykonania zamówienia: 1. I dostawa - 18.03.2019 r. - 12.04.2019 r.
2. II dostawa - 01.04.2019 r. - 30.04.2019 r. i 13.05.2019 r.-24.05.2019 r.
3. III dostawa - 06.05.2019 r. - 28.06.2019 r. (5% materiału pozostaje u wykonawcy do dnia 5 lipca 2019r. - uzupełnienia nasadzeń).
4. IV dostawa - 16.09.2019 r. - 11.10.2019 r.
5. V dostawa - 01.10.2019 r. - 30.10.2019 r.
Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- wypełniony i podpisany formularz cenowy - o treści załącznika nr 2,

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=100,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.


1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów,
2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę
o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 15-02-2019r. do godziny 09:30.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu.

Zasady uzupełniania dokumentów:
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,
b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu  stosowne pisemne oświadczenie.

Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

Istotne postanowienia umowy:
 zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy 

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - formularz cenowy,
3) Załącznik nr 3 - wzór umowy,
4) Załącznik nr 4 - zestawienie materiału roślinnego
 
specjalista ds. zamówień publicznych
 
06-02-2019 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
07-02-2019 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej