Gliwice, 22-03-2019 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.12.2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 221 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335 04 54
fax +48 32/231 00 32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 77.31.41.00-5 - nazwa: Usługi w zakresie trawników
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 77.34.20.00-9 - nazwa: Przycinanie żywopłotów
kod CPV: 90.51.10.00-2 - nazwa: Usługi wywozu odpadów
kod CPV: 77.31.40.00-4 - nazwa: Usługi utrzymania gruntów

3) opis przedmiotu zamówienia

I. Koszenie terenów zieleni miejskiej i cięcie żywopłotów ( część 1, 2,3,4 )
Przedmiot zamówienia:
- Trzykrotne koszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów.
- Dwukrotne cięcie żywopłotów z zagrabieniem i wywozem pędów.
- Zebranie z terenów wszelkich odpadów, gałęzi i śmieci, przed i po koszeniu oraz ich wywóz.

Zamówienie obejmuje koszenie trawników i cięcie żywopłotów na terenach zieleni miejskiej wg wykazów:
Część 1 - Załącznik 10 – Rejon I: Śródmieście, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Stare Gliwice, Brzezinka
trawniki – 16,961 ha,
żywopłoty – 770 m2
Część 2 - Załącznik 11 – Rejon II: Sikornik, Trynek, Bojków, Ligota, Sośnica,
trawniki – 15,52 ha,
żywopłoty – 3300 m2
Część 3 - Załącznik 12 – Rejon III: Baildona, Zatorze, Żerniki, Obrońców Pokoju, Szobiszowice, Toszecka, Czechowice
trawniki – 15,552 ha
żywopłot – 2120 m2
Część 4 - Załącznik 13 – Rejon IV: Kopernik, Łabędy
trawniki – 17,979 ha,
żywopłot – 1010 m2

Istotne warunki zamówienia:
1. Terminy wykonania zadania są szacunkowe, a dokładne terminy zostaną wyznaczone na podstawie wysokości traw:
I koszenie traw i ciecie żywopłotu - 23 kwietnia – 24 maja 2019 r.
II koszenie traw - 17 czerwca – 12 lipca 2019 r.
III koszenie traw i cięcie żywopłotu - 12 sierpnia – 6 września 2019 r.
2. Pora wykonywania prac:
- w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godz. od 6:00 do 18:00
- w soboty w godz. od 8:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, że zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w soboty.
3. Czas wykonania prac nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia prac.
4. Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 3 – 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia.
5. Do powierzchni wykaszanej należą również zarośnięte chodniki i krawężniki oraz teren przy ogrodzeniach.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zleceniodawcy i naprawy uszkodzeń.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego.
8. Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów.
9. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót.
10. Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.
11. Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie.
12. Zaleca się, aby technologia wykonywania usługi gwarantowała w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór skoszonych traw.
13. Wywozu skoszonej trawy, ściętych pędów i odpadów należy dokonywać najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta.
14. Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 5 ton.
15. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
16. Przekazanie przedmiotu umowy Wykonawcy przy każdym etapie następuje po zgłoszeniu telefonicznym, a następnie potwierdzone protokołem, w którym Strony określają;
- termin rozpoczęcia prac, przy czym prace należy podjąć najpóźniej w dniu następnym od wyznaczonej daty,
- kolejność obiektów do wykonywania prac na poszczególnych dzielnicach,
- termin zakończenia prac.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części koszeń na niektórych terenach. Powierzchnia do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, a przede wszystkim w przypadku sprzedaży gruntów miejskich lub trwania modernizacji terenu, lub stwierdzenia braku konieczności koszenia w razie wystąpienia w okresie wegetacji traw niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. suszy. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
18. Odbiór prac dokonywany będzie etapami, po zakończeniu prac na poszczególnych osiedlach.
19. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonanie usług do odbioru najpóźniej na dwa dni przed dokonaniem odbioru.

II. Pięciokrotne koszenie trawników i dwukrotne cięcie żywopłotów na placach zabaw i siłowniach (część 5).
Przedmiot zamówienia:
- Pięciokrotne koszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów.
- Dwukrotne cięcie żywopłotów z zagrabieniem i wywozem pędów.
- Zebranie z terenów wszelkich odpadów, gałęzi i śmieci, przed i po koszeniu oraz ich wywóz.
- Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
Zamówienie obejmuje koszenie trawników i cięcie żywopłotów na terenach zieleni miejskiej wg wykazów:

Część 5 - Załącznik 14 – Place zabaw i siłownie:
trawniki – 1,783 ha
żywopłoty – 550 m2

Istotne warunki zamówienia:
1. Terminy wykonania zadania są szacunkowe, a dokładne terminy zostaną wyznaczone na podstawie wysokości traw:
I koszenie traw - 15 – 30 kwietnia 2019 r.
II koszenie traw i cięcie żywopłotu - 13 – 24 maja 2019 r.
III koszenie traw - 17 – 28 czerwca 2019 r.
IV koszenie i cięcie żywopłotu - 22 lipca – 2 sierpnia 2019 r.
V koszenie - 26 sierpnia – 6 września 2019 r.
2. Czas wykonania prac nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia prac.
3. Pora wykonywania prac:
- w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godz. od 7:00 do 18:00
- w soboty w godz. od 8:00 do 15:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w soboty.
4. Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 3 – 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia.
5. Do powierzchni wykaszanej należą również zarośnięte chodniki i krawężniki oraz tereny przy ogrodzeniu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zleceniodawcy i naprawy uszkodzeń.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego.
8. Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów.
9. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót.
10. Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.
11. Zaleca się, aby technologia wykonywania usługi gwarantowała w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór skoszonych traw.
12. Wywozu skoszonej trawy, ściętych pędów i odpadów należy dokonywać natychmiast po zakończeniu prac.
13. Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 3,5 tony.
14. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
15. Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie.
16. Przekazanie przedmiotu umowy Wykonawcy przy każdym etapie następuje po zgłoszeniu telefonicznym, a następnie potwierdzone protokołem, w którym Strony określają;
- termin rozpoczęcia prac, przy czym prace należy podjąć najpóźniej w dniu następnym od wyznaczonej daty,
- kolejność obiektów do wykonywania prac na poszczególnych dzielnicach,
- termin zakończenia prac.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części koszeń na niektórych terenach. Powierzchnia do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, a przede wszystkim w przypadku sprzedaży gruntów miejskich lub trwania modernizacji terenu, lub stwierdzenia braku konieczności koszenia w razie wystąpienia w okresie wegetacji traw niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. suszy. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
18. Odbiór prac dokonywany będzie po zakończeniu prac na poszczególnych dzielnicach.
19. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonanie usług do odbioru najpóźniej na 1 dzień przed dokonaniem odbioru.

III. Przedmiotem zamówienia jest koszenie trawy i grabienie liści na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach ( Część 6)
1. Czterokrotne koszenie trawników, chwastów i samosiejek na Cmentarzu Centralnym ( 4x10,5 ha) w terminach:
- I koszenie traw – 23 kwietnia – 13 maja 2019 r.,
- II koszenie traw – 20 maja – 20 czerwca 2019 r.,
- III koszenie traw – 24 czerwca – 26 lipca 2019 r.,
- IV koszenie traw – 12 sierpnia – 28 września 2019 r.
2. Każdorazowo szczegółowe terminy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, przy
czym Wykonawca rozpocznie prace w ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnego
zlecenia Wykonawcy, a termin zakończenia prac nie może przekroczyć 14 dni.
W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Wykonania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, alejek, ogrodzeń, nagrobków i innych elementów małej architektury. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za spowodowanie zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia.
2. Wykonania zleconych prac z należną starannością, bez konieczności interwencji przez Zamawiającego.
3. Zabezpieczenia terenu poprzez oznakowanie i wygrodzenie części cmentarza, przy którym wykonywane będą prace.
4. Czyszczenia na bieżąco zakurzonych nagrobków w wyniku prowadzonych prac.
5. Wykonywania prac tylko:
- w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-17:00
- w soboty w godz. 7:00-14:00
- wstrzymania wszelkich prac w trakcie trwania ceremonii pogrzebowych w pobliżu wykonywania prac.
6. Korzystania na terenie cmentarza z samochodów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.
7. Uporządkowania miejsca pracy poprzez wywóz skoszonej trawy, oczyszczanie terenu z wszelkich odpadów. Wywozu skoszonej trawy należy dokonać najpóźniej następnego dnia.
8. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.

IV. Interwencyjne koszenie trawników (część 7)
Przedmiot zamówienia:
- Wykoszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów.
- Zebranie z terenów wszelkich odpadów, gałęzi i śmieci, przed i po koszeniu oraz ich wywóz.
Szacunkowa powierzchnia do wykoszenia wynosi ok. 25 ha w zależności od ilości zgłoszeń interwencyjnych.

Istotne warunki zamówienia:
1. Termin wykonania zadania – 15 kwietnia – 30 listopada 2019 r.
2. Zamawiający będzie każdorazowo zlecał wykonanie robót telefonicznie, a następnie potwierdzał je w formie pisemnej, faksem lud drogą mailową.
3. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy mapki z lokalizacją i powierzchnią terenu do wykoszenia wraz z terminem zakończenia prac. Przystąpienie do prac będzie miało miejsce nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia pisemnego, faksem lub drogą mailową.
4. Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 3 – 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zleceniodawcy i naprawy uszkodzeń.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego.
7. Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów.
8. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót.
9. Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.
10. Zaleca się, aby technologia wykonywania usługi gwarantowała w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór skoszonych traw.
11. Wywozu skoszonej trawy i odpadów należy dokonywać najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta.
12. Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 5 ton.
13. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
14. Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie.
15. Prace wykonywać tylko:
- w dni robocze (poniedziałek- piątek), w godz. od 6:00 do 18:00,
- w soboty w godz. od 8:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega
sobie prawo do wstrzymania prac w soboty.
16. Odbiór prac dokonywany będzie po każdorazowym wykonaniu prac.
17. Płatność za wykonane prace odbywać się będzie co miesiąc na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Dołączyć do faktury protokoły odbioru prac wszystkich zleceń z danego miesiąca.

V. Przedmiotem zamówienia jest grabienie liści na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach ( Część 8)
Jednokrotne ręczne grabienie liści na terenie Cmentarza Lipowego ( 11,8 ha), w okresie od 1 października do 30 października 2019 r.
W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Wykonania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, alejek, ogrodzeń, nagrobków i innych elementów małej architektury. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za spowodowanie zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia.
2. Wykonania zleconych prac z należną starannością, bez konieczności interwencji przez Zamawiającego.
3. Użycie sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) możliwe będzie tylko w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Zabezpieczenia terenu poprzez oznakowanie i wygrodzenie części cmentarza, przy którym wykonywane będą prace.
5. Czyszczenia na bieżąco zakurzonych nagrobków w wyniku prowadzonych prac.
6. Wykonywania prac tylko:
- w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-17:00,
- w soboty w godz. 7:00-14:00,
- wstrzymania wszelkich prac w trakcie trwania ceremonii pogrzebowych w pobliżu
wykonywania prac.
7. Korzystania na terenie cmentarza z samochodów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.
8. Uporządkowania miejsca pracy poprzez wywóz skoszonej trawy, oczyszczanie terenu z wszelkich odpadów. Wywozu skoszonej trawy należy dokonać najpóźniej następnego dnia.
9. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca


Wykonawca powinien:
1. Zatrudniać odpowiednio wykwalifikowany personel wykonawczy, posiadający kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Dysponować odpowiednim sprzętem do wykonania zamówienia, odpowiednim samochodem i personelem wykonawczym. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką ZSZ obowiązująca w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO
.

 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,

A) - część 1 – koszenia i cięcia w Rejonie I;
    - część 2 – koszenia i cięcia w Rejonie II;
    - część 3 – koszenia i cięcia w Rejonie III;
    - część 4 – koszenia i cięcia w Rejonie IV;
    - część 5 – koszenia i cięcia na placach zabaw i siłowniach;
    - część 6 – koszenia na Cmentarzu Centralnym;

B) - część 7 – koszenia interwencyjne;
    - część 8 – grabienia na Cmentarzu Lipowym
 

Zamawiający wprowadza zastrzeżenie, że Wykonawca może ubiegać się tylko o jedną część zamówienia z pozycji A tj. tylko o część 1 lub tylko o część 2 lub tylko o część 3 lub tylko o część 4 lub tylko o część 5 lub tylko o część 6. Wykonawca ubiegający się o jedną część z pozycji A może ubiegać się o dowolną ilość części z pozycji B lub tylko o zamówienie z pozycji B.

 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia

1) termin wykonania zamówienia: Dla części 1,2,3,4:
Szacunkowe terminy wykonania zamówienia:
1) dla trzykrotnego koszenia:
I koszenie traw - 23 kwietnia - 24 maja 2019 r.
II koszenie traw - 17 czerwca - 12 lipca 2019 r.
III koszenie traw - 12 sierpnia - 6 września 2019 r.
dokładne terminy zostaną wyznaczone na podstawie wysokości traw
2) dla dwukrotnego cięcia żywopłotów:
I cięcie - 23 kwietnia - 24 maja 2019 r.
II ciecie - 12 sierpnia - 6 września 2019 r.

Dla części 5:
Szacunkowe terminy wykonania zamówienia
1) dla pięciokrotnego koszenia:
I koszenie traw - 15 kwietnia - 30 kwietnia 2019 r.
II koszenie traw - 13 maja - 24 maja 2019 r.
III koszenie traw - 17 czerwca - 28 czerwca 2019 r.
IV koszenie traw - 22 lipca - 2 sierpnia 2019 r.
V koszenie traw - 26 sierpnia - 6 września 2019 r.
dokładne terminy zostaną wyznaczone na podstawie wysokości traw
2) dla dwukrotnego cięcia żywopłotów:
I cięcie - 13 maja - 24 maja 2019 r.
II ciecie - 22 lipca - 2 sierpnia 2019 r.

Dla części 6:
Szacunkowe terminy wykonania zamówienia
- I koszenie traw - 23 kwietnia - 13 maja 2019 r.,
- II koszenie traw - 20 maja - 20 czerwca 2019 r.,
- III koszenie traw - 24 czerwca - 26 lipca 2019 r.,
- IV koszenie traw - 12 sierpnia - 28 września 2019 r.

Dla części 7:
Termin wykonania zadania: 15 kwietnia - 30 listopada 2019 r.

Dla części 8:
Jednokrotne ręczne grabienie liści na terenie Cmentarza Lipowego ( 11,8 ha), w okresie od 1 października do 30 października 2019 r.
,
8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:

 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
O zamówienie w części 1 - koszenie i cięcie Rejon I - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części 2 - koszenie i cięcie Rejon II - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części 3 - koszenie i cięcie Rejon III - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części 4 - koszenie i cięcie Rejon IV - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części 5 - koszenie i cięcie na terenach placów zabaw i siłowni - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części 6 - koszenia na Cmentarzu Centralnym - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części 7 - koszenie interwencyjne - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 2 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części 8 - grabienie na Cmentarzu Lipowym - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 2 usługi zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda.

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część zamówienia warunek wiedzy i doświadczenia ulega zsumowaniu.
W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega zsumowaniu.

O zamówienie w części 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 7 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
- Minimum 2 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton, wyposażonym w plandekę zabezpieczającą odpady;
- Minimum 1 szt. kosiarki bijakowej do ciągników lub kosiarki samojezdnej do dużych powierzchni
- Minimum 4 szt. samobieżnych kosiarek spalinowych
- Minimum 4 szt. podkaszarek.

O zamówienie w części 5 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
- Minimum 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton.
- Minimum 2 szt. kosiarek mechanicznych
- Minimum 2 szt. podkaszarek.

O zamówienie w części 6 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
- Minimum 2 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.
- Minimum 3 szt. kosiarek mechanicznych
- Minimum 3 szt. podkaszarek.

O zamówienie w części 8 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
- Minimum 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część zamówienia Wykonawca musi spełnić maksymalny warunek określony dla części, o którą się ubiega ( np. w przypadku ubiegania się o część 1 i 8 Wykonawca winien spełnić warunek określony dla części 1)

- o zamówienie w części 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 7,mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 10 pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- o zamówienie w części 5 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- o zamówienie w części 6 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 12 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- o zamówienie w części 8 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 5 osobamii zdolnymi do wykonania zamówienia.

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część zamówienia Wykonawca musi spełnić maksymalny warunek określony dla części, o które się ubiega ( np. w przypadku ubiegania się o część 1 i 8 Wykonawca winien spełnić warunek określony dla części 1)

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu.

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.


  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

  3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

 • wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,

  4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

  • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
   a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
   b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
  • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123),
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach "
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Joanna Michoń - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-54, fax +48 32/231 00 32, pok. 33 - Zamówienia publiczne, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pani Iwona Kokowicz - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-24, fax +48 32/231 00 32, pok. Dział Zieleni, piętro
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
13. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) na każdą z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę,
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopię dołączyć do oferty,

 
14. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1A, 1B do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:

a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem,
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,

14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach

Nie otwierać przed 04-04-2019 r. godz. 10:00 "


16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 04-04-2019 r. do godz. 09:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat; w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04-04-2019 r. o godz. 10:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.
 
17. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1A, 1B do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.


 
 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=100,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.

 
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
22. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

 
23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku
z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH,
a także sukcesja z mocy prawa;
2) zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana
z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, np. danych teleadresowych Wykonawcy/ Zamawiającego;
3) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części usługi z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia;
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
wstrzymania wykonywania usługi ze względu na ustawową działalność osób trzecich,
zmiany zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie,
zmiany podwykonawcy - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie;
5) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy;
6) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

 
24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
 
25. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych 44-109 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c .
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Iwona Janik , iod@mzuk.pl, tel.: 32 335 04 47.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach numer sprawy: MZUK-EPZ.50.12.2019 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 

 

26. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1A, 1B - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz  usług,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz potencjału technicznego,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz osób,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - wykaz terenów zielonych w Rejonie I dla części 1
11) ZAŁĄCZNIK NR 11 - wykaz terenów zielonych w Rejonie II dla części 2
12) ZAŁĄCZNIK NR 12 - wykaz terenów zielonych w Rejonie III dla części 3
13) ZAŁĄCZNIK NR 13 - wykaz terenów zielonych w Rejonie IV dla części 4
14) ZAŁĄCZNIK NR 14 - wykaz placów zabaw i siłowni dla części 5
 
Dyrektor Jednostki
 
22-03-2019 r.  Tadeusz Mazur 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)