ZAŁĄCZNIK NR 7
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.12.2019

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach  
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykaz osób dotyczy warunku określonego dla części ..... zamówienia.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

 

1.

       

 

2.

       

 

3.

       

 

4.

       

 

5.

       

 

6.

       

 

7.

       

 

8.

       

 

9.

       

 

10.

       

 

11.

       

 

12.

       

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej