Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.12.2019
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44-109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (URL): http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy: www.mzuk.gliwice.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzuk.gliwice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych 44-109 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach
Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
grupa A obejmuje część 1,2,3,4,5,6 tylko o 1 część z grupy A, grupa B obejmuje część 7,8 dowolną ilość części z B
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Koszenie terenów zieleni miejskiej i cięcie żywopłotów ( część 1, 2,3,4 ) Przedmiot zamówienia: - Trzykrotne koszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów. - Dwukrotne cięcie żywopłotów z zagrabieniem i wywozem pędów. - Zebranie z terenów wszelkich odpadów, gałęzi i śmieci, przed i po koszeniu oraz ich wywóz. Zamówienie obejmuje koszenie trawników i cięcie żywopłotów na terenach zieleni miejskiej wg wykazów: Część 1 - Załącznik 10 – Rejon I: Śródmieście, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Stare Gliwice, Brzezinka trawniki – 16,961 ha, żywopłoty – 770 m2 Część 2 - Załącznik 11 – Rejon II: Sikornik, Trynek, Bojków, Ligota, Sośnica, trawniki – 15,52 ha, żywopłoty – 3300 m2 Część 3 - Załącznik 12 – Rejon III: Baildona, Zatorze, Żerniki, Obrońców Pokoju, Szobiszowice, Toszecka, Czechowice trawniki – 15,552 ha żywopłot – 2120 m2 Część 4 - Załącznik 13 – Rejon IV: Kopernik, Łabędy trawniki – 17,979 ha, żywopłot – 1010 m2 Istotne warunki zamówienia: 1. Terminy wykonania zadania są szacunkowe, a dokładne terminy zostaną wyznaczone na podstawie wysokości traw: I koszenie traw i ciecie żywopłotu - 23 kwietnia – 24 maja 2019 r. II koszenie traw - 17 czerwca – 12 lipca 2019 r. III koszenie traw i cięcie żywopłotu - 12 sierpnia – 6 września 2019 r. 2. Pora wykonywania prac: - w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godz. od 6:00 do 18:00 - w soboty w godz. od 8:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, że zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w soboty. 3. Czas wykonania prac nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia prac. 4. Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 3 – 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia. 5. Do powierzchni wykaszanej należą również zarośnięte chodniki i krawężniki oraz teren przy ogrodzeniach. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zleceniodawcy i naprawy uszkodzeń. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego. 8. Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów. 9. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót. 10. Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu. 11. Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie. 12. Zaleca się, aby technologia wykonywania usługi gwarantowała w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór skoszonych traw. 13. Wywozu skoszonej trawy, ściętych pędów i odpadów należy dokonywać najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta. 14. Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 5 ton. 15. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 16. Przekazanie przedmiotu umowy Wykonawcy przy każdym etapie następuje po zgłoszeniu telefonicznym, a następnie potwierdzone protokołem, w którym Strony określają; - termin rozpoczęcia prac, przy czym prace należy podjąć najpóźniej w dniu następnym od wyznaczonej daty, - kolejność obiektów do wykonywania prac na poszczególnych dzielnicach, - termin zakończenia prac. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części koszeń na niektórych terenach. Powierzchnia do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, a przede wszystkim w przypadku sprzedaży gruntów miejskich lub trwania modernizacji terenu, lub stwierdzenia braku konieczności koszenia w razie wystąpienia w okresie wegetacji traw niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. suszy. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. 18. Odbiór prac dokonywany będzie etapami, po zakończeniu prac na poszczególnych osiedlach. 19. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonanie usług do odbioru najpóźniej na dwa dni przed dokonaniem odbioru. II. Pięciokrotne koszenie trawników i dwukrotne cięcie żywopłotów na placach zabaw i siłowniach (część 5). Przedmiot zamówienia: - Pięciokrotne koszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów. - Dwukrotne cięcie żywopłotów z zagrabieniem i wywozem pędów. - Zebranie z terenów wszelkich odpadów, gałęzi i śmieci, przed i po koszeniu oraz ich wywóz. - Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. Zamówienie obejmuje koszenie trawników i cięcie żywopłotów na terenach zieleni miejskiej wg wykazów: Część 5 - Załącznik 14 – Place zabaw i siłownie: trawniki – 1,783 ha żywopłoty – 550 m2 Istotne warunki zamówienia: 1. Terminy wykonania zadania są szacunkowe, a dokładne terminy zostaną wyznaczone na podstawie wysokości traw: I koszenie traw - 15 – 30 kwietnia 2019 r. II koszenie traw i cięcie żywopłotu - 13 – 24 maja 2019 r. III koszenie traw - 17 – 28 czerwca 2019 r. IV koszenie i cięcie żywopłotu - 22 lipca – 2 sierpnia 2019 r. V koszenie - 26 sierpnia – 6 września 2019 r. 2. Czas wykonania prac nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia prac. 3. Pora wykonywania prac: - w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godz. od 7:00 do 18:00 - w soboty w godz. od 8:00 do 15:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w soboty. 4. Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 3 – 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia. 5. Do powierzchni wykaszanej należą również zarośnięte chodniki i krawężniki oraz tereny przy ogrodzeniu. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zleceniodawcy i naprawy uszkodzeń. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego. 8. Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów. 9. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót. 10. Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu. 11. Zaleca się, aby technologia wykonywania usługi gwarantowała w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór skoszonych traw. 12. Wywozu skoszonej trawy, ściętych pędów i odpadów należy dokonywać natychmiast po zakończeniu prac. 13. Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 3,5 tony. 14. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 15. Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie. 16. Przekazanie przedmiotu umowy Wykonawcy przy każdym etapie następuje po zgłoszeniu telefonicznym, a następnie potwierdzone protokołem, w którym Strony określają; - termin rozpoczęcia prac, przy czym prace należy podjąć najpóźniej w dniu następnym od wyznaczonej daty, - kolejność obiektów do wykonywania prac na poszczególnych dzielnicach, - termin zakończenia prac. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części koszeń na niektórych terenach. Powierzchnia do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, a przede wszystkim w przypadku sprzedaży gruntów miejskich lub trwania modernizacji terenu, lub stwierdzenia braku konieczności koszenia w razie wystąpienia w okresie wegetacji traw niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. suszy. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. 18. Odbiór prac dokonywany będzie po zakończeniu prac na poszczególnych dzielnicach. 19. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonanie usług do odbioru najpóźniej na 1 dzień przed dokonaniem odbioru. III. Przedmiotem zamówienia jest koszenie trawy i grabienie liści na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach ( Część 6) 1. Czterokrotne koszenie trawników, chwastów i samosiejek na Cmentarzu Centralnym ( 4x10,5 ha) w terminach: - I koszenie traw – 23 kwietnia – 13 maja 2019 r., - II koszenie traw – 20 maja – 20 czerwca 2019 r., - III koszenie traw – 24 czerwca – 26 lipca 2019 r., - IV koszenie traw – 12 sierpnia – 28 września 2019 r. 2. Każdorazowo szczegółowe terminy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, przy czym Wykonawca rozpocznie prace w ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnego zlecenia Wykonawcy, a termin zakończenia prac nie może przekroczyć 14 dni. W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Wykonania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, alejek, ogrodzeń, nagrobków i innych elementów małej architektury. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za spowodowanie zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia. 2. Wykonania zleconych prac z należną starannością, bez konieczności interwencji przez Zamawiającego. 3. Zabezpieczenia terenu poprzez oznakowanie i wygrodzenie części cmentarza, przy którym wykonywane będą prace. 4. Czyszczenia na bieżąco zakurzonych nagrobków w wyniku prowadzonych prac. 5. Wykonywania prac tylko: - w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-17:00 - w soboty w godz. 7:00-14:00 - wstrzymania wszelkich prac w trakcie trwania ceremonii pogrzebowych w pobliżu wykonywania prac. 6. Korzystania na terenie cmentarza z samochodów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton. 7. Uporządkowania miejsca pracy poprzez wywóz skoszonej trawy, oczyszczanie terenu z wszelkich odpadów. Wywozu skoszonej trawy należy dokonać najpóźniej następnego dnia. 8. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. IV. Interwencyjne koszenie trawników (część 7) Przedmiot zamówienia: - Wykoszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów. - Zebranie z terenów wszelkich odpadów, gałęzi i śmieci, przed i po koszeniu oraz ich wywóz. Szacunkowa powierzchnia do wykoszenia wynosi ok. 25 ha w zależności od ilości zgłoszeń interwencyjnych. Istotne warunki zamówienia: 1. Termin wykonania zadania – 15 kwietnia – 30 listopada 2019 r. 2. Zamawiający będzie każdorazowo zlecał wykonanie robót telefonicznie, a następnie potwierdzał je w formie pisemnej, faksem lud drogą mailową. 3. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy mapki z lokalizacją i powierzchnią terenu do wykoszenia wraz z terminem zakończenia prac. Przystąpienie do prac będzie miało miejsce nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia pisemnego, faksem lub drogą mailową. 4. Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 3 – 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zleceniodawcy i naprawy uszkodzeń. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego. 7. Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów. 8. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót. 9. Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu. 10. Zaleca się, aby technologia wykonywania usługi gwarantowała w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór skoszonych traw. 11. Wywozu skoszonej trawy i odpadów należy dokonywać najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta. 12. Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 5 ton. 13. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 14. Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie. 15. Prace wykonywać tylko: - w dni robocze (poniedziałek- piątek), w godz. od 6:00 do 18:00, - w soboty w godz. od 8:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w soboty. 16. Odbiór prac dokonywany będzie po każdorazowym wykonaniu prac. 17. Płatność za wykonane prace odbywać się będzie co miesiąc na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Dołączyć do faktury protokoły odbioru prac wszystkich zleceń z danego miesiąca. V. Przedmiotem zamówienia jest grabienie liści na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach ( Część 8) Jednokrotne ręczne grabienie liści na terenie Cmentarza Lipowego ( 11,8 ha), w okresie od 1 października do 30 października 2019 r. W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Wykonania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, alejek, ogrodzeń, nagrobków i innych elementów małej architektury. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za spowodowanie zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia. 2. Wykonania zleconych prac z należną starannością, bez konieczności interwencji przez Zamawiającego. 3. Użycie sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) możliwe będzie tylko w uzgodnieniu z Zamawiającym. 4. Zabezpieczenia terenu poprzez oznakowanie i wygrodzenie części cmentarza, przy którym wykonywane będą prace. 5. Czyszczenia na bieżąco zakurzonych nagrobków w wyniku prowadzonych prac. 6. Wykonywania prac tylko: - w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-17:00, - w soboty w godz. 7:00-14:00, - wstrzymania wszelkich prac w trakcie trwania ceremonii pogrzebowych w pobliżu wykonywania prac. 7. Korzystania na terenie cmentarza z samochodów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton. 8. Uporządkowania miejsca pracy poprzez wywóz skoszonej trawy, oczyszczanie terenu z wszelkich odpadów. Wywozu skoszonej trawy należy dokonać najpóźniej następnego dnia. 9. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca Wykonawca powinien: 1. Zatrudniać odpowiednio wykwalifikowany personel wykonawczy, posiadający kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. 2. Dysponować odpowiednim sprzętem do wykonania zamówienia, odpowiednim samochodem i personelem wykonawczym. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką ZSZ obowiązująca w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* * - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.

II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77342000-9
77314000-4
90511000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunku: O zamówienie w części 1 - koszenie i cięcie Rejon I - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda. O zamówienie w części 2 - koszenie i cięcie Rejon II - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda. O zamówienie w części 3 - koszenie i cięcie Rejon III - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda. O zamówienie w części 4 - koszenie i cięcie Rejon IV - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda. O zamówienie w części 5 - koszenie i cięcie na terenach placów zabaw i siłowni - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda. O zamówienie w części 6 - koszenia na Cmentarzu Centralnym - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda. O zamówienie w części 7 - koszenie interwencyjne - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 2 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda. O zamówienie w części 8 - grabienie na Cmentarzu Lipowym - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 2 usługi zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda. W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część zamówienia warunek wiedzy i doświadczenia ulega zsumowaniu. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega zsumowaniu. O zamówienie w części 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 7 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: - Minimum 2 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton, wyposażonym w plandekę zabezpieczającą odpady; - Minimum 1 szt. kosiarki bijakowej do ciągników lub kosiarki samojezdnej do dużych powierzchni - Minimum 4 szt. samobieżnych kosiarek spalinowych - Minimum 4 szt. podkaszarek. O zamówienie w części 5 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: - Minimum 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton. - Minimum 2 szt. kosiarek mechanicznych - Minimum 2 szt. podkaszarek. O zamówienie w części 6 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: - Minimum 2 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton. - Minimum 3 szt. kosiarek mechanicznych - Minimum 3 szt. podkaszarek. O zamówienie w części 8 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: - Minimum 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton. W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część zamówienia Wykonawca musi spełnić maksymalny warunek określony dla części, o którą się ubiega ( np. w przypadku ubiegania się o część 1 i 8 Wykonawca winien spełnić warunek określony dla części 1) - o zamówienie w części 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 7,mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 10 pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. - o zamówienie w części 5 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - o zamówienie w części 6 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 12 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - o zamówienie w części 8 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 5 osobamii zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część zamówienia Wykonawca musi spełnić maksymalny warunek określony dla części, o które się ubiega ( np. w przypadku ubiegania się o część 1 i 8 Wykonawca winien spełnić warunek określony dla części 1)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) na każdą z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopię dołączyć do oferty,

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesja z mocy prawa; 2) zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, np. danych teleadresowych Wykonawcy/ Zamawiającego; 3) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części usługi z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia; 4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: wstrzymania wykonywania usługi ze względu na ustawową działalność osób trzecich, zmiany zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie, zmiany podwykonawcy - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie; 5) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy; 6) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-04, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Koszenia traw i cięcia żywopłotów w Rejonie I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77342000-9, 90511000-2, 77314000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Koszenia traw i cięcia żywopłotów w Rejonie II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77342000-9, 77314000-4, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Koszenia traw i cięcia żywopłotów w Rejonie III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77342000-9, 77314000-4, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Koszenia traw i cięcia zywopłotów w Rejonie IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77342000-9, 77314000-4, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Koszenia traw i cięcia żywopłotów na terenach placów zabaw i siłowni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77342000-9, 77314000-4, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Koszenia na terenie Cmentarza Centralnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77314000-4, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Koszenia interwencyjne na terenach zieleni miejskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77314000-4, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Grabienia na terenie Cmentarza Lipowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314000-4, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

 
specjalista ds. zamówień publicznych
 
25-03-2019 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
27-03-2019 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej