oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.12.2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach" część 1, 2 i 4"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie w zakresie
część 1 - Koszenia traw i cięcia żywopłotów w Rejonie I
zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
unieważnienie postępowania nastepuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 r. poz.1896), nie wpłynęła żadna nie podlegająca odrzuceniu oferta.

W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie w zakresie
częśc 2 - Koszenia traw i cięcia żywopłotów w Rejonie II
zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
unieważnienie postępowania następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 r. poz. 1896), cena najkorzystniejszej i jedynej oferty przekracza kwotę jaką MZUK zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia o 10 489,80 zł.

W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie w zakresie
część 4 - Koszenia traw i cięcia żywopłotów w Rejonie IV

zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
unieważnienie postępowania następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986), cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką MZUK zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia o 31 768,61 zł.

 

 


specjalista ds. zamówień publicznych

04-04-2019 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

04-04-2019 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)