oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.12.2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach" "

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
dla części 3 - Koszenia i cięcia żywopłotów w Rejonie III

FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA
MAZOWIECKA 36, 44-105 GLIWICE z ceną 70 740,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 4.04.2019 r. do godz. 9:30 wpłynęła 1 oferta. Wykonawca do terminu składania ofert wniósł wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł i  w terminie złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.
Zamawiający przewidział procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert. 13.04.2019 r. Wykonawca pismem nr kor. MZUK.13392.2018 sam bez wezwania uzupełnił ofertę o brakujące oświadczenia z załącznika nr 2.
Pismem z dnia 13.03.2018 r nr. kor. MZUK.8667.2019 Zamawiający wezwał do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 1) i 3), tj. wykaz usług, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wykaz posiadanego potencjału technicznego oraz o wskazanie właściwego rejestru lub CEiDG, w którym widnieje działalność gospodarcza. Wykonawca wyznaczonym terminie złożył dokumenty, które Zamawiający uznał za wystarczające.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..

dla części 5 - koszenia traw i ciecia żywopłotów na terenach placów zabaw i siłowni
DROGOS PIOTR KALIŚCIAK
GLIWICKA 25, 44-145 STANICA z ceną 23 248,60 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 4.04.2019 r. do godz. 9:30 wpłynęła 1 oferta. Wykonawca do terminu składania ofert wniósł wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł i  w terminie złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.
Zamawiający przewidział procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert.
Pismem z dnia 8.04.2019 r nr. kor. MZUK.13392.2019 Zamawiający wezwał do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 1) i 3), tj. wykaz usług, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wykaz posiadanego potencjału technicznego oraz o wskazanie właściwego rejestru lub CEiDG, w którym widnieje działalność gospodarcza. Wykonawca wyznaczonym terminie złożył dokumenty, które Zamawiający uznał za wystarczające.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..

dla części 6 - Koszenia na terenie Cmentarza Centralnego
ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH DROMAR KALIŚCIAK MARIAN
GLIWICKA 25, 44-145 STANICA z ceną 113 400,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 4.04.2019 r. do godz. 9:30 wpłynęły 2 oferty.
Wykonawca do terminu składania ofert wniósł wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł i w terminie złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.
Zamawiający przewidział procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert.
Pismem z dnia 8.04.2019 r nr. kor. MZUK.13392.2019 Zamawiający wezwał do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 1) i 3), tj. wykaz usług, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wykaz posiadanego potencjału technicznego oraz o wskazanie właściwego rejestru lub CEiDG, w którym widnieje działalność gospodarcza. Wykonawca wyznaczonym terminie złożył dokumenty, które Zamawiający uznał za wystarczające.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..

dla części 7 - koszenia interwencyjne
DROGOS PIOTR KALIŚCIAK
GLIWICKA 25, 44-145 STANICA z ceną 1 942,92 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 4.04.2019 r. do godz. 9:30 wpłynęły 2 oferty.
Wykonawca do terminu składania ofert wniósł wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł i w terminie złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.
Zamawiający przewidział procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert.
Pismem z dnia 8.04.2019 r nr. kor. MZUK.13392.2019 Zamawiający wezwał do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 1) i 3), tj. wykaz usług, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wykaz posiadanego potencjału technicznego oraz o wskazanie właściwego rejestru lub CEiDG, w którym widnieje działalność gospodarcza. Wykonawca wyznaczonym terminie złożył dokumenty, które Zamawiający uznał za wystarczające.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..

dla części 8 - grabienia na terenie Cmentarza Lipowego
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A, 44-177 CHUDÓW z ceną 1 674,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 4.04.2019 r. do godz. 9:30 wpłynęły 3 oferty. Jedna oferta została odrzucona - do terminu otwarcia ofert nie została zabezpieczona wadium.
Najwyżej oceniony Wykonawca do terminu składania ofert wniósł wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł. i złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.
Zamawiający przewidział procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert. 8.04.2019 r. pismem nr kor. MZUK.13392.2019 wezwał do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 1) i 3), tj. wykaz usług, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wykaz posiadanego potencjału technicznego oraz o wskazanie właściwego rejestru lub CEiDG, w którym widnieje działalność gospodarcza. Wykonawca wyznaczonym terminie złożył oświadczenie, że wszystkie dokumenty zostały złożone do oferty.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Łączna
punktacja

1.
część 3 - koszenia traw i cięcia żywopłotów w Rejonie III
FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA
MAZOWIECKA 36,
44-105 GLIWICE
100,00
100,00
2.
część 5 - koszenia traw i cięcia zywopłotów na terenach placów zabaw i siłowni
DROGOS PIOTR KALIŚCIAK
GLIWICKA 25,
44-145 STANICA
100,00
100,00
3.
Część 6 - koszenia na terenie Cmentarza Centralnego
ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH DROMAR KALIŚCIAK MARIAN
GLIWICKA 25,
44-145 STANICA
100,00
100,00
4.

BARGIEŁ JAROSŁAW BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE BART
NIEPODLEGŁOŚCI 44A,
42-504 BĘDZIN
72,92
72,92
5.
część 7 - koszenia interwencyjne
DROGOS PIOTR KALIŚCIAK
GLIWICKA 25,
44-145 STANICA
100,00
100,00
6.

FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA
MAZOWIECKA 36,
44-105 GLIWICE
95,19
 95,19
7.
część 8 - grabienia na Cmentarzu Lipowym
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A,
44-177 CHUDÓW
100,00
100,00
8.


DROGOS PIOTR KALIŚCIAK
GLIWICKA 25,
44-145 STANICA

51,67

51,67

9.


F.P.H.U. FRESCO-ECO BOGUSŁAWA GOLIS
KNUROWSKA 35A,
41-800 ZABRZE

0,00


specjalista ds. zamówień publicznych

15-04-2019 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

16-04-2019 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)