Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Inspektor ds. lasu i zieleni nr. DO/16/2023

Inspektor ds. lasu i zieleni nr. DO/16/2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze


Ogłoszenie o wynikach

(termin składania ofert upłynął 27 września 2023r. o godz. 15:00)


Informuję, że nabór na stanowisko inspektora ds. lasu i zieleni nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert

Okres publikacji ogłoszenia: od 29.09.2023r. do 28.12.2023r.


Dyrektor MZUK
mgr inż. Justyna Małek

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
•    Projektowanie terenów zieleni.
•    Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowo wykonawczych zagospodarowania terenów zieleni.
•    Planowanie i nadzorowanie robót na terenach lasów i zieleni.
•    Prowadzenie odbioru i rozliczanie robót na terenach lasów i zieleni.
•    Sporządzanie kosztorysów na zakładanie i utrzymanie terenów zieleni.
•    Prowadzenie spraw związanych z zajęciem terenów zieleni.
•    Sporządzanie wniosków o wydawanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew.
•    Prowadzenie dokumentacji działu.
•    Prowadzenie inwentaryzacji lasów i zieleni.
•    Przygotowywanie rzeczowych planów budżetowych oraz sprawozdań.
•    Przygotowanie specyfikacji robót do postępowań przetargowych.
•    Przygotowanie zapytań ofertowych, zleceń, pism, odpowiedzi na korespondencję wpływającą, skargi i wnioski.
•    Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne:
-    wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku: architektura krajobrazu, leśnictwo, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska lub pokrewne przyrodnicze (udokumentowane kserokopią: dyplomu lub dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie).
-    co najmniej rok stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, a trzy lata stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego (udokumentowanego aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z PUP o odbyciu stażu),
-    doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymania terenów lasów i zieleni,
-    prawo jazdy kat. B,
-    posiadanie obywatelstwa polskiego,
-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych),
-    znajomość aktów prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U.1991 nr 101 poz. 444 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.2001.112.119 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Mile widziane:
Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, wykonawstwie lub nadzorze.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
Komunikatywność, sumienność, dokładność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:
1.    Praca w budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25C.
2.    Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.    Obsługa urządzeń biurowych.
4.    W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
5.    W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
6.    Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).
7.    Praca w stresie oraz konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-    list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
-    życiorys zawodowy,
-    kwestionariusz osobowy i formularz oświadczeń,
-    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 września 2023 roku do godz. 15:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

Planowany termin testu merytorycznego – 4 października 2023 roku o godz. 8:00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej - 4 października 2023 roku o godz. 9:30.
Termin testu i rozmowy może ulec zmianie.

Dodatkowe informacje:
•    w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
•    jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
•    wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
•    regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach został opublikowany w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
•    zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej
do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Regulamin

Kwestionariusze

Klauzula informacyjna - RODO

Informacja dot. rekrutacji w związku z ochroną danych osobowych

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska - Pogorzelska
Data wytworzenia informacji2023-09-13 14:13:21
Informację wprowadził do BIP Patrycja Cieślok-Sorowka
Data udostępnienia informacji w BIP2023-09-13 14:13:21
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Iwona Janik2023-09-29 09:42:45
2 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2023-09-13 14:20:14
3 Utworzenie dokumentu Patrycja Cieślok-Sorowka2023-09-13 14:13:21