Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja dotycząca naboru na stanowisko Kierownika Krytej Pływalni Mewa - DO/5/2020

Informacja dotycząca naboru na stanowisko Kierownika Krytej Pływalni Mewa - DO/5/2020

Miejski Zarząd  Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze - Kierownik Krytej Pływalni Mewa w pełnym wymiarze czasu pracy.


numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Kierownika Krytej Pływalni Mewa w pełnym wymiarze czasu pracy (termin składania ofert upłynął 18 stycznia 2021r. o godz. 8:00)

Lp. numer referencyjny oferty

 1. DO – 5/1
 2. DO – 5/3
 3. DO – 5/4

Test merytoryczny odbędzie się w dniu 21.01.2021r. o godz. 08:00 w sali na Krytej Pływalni Olimpijczyk
w Gliwicach, ulica Oriona 120

Test informatyczny odbędzie się w dniu 21.01.2021r. o godz. 09:00 w sali na Krytej Pływalni Olimpijczyk
w Gliwicach, ulica Oriona 120

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy zakwalifikowali się do ostatniego etapu naboru odbędzie się w dniu 21.01.2021r. od godz. 09:45 w sali na Krytej Pływalni Olimpijczyk w Gliwicach, ulica Oriona 120

Proszę o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości.

Osoby, które nie spełniły wymagań koniecznych i nie zostały zakwalifikowane do udziału w teście merytorycznym, osoby nieobecne na teście oraz osoby, które po teście merytorycznym nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etatu naboru mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty do dnia 28.02.2021r. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Data publikacji ogłoszenia: od dnia 18.01.2021r.

 

Dyrektor MZUK

mgr inż. Tadeusz Mazur

 

 

 

Ogłoszenie o naborze

Miejski Zarząd  Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze - Kierownik Krytej Pływalni Mewa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków  pracownika będzie należało:

 • Bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem obiektu oraz jego prawidłową i bezpieczną eksploatacją oraz sprawnością.
 • Udział w tworzeniu oraz kontrola realizacji budżetu krytej pływalni.
 • Prowadzenie wewnętrznej dokumentacji obiektu.
 • Organizacja i koordynacja pracy podległych pracowników.
 • Nadzór nad utrzymaniem sprawności urządzeń oraz środków trwałych w obiekcie.
 • Odpowiedzialność za gospodarowanie powierzonym mieniem.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z krytej pływalni.
 • Efektywne, zgodne z przepisami świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektu dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz grupom zorganizowanym.
 • Bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż. oraz sanitarnych w krytej pływalni.
 • Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami samorządowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej klubami sportowymi.
 • Opracowywanie danych do sporządzania umów związanych z funkcjonowaniem obiektu.
 • Kontrola zgodności wykonywanych robót i usług z dokumentacją projektowo – kosztorysową.
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencji płacowej, materiałowej, sprzętowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Nadzorowanie dokonywania sprzedaży usług w ramach zawartych umów oraz prawidłowego wystawiania dokumentów sprzedaży.
 • Współpraca z działem finansowo – księgowym w zakresie rozliczeń finansowych związanych
  z wykonywanymi usługami.
 • Terminowe prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych usług. 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu), preferowane kierunki: Zarządzanie, techniczne lub sportowe.
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Posiadanie znajomości zadań statutowych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.
 7. Co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy, w tym minimum 1 rok na stanowisku kierowniczym,
 8. Znajomość aktów prawnych:
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591
  z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr. 223, poz. 1458 z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz.U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr. 127, poz.857 z póżn. zm.),
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o państwowym ratownictwie medycznym (Dz.U. z 2006 roku, Nr 191, poz. 1410),
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. z 2007 roku, nr 60, poz. 408 z późn.zm.),
 • Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 208, poz. 1240).
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Wymagania pożądane, predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel), ogólna wiedza o Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych, umiejętność kierowania zespołem pracowniczym, zdolności organizacyjne, wykazywanie własnej inicjatywy, umiejętność prowadzenia negocjacji, komunikatywność, umiejętność współpracy, sumienność, rzetelność i dokładność, kreatywność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Krytej Pływalni Mewa w Gliwicach przy ul. Mewy 36.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
 5. Konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy i formularz oświadczeń,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz
z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2021 roku do godz. 08:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  32/335-04-35.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone
w ogłoszeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

Planowany termin testu merytorycznego - 21 stycznia 2021 roku o godz. 8:00

Planowany termin testu informatycznego - 21 stycznia 2021 roku o godz. 9:15

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej - 21 stycznia 2021 roku o godz. 10:00

Dodatkowe informacje:

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych
  w Gliwicach został opublikowany
  w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
  w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Pliki do pobrania:
Regulamin naboru
Oświadczenie i kwestionariusz osobowy

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińśka
Data wytworzenia informacji2020-12-16 13:22:32
Informację wprowadził do BIPMariusz Mazur
Data udostępnienia informacji w BIP2021-01-18 11:50:50