Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Referent ds. windykacji nr. DO/15/2023

Referent ds. windykacji nr. DO/15/2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze


Ogłoszenie o wynikach

(termin składania ofert upłynął 25 września 2023r. o godz. 15:00)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. windykacji, została wybrana Pani Anna Bass, zam. w Pilchowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Bass uzyskał pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka jest dobrze przygotowana do pełnienia obowiązków urzędniczych na stanowisku Referenta ds. windykacji i posiada odpowiednią wiedzę dla prawidłowej realizacji zadań.

Okres publikacji ogłoszenia: od 29-09-2023r.  do 28-12-2023r.


Dyrektor MZUK
mgr inż. Justyna Małek

numery referencyjne

(termin składania ofert upłynął 25 września 2023r. o godz. 15:00)

Lp.                                          numer referencyjny oferty

 1. DO – 15/1
 2. DO – 15/2
 3. DO – 15/3
 4. DO – 15/4
 5. DO – 15/5
 6. DO – 15/6
 7. DO – 15/7
 8. DO – 15/8
 9. DO – 15/9
 10. DO – 15/10
 11. DO – 15/11
 12. DO – 15/12

Test merytoryczny odbędzie się w dniu 28.09.2023r. o godz. 8:00 w sali numer 14 w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, ulica Strzelców Bytomskich 25 c.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 28.09.2023r. o godz. 9:30 w sali numer 14.

Proszę o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości.

Data publikacji ogłoszenia: od dnia 26.09.2023r.

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków  pracownika będzie należało:
-    Księgowanie wpłat, uzgadnianie sald.
-    Windykowanie należności – upomnienia, tytuły wykonawcze i inne czynności wynikające z procedury windykacji
-    Sporządzanie wniosków o dokonanie odpisu należności niepodatkowych oraz ich wyksięgowanie.
-    Opiniowanie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności oraz przygotowanie propozycji decyzji administracyjnych i postanowień.
-    Współpraca z Organami Egzekucyjnymi – korespondencja, terminowe zapłaty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, wyjaśnianie spraw spornych z zakresu egzekucji.
-    Archiwizowanie dokumentów.

Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie średnie.
2.    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.    Nieposzlakowana opinia.
6.    Znajomość aktów prawnych:
-    Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2023 poz. 165 z późn. zm.).
-    Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U.2022 poz. 479 z późn. zm.).
-    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2023 poz. 775 z późn. zm.).
-    Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu (Dz.U.2020 poz. 2194).
-    Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U.2020 poz. 2083)

Wymagania dodatkowe:
- prawo jazdy kat. B
- staż pracy co najmniej 1 rok
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
Komunikatywność, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:
1.    Praca w budynku Izby Wytrzeźwień przy ul. Okopowej 6 w Gliwicach.
2.    Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.    Obsługa urządzeń biurowych.
4.    W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
5.    Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny)
6.    Praca w stresie, pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-    list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
-    życiorys zawodowy,
-    kwestionariusz osobowy i formularz oświadczeń,
-    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 września 2023 roku do godz. 15:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.
Planowany termin testu merytorycznego – 28 września 2023 roku o godz. 8:00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej - 28 września 2023 roku o godz. 9:30.
Termin testu i rozmowy może ulec zmianie.

Dodatkowe informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
- jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
- regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach został opublikowany w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze,
- zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Regulamin

Kwestionariusze

Klauzula informacyjna - RODO

Informacja dot. rekrutacji w związku z ochroną danych osobowych

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska - Pogorzelska
Data wytworzenia informacji2023-09-11 14:18:32
Informację wprowadził do BIP Patrycja Cieślok-Sorowka
Data udostępnienia informacji w BIP2023-09-11 14:18:32
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Iwona Janik2023-09-29 09:37:47
2 Zmiany w dokumencie Iwona Janik2023-09-27 10:09:14
3 Zmiany w dokumencie Iwona Janik2023-09-26 14:58:39
4 Zmiany w dokumencie Iwona Janik2023-09-26 14:58:36
5 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2023-09-11 14:25:30
6 Utworzenie dokumentu Patrycja Cieślok-Sorowka2023-09-11 14:18:32