Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Referenta ds. organizacyjno - handlowych na Giełdzie samochodowej

Referenta ds. organizacyjno - handlowych na Giełdzie samochodowej

Miejski Zarząd  Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze referenta ds. organizacyjno - handlowych na Giełdzie samochodowej przy ul. Błonie 12 w pełnym wymiarze czasu pracy.


Ogłoszenie o wynikach

W związku z rezygnacją Pani Justyny Szmigiel z podjęcia zatrudnienia na stanowisku urzędniczym referenta ds. organizacyjno – handlowych, informuję, że na w/w stanowisko został zatrudniony drugi z kandydatów biorących udział w naborze – Pan Dariusz Cimcioch, zam. W Gliwicach. 

Uzasadnienie:

Pan Dariusz Cimcioch jako drugi uzyskał pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. W związku z tym został uznany jako kandydat, który posiada odpowiednią wiedzę i jest dobrze przygotowany do pełnienia obowiązków urzędniczych na stanowisku referenta
ds. organizacyjno – handlowych na Giełdzie samochodowej.

Okres publikacji ogłoszenia: od 23-02-2021r.  do 23-05-2021r.

(termin składania ofert upłynął 15 lutego 2021r.)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. organizacyjno - handlowych na Giełdzie samochodowej,została wybrana Pani Justyna Szmigiel, zam. w Rybniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Justyna Szmigiel uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka jest dobrze przygotowana do pełnienia obowiązków urzędniczych na stanowisku referenta ds. organizacyjno – handlowych na Giełdzie samochodowej i posiada odpowiednią wiedzę dla prawidłowej realizacji zadań.

Okres publikacji ogłoszenia: od 18-02-2021r. do 18-05-2021r.

numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone            w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze referenta ds. organizacyjno – handlowych  w pełnym wymiarze czasu pracy (termin składania ofert upłynął 15 lutego 2021r. o godz. 8:00)

Lp. numer referencyjny oferty

 1. DO – 1/1
 2. DO – 1/2

Test merytoryczny odbędzie się w dniu 18.02.2021r. o godz. 08:00 w sali na Krytej Pływalni Olimpijczyk w Gliwicach, ulica Oriona 120.

Test informatyczny odbędzie się w dniu 18.02.2021r. o godz. 08:45 w sali na Krytej Pływalni Olimpijczyk w Gliwicach, ulica Oriona 120.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy zakwalifikowali się do ostatniego etapu naboru odbędzie się w dniu 18.02.2021r. od godz. 09:15 w sali na Krytej Pływalni Olimpijczyk w Gliwicach, ulica Oriona 120.

Proszę o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości.

Osoby, które nie spełniły wymagań koniecznych i nie zostały zakwalifikowane do udziału w teście merytorycznym, osoby nieobecne na teście oraz osoby, które po teście merytorycznym nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etatu naboru mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty                do dnia 31.03.2021r. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Data publikacji ogłoszenia: od dnia 15.02.2021r.

Ogłoszenie o naborze

Numer naboru DO/1/2021

Miejski Zarząd  Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze referenta ds. organizacyjno - handlowych na Giełdzie samochodowej przy ul. Błonie 12 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków  pracownika będzie należało:

 • Obsługa administracyjno – biurowa klientów giełdy.
 • Obsługa administracyjno – biurowa, pobór i kontrola poboru opłat targowych.
 • Współpraca z radcą prawnym w zakresie spraw bieżących giełdy.
 • Prowadzenie innych spraw bieżących giełdy zgodnie z poleceniami bezpośredniego przełożonego

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu), preferowane kierunki: administracja, zarządzanie, ekonomia
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych.
 7. Znajomość aktów prawnych i przepisów:
 • Zarządzenie PM-2452/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w zarządzie MZUK – Giełdy Samochodowej.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741
  z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.u.2016.716 z późniejszymi zmianami.

Wymagania pożądane, predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

 • Posiadanie prawa jazdy min. kat. B.
 • Komunikatywność, sumienność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista,
  odporność na stres,
  wykazywanie własnej inicjatywy, umiejętność prowadzenia negocjacji, umiejętność współpracy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Giełdy samochodowej przy ul. Błonie 12 w Gliwicach, na I piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
 5. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
 6. Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).
 7. Praca w stresie, pod presją czasu.
 8. Praca według harmonogramu ustalonego przez kierownika Giełdy samochodowej (również
  w soboty, niedziele i święta).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy i formularz oświadczeń,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz
z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku do godz. 08:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  32/335-04-35.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone
w ogłoszeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

Planowany termin testu merytorycznego - 18 lutego  2021 roku o godz. 8:00.

Planowany termin testu informatycznego - 18 lutego  2021 roku o godz. 9:15.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej - 18 lutego  2021 roku o godz. 10:00.

Dodatkowe informacje:

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych
  w Gliwicach został opublikowany w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
  w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru

Pliki do pobrania:
Regulamin naboru
Oświadczenie i kwestionariusz osobowy

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińśka
Data wytworzenia informacji2021-01-22 11:37:26
Informację wprowadził do BIPSylwia Kotula
Data udostępnienia informacji w BIP2021-01-22 11:37:26
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Marzena Sosnowska2021-02-24 06:24:33
2 Zmiany w dokumencie Marzena Sosnowska2021-02-24 06:23:00
3 Zmiany w dokumencie Marzena Sosnowska2021-02-18 11:40:34
4 Zmiany w dokumencie Marzena Sosnowska2021-02-18 11:38:08
5 Zmiany w dokumencie Marzena Sosnowska2021-02-15 13:11:35
6 Zmiany w dokumencie Sylwia Kotula2021-01-22 12:01:38
7 Zmiany w dokumencie Sylwia Kotula2021-01-22 12:00:40
8 Zmiany w dokumencie Sylwia Kotula2021-01-22 11:59:48
9 Zmiany w dokumencie Sylwia Kotula2021-01-22 11:56:49
10 Zmiany w dokumencie Sylwia Kotula2021-01-22 11:48:12
11 Zmiany w dokumencie Sylwia Kotula2021-01-22 11:39:10
12 Zmiany w dokumencie Sylwia Kotula2021-01-22 11:38:41
13 Utworzenie dokumentu Sylwia Kotula2021-01-22 11:37:26