Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja dotycząca naboru na stanowisko urzędnicze - DO/4/2020

Informacja dotycząca naboru na stanowisko urzędnicze - DO/4/2020

Informacja dotycząca naboru na stanowisko specjalisty ds. ekonomicznych i zamówień w Dziale Planowania i Zamówień


Ogłoszenie o wynikach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

(termin składania ofert upłynął 11 grudnia 2020r.)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. ekonomicznych i zamówień w Dziale Planowania i Zamówień został wybrany Pan Adam Bicz, zam. w Knurowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan  Adam Bicz uzyskał pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała,
że kandydat jest dobrze przygotowany do pełnienia obowiązków urzędniczych na stanowisku specjalisty ds. ekonomicznych i zamówień w Dziale Planowania i Zamówień i posiada odpowiednią wiedzę dla prawidłowej realizacji zadań.

Okres publikacji ogłoszenia: od 16-12-2020r.  do 16-03-2021r.

                                                                                                           Dyrektor MZUK

                                                                                                     mgr inż. Tadeusz Mazur

numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze specjalista ds. ekonomicznych i zamówień w Dziale Planowania i Zamówień w pełnym wymiarze czasu pracy (termin składania ofert upłynął 11 grudnia 2020r. o godz. 12:00)

Lp. numer referencyjny oferty

 1. DO – 4/1

Test merytoryczny odbędzie się w dniu 16.12.2020r. o godz. 08:00 w sali numer 33 w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, ulica Strzelców Bytomskich 25 c.

Test informatyczny odbędzie się w dniu 16.12.2020r. o godz. 08:45 w sali numer 33 w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, ulica Strzelców Bytomskich 25 c.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, który zakwalifikował się do ostatniego etapu naboru odbędzie się w dniu 16.12.2020r. od godz. 09:30 w sali numer 33.

Proszę o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości.

 

Osoby, które nie spełniły wymagań koniecznych i nie zostały zakwalifikowane do udziału w teście merytorycznym, osoby nieobecne na teście oraz osoby, które po teście merytorycznym nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etatu naboru mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty do dnia 16.01.2020r. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Data publikacji ogłoszenia: od dnia 11.12.2020r.

 

Ogłoszenie o naborze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c zatrudni pracownika na stanowisku specjalista ds. ekonomicznych i zamówień w Dziale Planowania
i Zamówień w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Do głównych obowiązków  pracownika będzie należało:

 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Przeprowadzanie procedury wyłonienia wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Współpraca z działami składającymi wnioski o przeprowadzenie postępowań publicznych.
 • Przeprowadzanie analiz ekonomicznych.
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonych.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu), preferowane kierunki: administracja, prawo, zarządzanie, ekonomia.
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy, w tym minimum 2 – letnie doświadczenie
  w pracy w zamówieniach publicznych.
 6. Umiejętność tworzenia pism urzędowych.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.
 8. Znajomość aktów prawnych:
 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy,
 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 2019),
 • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 17 grudnia 2004 roku (Dz. U. 2005 Nr 14 poz. 114 z późn. zm.),
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 

Wymagania pożądane, predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

 • Posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Umiejętność pracy w sztywnych ramach wytyczonych przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi, dotrzymywanie terminów,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25C.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy i formularz oświadczeń,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz
z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku do godz. 12:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  32/335-04-35.

 

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone
w ogłoszeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory.

 

Planowany termin testu merytorycznego - 15 grudnia 2020 roku o godz. 8:00

Planowany termin testu informatycznego - 15 grudnia 2020r. o godz. 9:15

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej - 15 grudnia 2020r. o godz. 10:00

 

Dodatkowe informacje:

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach w Plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach w Plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze oraz w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

Pliki do pobrania:
Regulamin naboru
Oświadczenie i kwestionariusz osobowy

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska
Data wytworzenia informacji2020-11-26 12:56:18
Informację wprowadził do BIPKarina Kucharska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-12-11 12:36:15