Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Specjalista ds. gospodarki odpadami i infrastruktury DO/2/2021

Specjalista ds. gospodarki odpadami i infrastruktury DO/2/2021

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze specjalista ds. gospodarki odpadami i infrastruktury.


Ogłoszenie o wynikach

|Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

(termin składania ofert upłynął 21 kwietnia 2021r.)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki odpadami i infrastruktury, został wybrany Pan Jakub Szeler, zam. w Gliwicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jakub Szeler uzyskał pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydat jest dobrze przygotowany do pełnienia obowiązków urzędniczych na stanowisku specjalisty ds. gospodarki odpadami i infrastruktury i posiada odpowiednią wiedzę dla prawidłowej realizacji zadań.

Okres publikacji ogłoszenia: od 26-04-2021r.  do 26-07-2021r.

 

numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki odpadami i infrastruktury w pełnym wymiarze czasu pracy (termin składania ofert upłynął 21 kwietnia 2021r. o godz. 9:00)

Lp. numer referencyjny oferty

 1. DO – 2/1

Test merytoryczny odbędzie się w dniu 26.04.2021r. o godz. 09:00 w sali  numer 56 w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, ulica Strzelców Bytomskich 25 c.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, który zakwalifikował się do ostatniego etapu naboru odbędzie się w dniu 26.04.2021r. od godz. 09:30 w sali  numer 56 w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, ulica Strzelców Bytomskich 25 c.

Proszę o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości.

Data publikacji ogłoszenia: od dnia 21.04.2021r.

 

Ogłoszenie o naborze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. rozliczeń i ewidencji w Dziale Usług Pogrzebowo Cmentarnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków  pracownika będzie należało:

 • Nadzór nad gospodarką odpadami we wszystkich jednostkach MZUK.
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wywozu i odbioru odpadów.
 • Nadzór nad realizacją umów dotyczących wywozu i odbioru odpadów.
 • Prowadzenie ewidencji odpadów oraz wystawianie kart przekazania odpadów w systemie BDO.
 • Przygotowanie danych do sprawozdań i raportów wymaganych prawem w zakresie gospodarowania odpadami oraz wewnętrznych analiz i statystyk.
 • Realizacja wybranych zadań remontowych i inwestycyjnych działu Utrzymania Infrastruktury i Urządzeń.
 • Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • Współpraca z Urzędem Miejskim i innymi organami Administracji Państwowej w sprawach formalno – prawnych.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu), preferowane kierunki: ochrona środowiska, gospodarka odpadami, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie.
 2.  Co najmniej 2-letni staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Prawo jazdy kat.B.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.
 8. Znajomość aktów prawnych i przepisów:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi ( Dz. U. 2017 poz. 1975)
 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 r. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627).
 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 2019)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

Wymagania pożądane, predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

 • komunikatywność,
 • sumienność,
 • wysoka kultura osobista,
 •  odporność na stres .

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25C.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy i formularz oświadczeń,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz
z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 roku do godz. 9:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

Planowany termin testu merytorycznego – 26 kwietnia 2021 roku o godz. 9:00.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej - 26 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00.

Dodatkowe informacje:

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych
  w Gliwicach został opublikowany w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
  w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska
Data wytworzenia informacji2021-04-06 11:22:17
Informację wprowadził do BIPEwa Uwsiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2021-04-26 13:36:50