Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Specjalista ds. gospodarki odpadami i infrastruktury

Specjalista ds. gospodarki odpadami i infrastruktury

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki odpadami i infrastruktury w pełnym wymiarze czasu pracy.


Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków  pracownika będzie należało:

 • Nadzór nad gospodarką odpadami we wszystkich jednostkach MZUK.
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wywozu i odbioru odpadów.
 • Nadzór nad realizacją umów dotyczących wywozu i odbioru odpadów.
 • Prowadzenie ewidencji odpadów oraz wystawianie kart przekazania odpadów w systemie BDO.
 • Przygotowanie danych do sprawozdań i raportów wymaganych prawem w zakresie gospodarowania odpadami oraz wewnętrznych analiz i statystyk.
 • Realizacja wybranych zadań remontowych i inwestycyjnych działu Utrzymania Infrastruktury i Urządzeń.
 • Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • Współpraca z Urzędem Miejskim i innymi organami Administracji Państwowej w sprawach formalno – prawnych.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu), preferowane kierunki: ochrona środowiska, gospodarka odpadami, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie.
 2.  Co najmniej 2-letni staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Prawo jazdy kat.B.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.
 8. Znajomość aktów prawnych i przepisów:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi ( Dz. U. 2017 poz. 1975)
 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 r. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627).
 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 2019)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

Wymagania pożądane, predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

 • komunikatywność,
 • sumienność,
 • wysoka kultura osobista,
 •  odporność na stres .

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25C.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy i formularz oświadczeń,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz
z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 roku do godz. 9:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

Planowany termin testu merytorycznego – 26 kwietnia 2021 roku o godz. 9:00.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej - 26 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00.

Dodatkowe informacje:

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych
  w Gliwicach został opublikowany w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
  w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska
Data wytworzenia informacji2021-04-06 11:22:17
Informację wprowadził do BIPMarzena Sosnowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-04-06 11:22:17
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Marzena Sosnowska2021-04-06 11:58:05
2 Zmiany w dokumencie Marzena Sosnowska2021-04-06 11:28:19
3 Utworzenie dokumentu Marzena Sosnowska2021-04-06 11:22:17