Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Specjalista ds. pracowniczych nr. DO/17/2023

Specjalista ds. pracowniczych nr. DO/17/2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze.


Ogłoszenie o wynikach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Ul. Strzelców Bytomskich 25c

44-109 Gliwice

Numer naboru DO/17/2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

(termin składania ofert upłynął 10 listopada 2023r. o godz. 15:00)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. pracowniczych, została wybrana Pani Aleksandra Słomian - Frukacz, zam. w Mikołowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Aleksandra Słomian - Frukacz uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka jest dobrze przygotowana do pełnienia obowiązków urzędniczych na stanowisku Specjalisty ds. pracowniczych i posiada odpowiednią wiedzę dla prawidłowej realizacji zadań.

Okres publikacji ogłoszenia: od 16-11-2023r.  do 15-02-2024r.

Dyrektor MZUK
mgr inż. Justyna Małek

numery referencyjne

(termin składania ofert upłynął 10 listopada 2023r. o godz. 15:00)

Lp.                numer referencyjny oferty

1.    DO – 17/1
2.    DO – 17/2
3.    DO – 17/3
4.    DO – 17/4
5.    DO – 17/5
6.    DO – 17/6
7.    DO – 17/7
8.    DO – 17/8
9.    DO – 17/9
10.    DO – 17/10
11.    DO – 17/11
12.    DO – 17/12
13.    DO – 17/13
14.    DO – 17/14
15.    DO – 17/15
16.    DO – 17/16

Test merytoryczny odbędzie się w dniu 15.11.2023r. o godz. 8:00 w sali numer 14 w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, ulica Strzelców Bytomskich 25 c.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 15.11.2023r. o godz. 9:30 w sali numer 14.
Proszę o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości.

Data publikacji ogłoszenia: od dnia 13.11.2023r.
                                 

Dyrektor MZUK Gliwice                      
mgr inż. Justyna Małek

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
1.    Załatwienie wszelkich spraw formalnych związanych z przyjęciem do pracy, rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę oraz kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników.
2.    Bieżąca ewidencja związana z przebiegiem pracy, urlopami, zwolnieniami lekarskimi pracowników MZUK.
3.    Sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania.
4.    Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzeniu dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop).
5.    Rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych itp.
6.    Kontrola i weryfikacja harmonogramów czasu pracy pracowników jednostek MZUK.
7.    Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników MZUK, członków ich rodzin i zleceniobiorców oraz ich wyrejestrowanie.
8.    Współpraca w prowadzeniu ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników (wstępnych, okresowych i kontrolnych).

Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe lub średnie (udokumentowane kserokopią dyplomu, świadectwa ), preferowane kierunki: administracja, zarządzanie lub pokrewne
2.    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5.     Minimum 4 lata udokumentowanego stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego lub minimum 5 lat udokumentowanego stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego (udokumentowane kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu, kserokopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej).
6.    Biegła znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.
7.    Znajomość aktów prawnych:
•    Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1465),
•    Ustawa z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 530),
•    Ustawa z 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1690),
•    Ustawa z 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1230
z późn. zm.),
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.10.2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021r. poz. 1960 z późn. zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2369 z późn. zm.).

Wymagania pożądane, predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
•    Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych.
•    Komunikatywność, sumienność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w grupie, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:
1.    Praca w budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25C.
2.    Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.    Obsługa urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
2.    życiorys zawodowy,
3.    kwestionariusz osobowy i formularz oświadczeń (do pobrania pod treścią ogłoszenia),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2023 roku do godz. 15:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych  w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.
Planowany termin testu merytorycznego - 16 listopada 2023r. o godz. 8:00
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej – 16 listopada 2023r. o godz. 9:30
Termin testów i rozmowy może ulec zmianie.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu oraz ostateczny termin testu zostanie opublikowany na stronie internetowej https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

Dodatkowe informacje:
•    w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
•    jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
•    wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze,
•    regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach został opublikowany w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze,
•    zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Regulamin

Kwestionariusze

Klauzula informacyjna - RODO

Informacja dot. rekrutacji w związku z ochroną danych osobowych

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska - Pogorzelska
Data wytworzenia informacji2023-10-20 14:15:33
Informację wprowadził do BIP Patrycja Cieślok-Sorowka
Data udostępnienia informacji w BIP2023-10-20 14:15:33
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2023-11-16 09:02:00
2 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2023-11-16 08:55:43
3 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2023-11-16 08:55:22
4 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2023-11-16 08:54:51
5 Zmiany w dokumencie Iwona Janik2023-11-13 13:09:12
6 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2023-10-20 14:22:08
7 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2023-10-20 14:21:03
8 Utworzenie dokumentu Patrycja Cieślok-Sorowka2023-10-20 14:15:33