Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Specjalista ds. rozliczeń i ewidencji Numer naboru DO/3/2021

Specjalista ds. rozliczeń i ewidencji Numer naboru DO/3/2021

Informacja o numerach referencyjnych.


numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. rozliczeń i ewidencji  w pełnym wymiarze czasu pracy (termin składania ofert upłynął 8 czerwca 2021r. o godz. 9:00)

Lp. numer referencyjny oferty

Grupa I (pozycje 1-11)

 1. DO – 3/1
 2. DO – 3/2
 3. DO – 3/3
 4. DO – 3/4
 5. DO – 3/6
 6. DO – 3/7
 7. DO – 3/8
 8. DO – 3/9
 9. DO – 3/10
 10. DO – 3/11
 11. DO – 3/13

Grupa II (pozycje 12-22)

 1. DO – 3/14
 2. DO – 3/15
 3. DO – 3/16
 4. DO – 3/17
 5. DO – 3/18
 6. DO – 3/19
 7. DO – 3/20
 8. DO – 3/21
 9. DO – 3/22
 10. DO – 3/23
 11. DO – 3/24

Test merytoryczny odbędzie się w dniu 16.06.2021r. w sali konferencyjnej w Krytej Pływalni Olimpijczyk w Gliwicach, ulica Oriona 120 o godz. 08:00 - grupa I oraz o godz. 9:00 – grupa II.

Test informatyczny odbędzie się w dniu 16.06.2021r. w sali konferencyjnej w Krytej Pływalni Olimpijczyk w Gliwicach, ulica Oriona 120 o godz. 10:00 - grupa I oraz o godz. 11:00 – grupa II.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy zakwalifikują się do ostatniego etapu naboru odbędzie się w dniu 17.06.2021r. od godz. 08:00 w sali konferencyjnej w Krytej Pływalni Olimpijczyk w Gliwicach ulica Oriona 120.

Proszę o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości.

Osoby, które nie spełniły wymagań koniecznych i nie zostały zakwalifikowane do udziału w teście merytorycznym, osoby nieobecne na teście oraz osoby, które po teście merytorycznym nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etatu naboru mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty do dnia 30.09.2021r. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Ogłoszenie o naborze

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. rozliczeń i ewidencji w Dziale Usług Pogrzebowo Cmentarnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków  pracownika będzie należało:

 • Zapewnienie właściwego poziomu świadczonej obsługi klientów w zakresie usług pogrzebowo cmentarnych.
 • Wystawianie faktur VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie ewidencji zmarłych.
 • Prowadzenie ewidencji miejsc rezerwowych.
 • Prowadzenie rejestru opłat za przedłużanie ważności grobów.
 • Prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników w odzież roboczą oraz środki czystości.
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej łącznie z rozliczeniem po zakończeniu każdego miesiąca, sporządzanie kart pracy oraz wykorzystania nadgodzin.
 • Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ksiąg cmentarnych i dokumentacji obowiązującej dla cmentarzy komunalnych.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń i przepisów z zakresu prowadzonej działalności.
 • Zapewnienie właściwego poziomu świadczonych usług pogrzebowych wynikających z ich specyfiki.
 • Współpraca z działem finansowo – księgowym w zakresie rozliczeń finansowych związanych z wykonywanymi usługami.
 • Terminowe prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych usług.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2.  Co najmniej 3-letni staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Znajomość aktów prawnych i przepisów:
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. z 2001 nr 90 poz 1013) z późniejszymi zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi ( Dz.U. z 2001r. nr 153 poz 1783) z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 Nr 48 poz. 284);
 • Zarządzenie nr PM -2461/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 lipca 2020 r.,
 • Zarządzenie nr 8/20 Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych z dnia 09.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie cennika usług pogrzebowo cmentarnych,
 • · Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania pożądane, predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • ogólna wiedza o Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy,
 • sumienność,
 • rzetelność i dokładność,
 • kreatywność
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku  Zarządu Cmentarzy w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
 5. Praca w stresie oraz konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy i formularz oświadczeń,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 czerwca 2021 roku do godz. 9:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone
w ogłoszeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

Planowany termin testu merytorycznego – 15 czerwca 2021 roku o godz. 9:00.

Planowany termin testu informatycznego – 15 czerwca 2021 roku o godz. 9:45.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej - 15 czerwca 2021 roku o godz. 10:30.

Dodatkowe informacje:

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych
  w Gliwicach został opublikowany w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze.
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
  w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Pliki do pobrania:

Regulamin naboru

Oświadczenie i kwestionariusz osobowy

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska
Data wytworzenia informacji2021-04-23 11:38:04
Informację wprowadził do BIP
Data udostępnienia informacji w BIP2021-06-09 11:11:26