Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Specjalista w Schronisku dla zwierząt nr naboru DO/19/2023

Specjalista w Schronisku dla zwierząt nr naboru DO/19/2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze.


Ogłoszenie o wynikach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice


Numer naboru DO/19/2023


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
(termin składania ofert upłynął 11 grudnia 2023r. o godz. 15:00)


Informuję, że nabór na stanowisko specjalisty w Schronisku dla zwierząt nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Okres publikacji ogłoszenia: od 12.12.2023r. do 11.03.2024r.


Dyrektor MZUK
mgr inż. Justyna Małek

 

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
1.    Właściwa organizacja pracy Schroniska dla zwierząt.
2.    Zapewnienie właściwych warunków życia zwierząt w Schronisku.
3.    Stała współpraca ze służbą weterynaryjną.
4.    Ewidencja przyjmowanych i wydawanych ze Schroniska zwierząt.
5.    Prowadzenie dokumentacji i ewidencji płacowej, materiałowej i sprzętowej.
6.    Przestrzeganie przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz przepisów o ochronie zwierząt.

Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie średnie lub wyższe weterynaryjne lub zootechniczne, a w przypadku posiadania wykształcenia wyższego innego - wymagane posiadanie wykształcenia technicznego weterynaryjnego (udokumentowane kserokopią dyplomu, świadectwa ).
2.    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5.     Minimum 5 lat udokumentowanego stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego lub minimum 4 lata udokumentowanego stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego. W obu przypadkach wymagane co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy ze zwierzętami
6.    Znajomość aktów prawnych:
•    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.1997 nr 111 poz. 724 z późn. zmianami),
•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2022 poz.175),
•    Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2004 nr 69 poz. 625 z późn. zmianami),

Wymagania pożądane, predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
•    Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.
•    Posiadanie prawa jazdy minimum kat. B.
•    Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych.
•    Komunikatywność, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, empatia.

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:
1.    Praca w budynku na terenie Schroniska dla zwierząt przy ul. Wschodniej 56.
2.    Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.    Obsługa urządzeń biurowych.
4.    W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
5.    Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny)
6.    Praca w stresie, pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
2.    życiorys zawodowy,
3.    kwestionariusz osobowy i formularz oświadczeń (do pobrania pod treścią ogłoszenia),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 grudnia 2023 roku do godz. 15:00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.
Planowany termin testu merytorycznego - 13 grudnia 2023r. o godz. 8:00
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej – 13 grudnia 2023r. o godz. 9:30
Termin testów i rozmowy może ulec zmianie.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu oraz ostateczny termin testu zostanie opublikowany na stronie internetowej https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

Dodatkowe informacje:
•    w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
•    jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
•    wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze,
•    regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach został opublikowany w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia o naborze,
•    zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Regulamin

Kwestionariusze

Klauzula informacyjna - RODO

Informacja dot. rekrutacji w związku z ochroną danych osobowych

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejski Zarząd Usług Komunalnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Wolińska - Pogorzelska
Data wytworzenia informacji2023-11-30 14:05:28
Informację wprowadził do BIP Patrycja Cieślok-Sorowka
Data udostępnienia informacji w BIP2023-11-30 14:05:28
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2023-12-14 12:11:00
2 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2023-12-12 13:39:51
3 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2023-12-12 13:37:42
4 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2023-11-30 14:20:20
5 Zmiany w dokumencie Patrycja Cieślok-Sorowka2023-11-30 14:10:22
6 Utworzenie dokumentu Patrycja Cieślok-Sorowka2023-11-30 14:05:28