oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.53.2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w oparciu o rozdział 6 Pzp pod nazwą:

"Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego na krytej pływalni Olimpijczyk w Gliwicach"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ ODDZIAŁ W GLIWICACH
TOSZECKA 137/1, 44-100 GLIWICE z ceną 377 189,10 zł.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki opisane w ogłoszeniu o postępowaniu, oferta jest zgodna z ogłoszeniem oraz otrzymała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Łączna
punktacja

1.
Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Kleczkowska 30,
50-227 Wrocław
90,45
90,45
2.
RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ ODDZIAŁ W GLIWICACH
TOSZECKA 137/1,
44-100 GLIWICE
100,00
100,00


Kierownik Działu

19-12-2019 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

19-12-2019 r. Krystian Tomala

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)