Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.23.2020
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w oparciu o Rozdział 6 ustawy Pzp pod nazwą
Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie OW Czechowice

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.
e-mail: mzuk@um.gliwice.pl
tel. +48 32/335 04 45
Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 75.25.20.00-7 - nazwa: Służby ratownicze
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 75.25.00.00-3 - nazwa: Usługi straży pożarnej oraz ratownicze

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice.
Usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
- ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2018 r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. 2012 r. poz. 108 z późn. zm.).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego. Do zadań Wykonawcy należeć będzie dbałość o bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie kąpieliska w OW Czechowice w Gliwicach przy ul. Ziemięcickiej 62 zarządzanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
Wymogi stawiane służbom ratownictwa wodnego:
1. Posiadanie przez ratowników wodnych wszelkich wymaganych prawem uprawnień potrzebnych do wykonywania specjalistycznych zadań w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
2. Zapewnienie na terenie kąpieliska OW Czechowice dyżurów służby ratowniczej. Liczba ratowników wodnych musi być zgodna z wymogami określonymi w ww. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych.
3. Kąpielisko OW Czechowice ma być obsługiwane przez załogę ratowniczą wyposażoną w łódź motorową, specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz środki łączności, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w szczególności w art. 12 ustawy. Zadaniem załogi ratowniczej będzie patrolowanie akwenu i czuwanie nad bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieliska.
4. Zapewnienie wykonywania obowiązków wynikających w szczególności z art. 13 oraz art.16 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
5. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym, estetycznym i sanitarnym pomieszczeń dla drużyn ratowniczych, przekazanych przez Zamawiającego służbom ratowniczym do użytkowania. Udostępnione pomieszczenia będą służyć wyłącznie do realizacji przedmiotów zamówienia - do celów służbowych.
6. Wykonawca będzie obciążany za wykorzystane media w budynku udostępnionym ratownikom wodnym (energia elektryczna, woda) na podstawie odczytów liczników.
7. Umożliwienie kontroli pracy załogi ratownictwa wodnego przez Zamawiającego oraz sprawdzenie realizacji zadań zgodnie z prowadzoną dokumentacją i stanem faktycznym.
8. Kierownik drużyny zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do przekazania kierownikowi ośrodka imiennej listy ratowników pracujących w sezonie 2019 r. na kąpielisku wraz z aktualnymi uprawnieniami (kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem). Każda z osób wykonująca dyżur powinna mieć przy sobie te dokumenty w przypadku konieczności ich okazania odpowiednim służbom.
9. Każdorazowa zmiana ratownika wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz wykazania przez Wykonawcę, że nowy pracownik posiada uprawnienia, kwalifikację i umiejętności zgodne z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu i umowie.
Obowiązki kadry ratowniczej:
Ratownicy realizujący przedmiot umowy są w szczególności zobowiązani do:
1. stawienia się na miejsce świadczenia usług punktualnie, w stanie psychofizycznym umożliwiającym odpowiedzialne i rzetelne świadczenie usług;
2. zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z kąpieliska;
3. stałej obserwacji kąpieliska i osób kąpiących się, reagowania w każdym przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, reagowania na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowania akcji ratowniczej, udzielania pierwszej pomocy oraz podejmowania akcji ratowniczej, udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania skutkom zagrożeń, we współpracy z pracownikiem Zamawiającego obsługującym punkt sanitarny na terenie OW Czechowice;
4. udzielania pomocy przedmedycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zabezpieczenie osób, które uległy wypadkowi lub doznały urazu bądź uszkodzenia ciała;
5. niepodejmowania żadnej działalności gospodarczej w miejscu prowadzenia pracy - wykonywania usługi;
6. wykonywania poleceń kierownika OW Czechowice wynikających z zakresu przestrzegania regulaminu porządkowego i organizacyjnego;
7. wykonywania innych poleceń kierownika OW Czechowice mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny osób przebywających w obrębie kąpieliska;
8. kontroli stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na terenie kąpieliska;
9. kontroli stref dla umiejących i nieumiejących pływać;
10. wywieszania na maszcie odpowiedniego koloru flagi informacyjnej;
11. codzienne wpisywanie na tablicy temperatury wody, powietrza i innych aktualnych danych oraz przekazywanie ich Zamawiającemu - kierownikowi OW Czechowice;
12. sygnalizowania, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego regulaminu kąpieliska oraz w razie potrzeby, np. nadchodzącej burzy;
13. reagowania na wszelkie przypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska;
14. codziennego kontrolowania głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby przesunięcia miejsca kąpieli lub czasowego wyłączenia określonych obszarów kąpieliska z użycia;
15. czyszczenia powierzchni dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek;
16. oczyszczania w razie konieczności kąpieliska z roślin wodnych (w tym zachowania należytej czystości linii brzegowej kąpieliska);
17. bieżącego prowadzenia dziennika pracy;
18. prowadzenia rejestru zdarzeń/ wypadków;
19. utrzymywania porządku w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego oraz używanie ich wyłącznie w celach służbowych;
20. informowania kierownika OW Czechowice o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieliska;
21. kontroli stanu apteczek pierwszej pomocy oraz zgłaszania kierownikowi OW Czechowice konieczności uzupełnienia apteczek w niezbędne środki;
22. kulturalnego udzielania osobom korzystającym z usług Ośrodka informacji dotyczących regulaminu oraz obsługi i działania urządzeń na terenie kąpieliska;
23. niekorzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas pełnienia dyżuru ratowniczego w celach innych niż zaalarmowanie o zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego lub mienia Wykonawcy - za każdy zaistniały przypadek korzystania/ używania przez ratowników z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w celach innych niż wyżej wskazano Wykonawca zapłaci karę umowną.
Terminy i godziny funkcjonowania kąpieliska w sezonie, w których ma być świadczona usługa:
- od 01 do 30 czerwca 2020 roku - 10.00 - 17.00 (7 godzin),
- od 01 do 31 lipca 2020 roku - 10.00 - 18.00 (8 godzin),
- od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku - 10.00 - 18.00 (8 godzin),
- od 01 września do 15 września 2020 roku - 10.00 - 16.00 (6 godzin),
co daje szacunkową ilość roboczogodzin 7164. Zmniejszenie ilości roboczogodzin w trakcie realizacji umowy nie jest podstawą dla Wykonawcy do wystąpienia o roszczenie względem Zamawiającego.
24. Wywieszenie przez ratowników flagi czerwonej oznaczającej zakaz kąpieli powoduje zmniejszenie wymaganej obsady z 9 ratowników na 4 ratowników. Fakt wywieszenia czerwonej flagi oraz zmniejszenie obsady musi zostać odnotowane w dzienniku pracy.

25. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu obniżenia obsady.
Dane techniczne dotyczące kąpieliska zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice zarządzanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych:
Kąpielisko zlokalizowane na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice, ul. Ziemięcicka 62, 44-100 Gliwice:
Cechy fizyczne, hydrologiczne i geograficzne wody:
- długość linii brzegowej: 126 m
- wysokość nad poziomem morza: 200 - 800 m
- powierzchnia jeziora: 0,144 km2
- dno kąpieliska: piaszczysto - muliste
- głębokość jeziora: maksymalna 10 m, średnia 4m
- przy jeziorze znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego
Termin wykonania zamówienia: od 01 czerwca do 15 września 2020 r.
Opis warunków przystąpienia do przetargu:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2018 r. poz. 1482 ze zm.). Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie w mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej trzy usługi w zakresie ratownictwa wodnego o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto każda.
W przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, usługi faktycznie wykonane muszą spełniać warunek określony powyżej.
W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazane doświadczenie i wiedza poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza, że ww doświadczeniem musi się wykazać przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy ,którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy minimum 15 osobami posiadającymi:
- aktualne uprawnienia ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2018 r. poz. 1482 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
- ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, umożliwiający wykonywanie czynności określonych w art. 14 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2195 ze zm.)
- aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego,
- aktualnie badania do celów sanitarno - epidemiologicznych,- przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż..
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.


Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- ważna zgoda ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydana w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 12 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2018 r. poz. 1482 ze zm.)
- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu o treści załącznika nr 4 do ogłoszenia,
- wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców o treści załącznika nr 3 do ogłoszenia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru
cena Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów,
2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 21-05-2020r. do godziny 09:30.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści w informacji o wynikach przetargu.

Zasady uzupełniania dokumentów:
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.
Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert - zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,
b) po upływie terminu składania ofert - prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu stosowne pisemne oświadczenie.

Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.
Istotne postanowienia umowy:
zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych .
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Iwona Janik 32 335 04 47.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Załączniki
1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - wzór umowy,
3) Załącznik nr 3 - wykaz usług,
4) Załącznik nr 4 - wykaz osób,

 
Kierownik Działu Planowania i Zamówień
 
15-05-2020 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
15-05-2020 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej