oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.23.2020

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w oparciu o rozdział 6 Pzp pod nazwą:

"Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie OW Czechowice"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE GLIWICE
ARTURA GROTTGERA 70, 44-102 GLIWICE z ceną 136 116,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki opisane w ogłoszeniu o postępowaniu, oferta jest zgodna z ogłoszeniem oraz otrzymała
największą ilość punktów w kryterium oceny ofert..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Łączna
punktacja

1.
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE GLIWICE
ARTURA GROTTGERA 70,
44-102 GLIWICE
100,00
100,00
2.
RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ ODDZIAŁ W GLIWICACH
TOSZECKA 137/1,
44-100 GLIWICE
91,39
91,39


Kierownik Działu

22-05-2020 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

22-05-2020 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)