Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.33.2020
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w oparciu o Rozdział 6 ustawy Pzp pod nazwą
Całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.
2. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień w Gliwicach przy ulicy Okopowej 6.
główny przedmiot:
kod CPV: 85.12.10.00-3 - nazwa: Usługi medyczne.
Zamówienie obejmuje:
- sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywającymi w izbie wytrzeźwień,
- prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień,
- udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w izbie wytrzeźwień,
- stwierdzenie stanu nietrzeźwości uzasadniającego zatrzymanie w izbie wytrzeźwień oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do umieszczenia w izba wytrzeźwień,
- kierowanie do zakładu opieki zdrowotnej pacjentów izby wytrzeźwień, po stwierdzeniu takiej konieczności,
- sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania pacjentów izby wytrzeźwień i przeprowadzanie w tym celu obchodu,
- wydawanie zleceń odnośnie stosowania obezwładniających pasów bezpieczeństwa w stosunku do osób, które działają na szkodę zdrowia i życia lub swym zachowaniem utrudniają personelowi izby wytrzeźwień wykonanie czynności,
- przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z izby wytrzeźwień na zasadach objętych przepisami,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji lekarskiej,
- sporządzanie raportów z przebiegu dyżurów, z uwzględnieniem ilości zużytych leków oraz innych istotnych okoliczności,
- wykonywanie innych czynności lekarskich przynależnych izbie wytrzeźwień,
- określenie niezbędnych ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjentów izby wytrzeźwień wspólnie z Zamawiającym,
- przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1850),
- Wykonawca zleca utylizację zużytych strzykawek, opatrunków oraz innych odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na koszt Zamawiającego. Zwrot kosztów utylizacji nastąpi na podstawie refaktury wystawionej na Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- Wykonawca zostanie obciążony kosztami działalności wykonawcy nie związanymi z izbą wytrzeźwień.
Przekazywanie medykamentów, sprzętu oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego:
- odbiór medykamentów, sprzętu oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego po zakończeniu umowy lub jej rozwiązaniu bez względu na przyczynę zostanie dokonany komisyjnie przez osoby wyznaczone przez każdą ze stron,
- w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się oddać gabinet lekarski z całym wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wliczając w to normalne zużycie,
- oddanie gabinetu lekarskiego lub jego wyposażenia w stanie pogorszonym upoważnia Zamawiającego do wykonania napraw na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem polityka ZSZ.
3. Termin wykonania zamówienia: od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r., w ilości 8 760 godzin.365 dni
4. Opis warunków przystąpienia do przetargu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy o zamówienie w mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda.
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy minimum 3 lekarzami z prawem wykonywania zawodu, wpisanymi do Izby Lekarskiej.
5. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców o treści załącznika nr 3 do ogłoszenia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, ze usługi te zostały wykonane należycie.
3. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postepowaniu o treści załącznika nr 4 do ogłoszenia, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami (przed i po otwarciu ofert):
Zamawiający i Wykonawca, będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, zawiadomienia i informacje)pisemnie, faksem lub droga elektroniczną.
1. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a. do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,
b. po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub droga elektroniczna, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),
2. informacje o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu
7. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia.
1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.
2. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed składaniem ofert.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Pani Małgorzata Panek – Izba Wytrzeźwień ul. Okopowa Gliwice,
tel. 32 231 00 311 fax 32 231 01 32 pok. 12 piętro 1.
9. Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
10. Termin związania oferta: termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na formularzu oferty o treści załącznika nr.1 do niniejszego ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załącznik do oferty.
2. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
3. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca.
Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania z ogłoszeniem.
12. Forma, miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem "Oferta w postępowaniu pod nazwą Całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień”. Nie otwierać przed 19.08.2020 r. godz. 10:00".
2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 19.08.2020 r. do godz. 9:30 w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c). W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.08.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr. 14.
13. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty Załącznik nr 1.
2. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszym ogłoszeniu.
3. Obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena za jedną roboczogodzinę oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie podane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.
4. Cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
14. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Waga
(znaczenie w %) Sposób liczenia wg wzoru
Cena Wa = 70,00 Ca = ((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
liczba lekarzy z co najmniej 3 letnim stażem, którymi będzie dysponował Wykonawca Wb = 30,00 La=((E/10)xWb)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca, Cb - liczba punktów w kryterium
Wa, Wb - waga w ocenianym kryterium
La - liczba uzyskanych punktów w kryterium liczba lekarzy z co najmniej trzyletnim stażem pracy w zawodzie, którymi dysponuje Wykonawca
E - od 0 do 10 pkt przyznanych w kryterium liczba lekarzy z co najmniej trzyletnim stażem pracy w zawodzie, którymi dysponuje Wykonawca,
W kryterium liczba lekarzy z co najmniej trzyletnim stażem pracy w zawodzie, którymi dysponuje Wykonawca, punkty zostaną przyznane będą odpowiednio:
- za dysponowanie 3 lekarzami z co najmniej 3 letnim stażem pracy w zawodzie - 0 punktów
- za dysponowanie 4 lekarzami z co najmniej 3 letnim stażem pracy w zawodzie - 5 punktów
- za dysponowanie 5 i więcej lekarzami z co najmniej 3 letnim stażem pracy w zawodzie - 10 punktów;
Brak wypełnienia pola z ilością lekarzy jakimi dysponuje Wykonawca, będzie uznane za dysponowanie 3 lekarzami
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalna liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawa pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasada "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
15. Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu;
2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, ze realizacja zamówienia jest niecelowa;
4. przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy.
16. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
1. zostaną złożone po upływie terminu składania ofert;
2. treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia;
3. Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków udziału do przetargu;
4. będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywista omyłkę rachunkową;
5. Wykonawca w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
17. Oferty częściowe, oferty wariantowe, podwykonawcy
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informacje o poprawieniu omyłek Zamawiający zamieści w informacji o wynikach przetargu.
19. Zasady uzupełniania dokumentów:
1. Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 5. lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w ust. 1 stosuje się do kolejnego Wykonawcy, chyba ze zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.
20. Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
21. Wybór oferty:
1. w przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty;
2. jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną;
3. jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w pierwotnie złożonych ofertach.
22. Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.
23. Istotne postanowienia umowy:
Zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy
24. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych .
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Iwona Janik 32 335 04 47.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia ani zmianą postanowień umowy.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
25. Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - wzór umowy,
3) Załącznik nr 3 - wykaz usług,
4) Załącznik nr 4 - wykaz osób,

 
Kierownik Działu
 
05-08-2020 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
05-08-2020 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej