ZAŁĄCZNIK NR 4
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.33.2020

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zaproszeniu/ogłoszeniu.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień i doświadczenia
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

1  

Nr uprawnień lekarskich

...............................


Staż pracy w latach....

   
2  

Nr uprawnień lekarskich

...............................


Staż pracy w latach....

   
3  

Nr uprawnień lekarskich

...............................


Staż pracy w latach....

   
4  

Nr uprawnień lekarskich

...............................


Staż pracy w latach....

   
5  

Nr uprawnień lekarskich

...............................


Staż pracy w latach....

   
6  

Nr uprawnień lekarskich

...............................


Staż pracy w latach....

   

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej