oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.33.2020

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w oparciu o rozdział 6 Pzp pod nazwą:

"Całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

MICHAŁ MAŚNICA
CHOCIMSKA 4/6, 41-506 CHORZÓW z ceną 525 512,40 zł.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki opisane w ogłoszeniu o postępowaniu, oferta jest zgodna z ogłoszeniem oraz otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
liczba lekarzy z co najmniej 3 letnim stażem
Łączna
punktacja

1.
MICHAŁ MAŚNICA
CHOCIMSKA 4/6,
41-506 CHORZÓW
70,00
30,00
100,00
2.
PRAKTYKA LEKARSKA JERZY MYCZKOWSKI
Gliwicka 102,
44-153 Sośnicowice
69,99
30,00
99,99


Kierownik Działu

21-08-2020 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastępca Dyrektora Jednostki

21-08-2020 r. Grzegorz Śliczniuk

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)