MZUK-EPZ.50.33.2020
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Tryb:
postępowanie w oparciu o rozdział 6 pzp
Rodzaj zamówienia: usługi Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp   Data wszczęcia postępowania:
06-08-2020 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części): zawarcie umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 30-09-2020 r.
Nr zawartej umowy:
UP 83/20
Wybrany wykonawca (nazwa):
PRAKTYKA LEKARSKA JERZY MYCZKOWSKI KOZIELSKA 63/12, 44-121 GLIWICE
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: nr ogłoszenia
Wartość zawartej umowy
netto: 525 600,00zł
brutto: 
525 600,00zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)