Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.3.2021
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą
Roboty budowlane związane z montażem małej architektury oraz przebudową nawierzchni w ramach zadania modernizacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej w Gliwicach - etap II

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneRoboty budowlane związane z montażem małej architektury oraz przebudową nawierzchni w ramach zadania modernizacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej w Gliwicach - etap IISEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2710482121.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c1.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1091.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: (32) 335-04-541.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane związane z montażem małej architektury oraz przebudową nawierzchni w ramach zadania modernizacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej w Gliwicach - etap II2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ad61c90-80ab-11eb-86b1-a64936a8669f2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000492/04/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.1.12 Rekultywacja Skweru 700-lecia2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu miniPortalu, który dostepny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu, dostepnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2) Wykonawca zamierzajacy wziac udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadac konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do nastepujacych formularzy: „Formularz do złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów ioswiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania. 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za posrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5) Za date przekazania oferty, wniosków, zawiadomien, dokumentów elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentów lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich przekazania na ePUAP.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26 SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.3.20214.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:„Roboty budowlane związane z montażem małej architektury oraz przebudową nawierzchni w ramach modernizacji skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej w Gliwicach, dz. nr 178, obręb Ligota Zabrska - etap II".Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w tym:1. Wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika z kostki betonowej z obrzeżami,2. Wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej,3. Nasadzenia drzew kontenerowanych, krzewów i bylin, założenie trawników,4. Montaż elementów małej architektury.Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i według projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej.Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:1. Projekt budowlano-wykonawczy,2. Przedmiary robót,3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.Uwaga:Wszystkie elementy składowe dokumentacji, tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna, przedmiar robót, stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są zobowiązujące dla Wykonawcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. 3 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja projektowa i i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ.ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE:Jeżeli Zamawiający w niniejszym SWZ wskazał w odniesieniu do niektórych urządzeń/wyrobów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty konkretnego Wykonawcy, w tym w szczególności podane zostały nazwa własna urządzenia, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe, określające standardy, wygląd oraz wymagania techniczne. Wszelkie urządzenia/wyroby pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy mogą być tylko w sytuacjach, gdy Zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie - „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia/wyroby równoważne, muszą być co najmniej:a) o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki,b) o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,c) spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości,d) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.).Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie/wyrób jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność.W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki:a) wszystkie urządzenia/wyroby zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru,b) na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamienne obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż projektowane.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityka Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.**dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60,00Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych i elementów małej architektury4.3.6.) Waga: 30,00Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi pięlegnacji zieleni4.3.6.) Waga: 10,004.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 45.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolnosc do wystepowania w obrocie gospodarczym. Okreslenie warunku:Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia okreslonej działalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisów. Okreslenie warunku: Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie 3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.Okreslenie warunku: Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolnosc techniczna lub zawodowa. Okreslenie warunku:1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości 100 000,00 zł brutto każda, polegające na zagospodarowaniu terenu, gdzie w zakres robót wchodziło, co najmniej wykonanie/rozbudowa/modernizacja elementów małej architektury oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. 2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, to jest: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. Zdolność zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniania łącznie dla wszystkich podmiotów. 5. W odniesieniu do warunków dotyczacych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia moga polegac na zdolnosciach tych z wykonawców, którzy wykonaja roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolnosci sa wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia dołaczaja odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo do oferty oswiadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonaja poszczególni wykonawcy. 6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiajacy dokona przeliczenia tej wartosci na wartosc w złotych według sredniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych. Jezeli w dniu ukazania sie ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o srednim kursie walut, Zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczen wg sredniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporzadzona nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej złozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiejskłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalnosc gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed ich złozeniem, Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siedokumentów, o których mowa powyzej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastepuje sie je odpowiednio w całosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jegoreprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument miał dotyczyc, złozone pod przysiega lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, złozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, własciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny byc wystawione w terminach nie wczesniejszych niz podano powyzej. b) oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej o tresci ZAŁACZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawca, który złozył odrebna oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziałuw postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitałowej. c) oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o tresci ZAŁACZNIKA NR 3 do SWZ Zamawiajacy zada od wykonawcy, który polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych srodków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie,dotyczacych tych podmiotów - za wyjatkiem oswiadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej.5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o tresci ZAŁACZNIKA NR 8 do SWZ, oraz załaczeniem dowodów okreslajacych czy te roboty budowlanezostały wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.UWAGA: Jezeli wykonawca powołuje sie na doswiadczenie w realizacji realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera roboty budowlane, w wykonaniu których wykonawca bezposrednio uczestniczył. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnien niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami o tresci ZAŁACZNIKA NR 9 do SWZ. c) wykonawca wpisany do urzedowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawcacertyfikowany przez jednostki certyfikujace spełniajace wymogi europejskich norm certyfikacji moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych, złozyc zaswiadczenie o wpisie do urzedowego wykazu wydane przez własciwy organ lub certyfikat wydany przez własciwa jednostkecertyfikujaca kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wskazujace na podmiotowe srodki dowodowe stanowiace podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba ze zamawiajacy ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikajacych z zaswiadczenia lub certyfikatu.5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:W celu potwierdzenia, ze oferowanie wyposażenie tj.: stół do gry w tenisa stołowego, stoły do gry w piłkarzyki, leżaki miejskie, zestawy piknikowe, stojaki na rowery odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia szczegółowych kart technicznych lub innych dokumentów przedstawiających charakterystykę danego stołu do gry w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, leżaka miejskiego, zestawu piknikowego, stojaka na rowery, pozwalających na pełne porównanie/weryfikacje parametrów oferowanego elementu z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:Szczegółowe karty techniczne lub inne dokumenty przedstawiające charakterystykę danego stołu do gry w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, leżaka miejskiego, zestawu piknikowego, stojaka na rowery.5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:Wykaz podmiotowych srodków dowodowych, które wykonawca składa w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu: a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jezeli okresprowadzenia działalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o tresci ZAŁACZNIKA NR 8 do SWZ, oraz załaczeniem dowodów okreslajacych czy te roboty budowlane zostały wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz innedokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.UWAGA: Jezeli wykonawca powołuje sie na doswiadczenie w realizacji realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera roboty budowlane, w wykonaniu których wykonawca bezposrednio uczestniczył. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnien niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjao podstawie do dysponowania tymi osobami o tresci ZAŁACZNIKA NR 9 do SWZ.c) wykonawca wpisany do urzedowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujace spełniajace wymogi europejskich norm certyfikacji moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych, złozyc zaswiadczenie o wpisie do urzedowego wykazu wydane przez własciwy organ lub certyfikat wydany przez własciwa jednostkecertyfikujaca kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wskazujace na podmiotowe srodki dowodowe stanowiace podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba ze zamawiajacy ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikajacych z zaswiadczenia lub certyfikatu.SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak6.4.1) Informacje dotyczące wadium:1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania oferta, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice, 5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Ze względu na ograniczoną ilość znaków (ograniczenie techniczne) jakie można wprowadzić w niniejszym punkcie ogłoszenia Zamawiający wskazuje, iż pełna informacja na temat rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w pkt. 24 SWZ i wzorze umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ.7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-07 09:008.2.) Miejsce składania ofert: przu uzyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-07 12:008.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-068.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 38.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Negocjacje ofert nie są obowiązkowe.3. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert do trzech wykonawców.4. Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ, co oznacza, ze w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.5. Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.6. Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJEWraz z oferta należy złożyć: a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ; a1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ; a2) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, przykładowy wzór zobowiązania i oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 10 do SWZ - dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; a3) szczegółowe kart techniczne lub inne dokumenty przedstawiające charakterystykę danego stołu do gry w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, leżaka miejskiego, zestawu piknikowego, stojaka na rowery, pozwalające na pełne porównanie/weryfikacje parametrów oferowanego elementu z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego; b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

 
Specjalista
 
17-03-2021 r.  Adam Bicz
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
19-03-2021 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej