oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.3.2021

 
Zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

 

Roboty budowlane związane z montażem małej architektury oraz przebudową nawierzchni w ramach zadania modernizacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej w Gliwicach - etap II

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 182 571,70 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Adam Bicz ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)