Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.4.2021
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą
Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby MZUK Gliwice

Ogłoszenie o zamówieniuUsługiWykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby MZUK GliwiceSEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2710482121.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c1.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1091.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: (32) 335-04-541.5.8.) Numer faksu: (32) 231-00-321.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby MZUK Gliwice2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1793463-6cfd-11eb-86b1-a64936a8669f2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000492/04/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie 8 projektów zagospodarowania terenu w róznych lokalizacjach

1.3.3 Wykonanie projektu na zagospodarowanie targowiska przy ul. Lipowej2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu miniPortalu, który dostepny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu, dostepnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2) Wykonawca zamierzajacy wziac udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadac konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do nastepujacych formularzy: „Formularz do złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oswiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za posrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5) Za date przekazania oferty, wniosków, zawiadomien, dokumentów elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentów lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich przekazania na ePUAP.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26 SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.4.20214.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak4.1.9.) Liczba części: 54.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:Część 14.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania parku „Zacisze” w Bojkowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę.Zamówienie obejmuje:Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania parku „Zacisze” w Bojkowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę.Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmującego:• wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu;• projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,• uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych;• przygotowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD).W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w 1 szt. na dowolnym nośniku (CD, DVD, pendrive).Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według wytycznych z opisu inwestycji.Opis inwestycji.Inwestycja planowana jest na działkach o nr 782, 1709 i 1016, obr. Bojków. Swoim zakresem ma obejmować zagospodarowania parku miejskiego o roboczej nazwie „Zacisze”, dedykowanego seniorom. Przy maks. stopniu zachowania istniejącego drzewostanu, planowane są min. 2 ciągi piesze (kostka brukowa betonowa), niewielki placyk z dwoma stolikami szachowymi, ławki miejskie, kosze na śmieci, nasadzenia ozdobne, łąka kwietna.Lokalizacja inwestycji została wskazana na Załączniku nr 11 do SWZ.Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji oraz uwagi z SWZ należy rozpatrywać łącznie.Istotne warunki zamówienia.1. Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany lub dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do dalszych prac, Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie koncepcji zagospodarowania terenu.2. Projekt musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. Projekt powinien zawierać część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia), część rysunkową (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branżowe). Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie inwestycji, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), a także zgodną z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierów i projektantów. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.3. Należy dokonać zgłoszenia robót / uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.UWAGA:Jeżeli Zamawiający w niniejszym SWZ wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne, muszą być co najmniej:a) o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki,b) o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,c) spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości,d) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.).Zamawiający zaznacza, że ewentualne wskazania na produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia i nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.W przypadku, gdy w SWZ znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityka Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.**dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert:4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60,00Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie projektanta branzy architektonicznej4.3.6.) Waga: 40,004.3.8.) Sposób oceny ofert:Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieCzęść 24.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac w zakresie wykonania projektu modernizacji targowiska miejskiego przy ul. Lipowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę.Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmującego:• wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu;• projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,• uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych;• przygotowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.• nadzór autorski na inwestycją.Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD).W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w 1 szt. na dowolnym nośniku (CD, DVD, pendrive).Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według wytycznych wskazanych w Opisie Wymagań Zamawiającego - Załącznik nr 12 do SWZ.Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji oraz uwagi z SWZ należy rozpatrywać łącznie.Istotne warunki zamówienia.1. Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany lub dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do dalszych prac, Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie koncepcji zagospodarowania terenu.2. Projekt musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. Projekt powinien zawierać część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia), część rysunkową (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branżowe). Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie inwestycji, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), a także zgodną z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierówi projektantów. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.3. Należy dokonać zgłoszenia robót / uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.UWAGA:Jeżeli Zamawiający w niniejszym SWZ wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne, muszą być co najmniej:a) o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki,b) o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,c) spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości,d) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.).Zamawiający zaznacza, że ewentualne wskazania na produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia i nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.W przypadku, gdy w SWZ znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityka Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.**dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert:4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie projektanta branzy architektonicznej4.3.6.) Waga: 404.3.8.) Sposób oceny ofert:Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieCzęść 34.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania pola do gry w minigolfa przy ul. Bekasa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę.Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmującego:- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu;- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej składającej się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (PTZ), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB), projektu technicznego (PT), przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych;- przygotowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – jeśli wymagane,Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD).W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w 1 komplecie.2. Zakres prac:Należy zaprojektować pole do gry w minigolfa z kilkoma stanowiskami do gry (tory wykonane z metalu lub impregnowanego drewna, nawierzchnia ze sztucznej trawy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodnik, ogrodzenie, kosze na śmieci, ławki, oświetlenie).Lokalizacja inwestycji została wskazana na Załączniku nr 13 do SWZ.Istotne warunki zamówienia.I. Dla prac projektowych:1. Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt koncepcyjny oraz zasadniczą dokumentację projektową. Przed przystąpieniem do dalszych prac. Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie koncepcji zagospodarowania terenu.2. Projekt musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. Projekt powinien zawierać część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia), część rysunkową (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branżowe). Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), a także zgodną z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych projektantów Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.3. Należy dokonać zgłoszenia robót / uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.UWAGA:Jeżeli Zamawiający w niniejszym SWZ wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne, muszą być co najmniej:a) o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki,b) o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,c) spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości,d) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.).Zamawiający zaznacza, że ewentualne wskazania na produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia i nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.W przypadku, gdy w SWZ znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityka Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.**dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert:4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie projektanta branzy architektonicznej4.3.6.) Waga: 404.3.8.) Sposób oceny ofert:Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieCzęść 44.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacji zagospodarowania działek 1517 i 1518, obręb Sośnica w Gliwicach.Zakres prac projektowych: zagospodarowanie terenu dla działek 1517 i 1518, obręb Sośnica w Gliwicach.W ramach zadania należy przewidzieć:- likwidację ogrodzenia po nieczynnej pływalni Neptun, utylizację gruzu z rozbiórki,- wykonanie zagospodarowania terenu zielenią – trawniki, nasadzenia- wykonanie alejek dla pieszych w celu skomunikowania ulic Dzionkarzy i Przedwiośnie,- wykonanie w centrum przedmiotowego terenu miejsca obsadzonego kwiatami z wyposażeniem w kosze na śmieci i ławki i inne elementy małej architektury,- oświetlenie terenu lampami na słupach zasilanych z sieci elektrycznej.Do obowiązków projektanta będzie należało uzyskanie mapy do celów projektowych, jeżeli będzie to konieczne, wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.Wykonawca w terminie dwóch tygodni od daty podpisania umowy przedstawi dwie koncepcje zagospodarowania terenu do akceptacji Zamawiającemu i Radzie Dzielnicy.Zakres opracowania:- wykonanie projektu budowlanego – 5 egz.- wykonanie projektu wykonawczego – 4 egz.- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robót- wykonanie kosztorysu inwestorskiego i osobno przedmiaru robót – po 2 egz. Kosztorys należy dostarczyć w wersji edytowalnej XML.- dostarczenie Zamawiającemu całości dokumentacji na płycie CD.Lokalizacja inwestycji została wskazana na Załączniku nr 14 do SWZ.UWAGA:Jeżeli Zamawiający w niniejszym SWZ wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne, muszą być co najmniej:a) o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki,b) o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,c) spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości,d) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.).Zamawiający zaznacza, że ewentualne wskazania na produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia i nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.W przypadku, gdy w SWZ znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityka Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.**dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert:4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie projektanta branzy architektonicznej4.3.6.) Waga: 404.3.8.) Sposób oceny ofert:Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieCzęść 54.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania skweru rekreacyjno-sportowego na dz. nr 954, 953, obręb Ostropa Północ wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę.Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmującego:• wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu;• projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,• uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i ustaleń, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych;• przygotowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD).W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w 2 szt. na dowolnym nośniku (CD, pendrive).Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według wytycznych z opisu inwestycji.Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest:1. Opis inwestycji.Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji oraz uwagi z SIWZ należy rozpatrywać łącznie.Istotne warunki zamówienia.1. Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany lub dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do dalszych prac, Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie koncepcji zagospodarowania terenu.2. Projekt musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. Projekt powinien zawierać część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia), część rysunkową (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branżowe). Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie inwestycji, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), a także zgodnąz wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierówi projektantów. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.3. Należy dokonać zgłoszenia robót / uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.Opis inwestycji:Inwestycja planowana jest na działkach o nr 954, 953, obr. Ostropa Północ. Swoim zakresem ma obejmować funkcjonalne zagospodarowanie terenu i stworzenie skweru rekreacyjno-sportowego. Projekt powinien zawierać propozycję urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego w kształcie wozu strażackiego, zestawu street workout wraz z nawierzchnią bezpieczną jak również ewentualnych chodników, elementów małej architektury, zieleni urządzonej oraz infrastruktury towarzyszącej.Lokalizacja inwestycji została wskazana na Załączniku nr 15 do SWZ.UWAGA:Jeżeli Zamawiający w niniejszym SWZ wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne, muszą być co najmniej:a) o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki,b) o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,c) spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości,d) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.).Zamawiający zaznacza, że ewentualne wskazania na produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia i nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.W przypadku, gdy w SWZ znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityka Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.**dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert:4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie projektanta branzy architektonicznej4.3.6.) Waga: 404.3.8.) Sposób oceny ofert:Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 45.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolnosc do wystepowania w obrocie gospodarczym. Okreslenie warunku: Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia okreslonej działalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisów. Okreslenie warunku: Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Okreslenie warunku: Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolnosc techniczna lub zawodowa. Okreslenie warunku: 1) Wiedza i doswiadczenie: a) dla części I: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej parku o wartości min. 10 000 zł. b) dla części II: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej obiektu handlowego, wielostanowiskowego o wartości min. 100 000 zł dla każdej dokumentacji. W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu. Oznacza to, ze ww. zdolnością zawodową musi się wykazać co najmniej jeden z podmiotów działających wspólnie. c) dla części III: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej obiektu rekreacyjno-sportowego o wartości min. 15 000 zł. d) dla części IV: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne o wartości min. 10 000 zł. e) dla części V: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru rekreacyjno-sportowego o wartości min. 10 000 zł.2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) dotyczy części I. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: projektantem posiadającym uprawnienia budowlane* do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej parku. *Osoba posiadająca uprawnienia budowlane, tj. osoba posiadająca prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 tj.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. Ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). b) dotyczy części II. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: projektantem posiadającym uprawnienia budowlane* do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych obiektu handlowego, wielostanowiskowego. *Osoba posiadająca uprawnienia budowlane, tj. osoba posiadająca prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 tj.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. Ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). c) dotyczy części III.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: projektantem posiadającym uprawnienia budowlane* do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej obiektu rekreacyjno-sportowego. *Osoba posiadająca uprawnienia budowlane, tj. osoba posiadająca prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 tj.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. Ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). d) dotyczy części IV.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: projektantem posiadającym uprawnienia budowlane* do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej obiektu rekreacyjnego. *Osoba posiadająca uprawnienia budowlane, tj. osoba posiadająca prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 tj.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. Ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). e) dotyczy części V.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: projektantem posiadającym uprawnienia budowlane* do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej skweru rekreacyjno-sportowego. *Osoba posiadająca uprawnienia budowlane, tj. osoba posiadająca prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 tj.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. Ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). 5. W odniesieniu do warunków dotyczacych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia moga polegac na zdolnosciach tych z wykonawców, którzy wykonaja roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolnosci sa wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia dołaczaja odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo do oferty oswiadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonaja poszczególni wykonawcy. 6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiajacy dokona przeliczenia tej wartosci na wartosc w złotych według sredniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych. Jezeli w dniu ukazania sie ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o srednim kursie walut, Zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczen wg sredniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporzadzona nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej złozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiejskłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalnosc gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed ich złozeniem, Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa powyzej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastepuje sie je odpowiednio w całosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jegoreprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument miał dotyczyc, złozone pod przysiega lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, złozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, własciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejscezamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny byc wystawione w terminach nie wczesniejszych niz podano powyzej. b) oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej o tresci ZAŁACZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawca, który złozył odrebna oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziałuw postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitałowej. c) oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o tresci ZAŁACZNIKA NR 3 do SWZ Zamawiajacy zada od wykonawcy, który polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych srodków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie,dotyczacych tych podmiotów - za wyjatkiem oswiadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej.5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciagłych równiez wykonywanych, w okresie ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którychusługi zostały wykonane lub sa wykonywane o tresci ZAŁACZNIKA NR 7 do SWZ, oraz załaczeniem dowodów okreslajacych czy te usługi zostały wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciagłych sawykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – oswiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciagłych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny byc wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. UWAGA: Jezeli wykonawca powołuje sie na doswiadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezposrednio uczestniczył, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciagłych, w wykonaniu których bezposrednio uczestniczył lub uczestniczy. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien i doswiadczenia niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami o tresci ZAŁACZNIKA NR 8 do SWZ,wykonawca wpisany do urzedowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujace spełniajace wymogi europejskich norm certyfikacji moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych, złozyc zaswiadczenie o wpisie do urzedowego wykazu wydane przez własciwy organ lub certyfikat wydany przez własciwa jednostkecertyfikujaca kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wskazujace na podmiotowe srodki dowodowe stanowiace podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba ze zamawiajacy ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikajacych z zaswiadczenia lub certyfikatu.5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:Wykaz oswiadczen, które wykonawca składa wraz z oferta lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w celu potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz kryteria selekcji: 1) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o tresci ZAŁACZNIKA NR 2 do SWZ,Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotów udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o którym mowa powyzej, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakimwykonawca powołuje sie na jego zasoby. W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców, oswiadczenie składa kazdy z wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzaja spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym kazdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 2) zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac zamówienie, bedzie dysponował niezbednymi zasobami tych podmiotów.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznejpodmiotów udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego łaczacych go z nimi stosunków prawnych. Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdza, ze stosunek łaczacy wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tychzasobów. Przykładowy wzór zobowiazania podmiotu udostepniajacego zasoby stanowi ZAŁACZNIK NR 9 do SWZ. Zobowiazanie lub inne dokumenty musza zawierac w szczególnosci: a) zakres dostepnych wykonawcy zasobów podmiotu udostepniajacego zasob, b) sposób i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczacych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolnosci dotyczaSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak6.4.1) Informacje dotyczące wadium:1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: dla CZĘŚCI II: 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100); 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania oferta; 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp; 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice; 5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1) konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron umowy; za przejawy siły wyższej Strony uznają w szczególności klęski żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej (w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, epidemie lub pandemie, stany zagrożenia epidemicznego;b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;c) trwających dłużej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy uzgodnień w celu ostatecznego zatwierdzenia koncepcji, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 1) umowy; d) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień organów administracji i innych podmiotów, a niezawinionych przez Wykonawcę;e) wstrzymania wykonywania usługi ze względu na ustawową działalność osób trzecich.2) rezygnacja z wykonania części usługi wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje – ograniczenie zakresu usługi wynikające z sytuacji, które wynikły w trakcie wykonywania usługi z zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy o wartości nie mniejszej niż 50% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §10 ust. 1 umowy;3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z uczestnika procesu inwestycyjnego dotyczy podmiotu, który został przez Wykonawcę wykazany w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny uczestnik lub Wykonawca samodzielnie spełnia wymagania określone w SWZ;4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-26 09:008.2.) Miejsce składania ofert: przu uzyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 12:008.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-248.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 38.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Negocjacje ofert nie są obowiązkowe. 3. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert do trzech wykonawców. 4. Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 SWZ, co oznacza, ze w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert. 5. Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie. 6. Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJEWraz z oferta należy złożyć: a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ; a1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ; a2) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, przykładowy wzór zobowiązania i oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ - dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

 
Specjalista
 
15-03-2021 r.  Adam Bicz
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
16-03-2021 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej