Miejski Zarząd Usług Komunalnych       MZUK.EPZ.50.6.2021 Gliwice,  24-03-2021 r.
nr kor. MZUK.9993.2021
 
Dotyczy: Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW1 na terenie Kąpieliska Leśnego w Gliwicach
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

Pytanie nr 1: W związku z koniecznością posadowienia zbiorników magazynowych znacznie poniżej poziomu terenu prosimy o potwierdzenie, iż zbiorniki nie wymagają kotwienia ani żadnego fundamentu jak w obecnym projekcie. Odpowiedź: Przyjęte w projekcie zbiorniki retencyjne opierają się o systemowe, prefabrykowane rozwiązanie produkcji Uponor. Zbiorniki, jako kompletne elementy, należy posadowić zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania wytyczne dotyczące posadowienia zbiorników. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wskazany konkretny system należy uznać za przykładowy. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych pod względem technologicznym i funkcjonalnym.

Pytanie nr 2: Prosimy o zgodę na wydłużenie terminu zakończenia prac budowlanych do 10 czerwca 2021 r. i uzyskanie pozytywnych wyników badań do 25 czerwca 2021 r. czyli z terminem zakończenia roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji. Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia do dnia 18 czerwca 2021r.

Pytanie nr 3: W związku ze wskazaniem Zamawiającego w SWZ terminu związania ofertą do dnia 27.04.2021 r. oraz terminem wykonania całości zadania do 31.05.2021 r., tj. 34 dni. Taki krótki termin realizacji zadania jest w praktyce nierealny z uwagi na zakres koniecznych do wykonania robót. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu przedmiotu umowy określonego w SWZ (MZUK.EPZ.50.6.2021). Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia do dnia 18 czerwca 2021r.  

 
  Z poważaniem Piotr Jarosz Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25 C 44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335-04-10 fax +48 32 231-00-32 przetargi@mzuk.pl