Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.7.2021
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą
Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistej
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 02-04-2021

Ogłoszenie o zamówieniuDostawyZakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistejSEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2710482121.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c1.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1091.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: (32) 335-04-541.5.8.) Numer faksu: (32) 231-00-321.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistej2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1282ff8b-889d-11eb-86b1-a64936a8669f2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000492/05/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistej2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/119793.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa si przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2) Wykonawca zamierzający wziać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawcaposiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminiekorzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania. 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5) Za date przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26 SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.7.20214.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak4.1.9.) Liczba części: 44.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:Część 14.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 - Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej:Zamówienie obejmuje:1. Sukcesywne dostawy odzieży roboczej dla pracowników MZUK Gliwice.2. Szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkową liczbę odzieży roboczej zawiera ZAŁĄCZNIK A do niniejszej specyfikacji.3. Dla wskazanego w ZAŁĄCZNIKU A asortymentu Wykonawca dołączy do oferty karty gwarancyjne lub warunki gwarancji określające zakres i termin (minimum 12 miesięcy).4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia według faktycznych potrzeb i niewykorzystania w pełni lub zwiększenia podanych w ZAŁĄCZNIKU A szacunkowych liczb zamówienia w danym asortymencie z zastrzeżeniem, że całkowita wartość zamówienia nie przekroczy wartości umowy jak również do niewykorzystania całej wartości objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia - 50% ogólnej wartości dostaw brutto niniejszej części zamówienia.5. Wykonawca będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w asortymencie, liczbie, rozmiarach i kolorystyce wynikających z zamówień szczegółowych Zamawiającego.6. Termin dostawy każdorazowo wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia szczegółowego Wykonawcy faksem lub na adres e-mail. Wykonawca obowiązany jest podać aktualny numer faksu lub aktualny adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł przesyłać zamówienia.UWAGA: termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert (patrz pkt 20 SWZ). Zaoferowany przez Wykonawcę krótszy termin dostawy będzie obowiązujący przez cały okres trwania umowy.7. Pozostałe szczegółowe warunki zamówienia zostały przedstawione we wzorze umowy.Składając ofertę na część 1 zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć próbki dla następujących pozycji ZAŁĄCZNIKA A:1. Poz. 1 - Ubranie robocze letnie typ szwedzki - spodnie ogrodniczki.*2. Poz. 5 - Spodnie do pasa - typu bojówki.3. Poz. 7 - Bluza robocza z podszewką softshell.4. Poz. 8 - Ubranie ocieplane typ szwedzki.5. Poz. 13 - Spodnie do pasa 7/8 długości damskie.6. Poz. 14 - Spodnie do pasa - dresowe.7. Poz. 19 - Bluza dresowa (dla pracowników EIW).8. Poz. 20 - Spodnie medyczne.9. Poz. 23 - Koszulka trykotowa.*10. Poz. 24 - Koszulka polo męska.11. Poz. 25 - Koszulka polo damska.12. Poz. 34 - Kurtka zimowa męska dla dozoru.*13. Poz. 35 - Kurtka zimowa damska dla dozoru.*14. Poz. 36 - Kurtka przeciwdeszczowa dla dozoru - softshell.*UWAGA:1. Oceniane próbki jak i próbki niepodlegające ocenie Wykonawcy, który wygra przetarg w danej części, pozostaną u Zamawiającego na czas trwania umowy w celu porównania dostarczonego towaru w trakcie realizacji umowy z towarem oferowanym w ofercie. Próbki zostaną zwrócone po zakończeniu trwania umowy.2. Próbki Wykonawców, którzy nie wygrają przetargu zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania - Wykonawcy winni zgłosić się po odbiór próbek osobiście. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może je zwrócić w inny sposób na koszt Wykonawcy.3. Próbki należy dostarczyć do siedziby MZUK (Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c) przed upływem terminu składania ofert.4. Do każdej próbki należy dołączyć karteczkę z numerem pozycji, której próbka dotyczy. Próbki należy umieścić w nieprzeźroczystym zamkniętym pudełku (kartonie). Na pudełku należy umieścić nieprzeźroczystą kopertę. Na kopercie należy umieścić tylko numer części zamówienia na którą składane są próbki, a do koperty włożyć pisemną informację zawierającą nazwę i adres Wykonawcy. Próbki, pudełko jak i koperty z zewnątrz nie mogą nosić żadnych oznaczeń wskazujących Wykonawcę od którego pochodzą.4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

18141000-9 - Rękawice robocze

18142000-6 - Okulary ochronne

18330000-1 - Koszulki i koszule

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

18443320-5 - Czapki

18444111-4 - Hełmy ochronne

18812200-6 - Buty gumowe4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert:4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60,00Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: jakosc dostarczonych próbek4.3.6.) Waga: 30,00Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu dostawy4.3.6.) Waga: 104.3.8.) Sposób oceny ofert:Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieCzęść 24.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 - Zakup wraz z dostawą obuwia roboczego:Zamówienie obejmuje:1. Sukcesywne dostawy obuwia roboczego dla pracowników MZUK Gliwice.2. Szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkową liczbę obuwia roboczego zawiera ZAŁĄCZNIK B do niniejszej specyfikacji.3. Dla wskazanego w ZAŁĄCZNIKU B asortymentu Wykonawca dołączy do oferty karty gwarancyjne lub warunki gwarancji określające zakres i termin (minimum 12 miesięcy).4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia według faktycznych potrzeb i niewykorzystania w pełni lub zwiększenia podanych w ZAŁĄCZNIKU B szacunkowych liczb zamówienia w danym asortymencie z zastrzeżeniem, że całkowita wartość zamówienia nie przekroczy wartości umowy jak również do niewykorzystania całej wartości objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia - 50% ogólnej wartości dostaw brutto niniejszej części zamówienia.5. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w asortymencie, liczbie, rozmiarach i kolorystyce wynikających z zamówień szczegółowych Zamawiającego.6. Termin dostawy każdorazowo wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia szczegółowego Wykonawcy faksem lub na adres e-mail. Wykonawca obowiązany jest podać aktualny numer faksu lub aktualny adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł przesyłać zamówienia.UWAGA: termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert (patrz pkt 20 SWZ). Zaoferowany przez Wykonawcę krótszy termin dostawy będzie obowiązujący przez cały okres trwania umowy.7. Pozostałe szczegółowe warunki zamówienia zostały przedstawione we wzorze umowy.Składając ofertę na część 2 zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć próbki dla następujących pozycji ZAŁĄCZNIKA B:1. Poz. 1 - Trzewiki robocze z podnoskiem.*2. Poz. 4 - Sandały robocze.3. Poz. 11 - Obuwie sportowe antypoślizgowe typu adidas.4. Poz. 12 - Buty gumowe ocieplane.5. Poz. 14 - Obuwie basenowe wg wzoru WOCK Nube lub równoważne.6. Poz. 15 - Buty gumowe ze ściągaczem - męskie.7. Poz. 17 - Półbuty męskie dla dozoru i kierowców.*8. Poz. 18 - Półbuty damskie dla dozoru.*9. Poz. 19 - Buty zimowe męskie dla pracowników dozoru - wzór buta trekingowego.*10. Poz. 20 - Buty zimowe damskie dla pracowników dozoru.*UWAGA:1. Oceniane próbki jak i próbki niepodlegające ocenie Wykonawcy, który wygra przetarg w danej części, pozostaną u Zamawiającego na czas trwania umowy w celu porównania dostarczonego towaru w trakcie realizacji umowy z towarem oferowanym w ofercie. Próbki zostaną zwrócone po zakończeniu trwania umowy.2. Próbki Wykonawców, którzy nie wygrają przetargu zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania - Wykonawcy winni zgłosić się po odbiór próbek osobiście. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może je zwrócić w inny sposób na koszt Wykonawcy.3. Próbki należy dostarczyć do siedziby MZUK (Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c) przed upływem terminu składania ofert.4. Do każdej próbki należy dołączyć karteczkę z numerem pozycji, której próbka dotyczy. Próbki należy umieścić w nieprzeźroczystym zamkniętym pudełku (kartonie). Na pudełku należy umieścić nieprzeźroczystą kopertę. Na kopercie należy umieścić tylko numer części zamówienia na którą składane są próbki, a do koperty włożyć pisemną informację zawierającą nazwę i adres Wykonawcy. Próbki, pudełko jak i koperty z zewnątrz nie mogą nosić żadnych oznaczeń wskazujących Wykonawcę od którego pochodzą.4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

18141000-9 - Rękawice robocze

18142000-6 - Okulary ochronne

18330000-1 - Koszulki i koszule

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

18443320-5 - Czapki

18444111-4 - Hełmy ochronne

18812200-6 - Buty gumowe4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert:4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60,00Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: jakosc dostarczonych próbek4.3.6.) Waga: 30,00Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu dostawy4.3.6.) Waga: 10,004.3.8.) Sposób oceny ofert:Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieCzęść 34.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3 - Zakup wraz z dostawą odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej:Zamówienie obejmuje:1. Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej dla pracowników MZUK Gliwice.2. Szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkową liczbę odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej zawiera ZAŁĄCZNIK C do niniejszej specyfikacji.3. Dla całego asortymentu wskazanego w ZAŁĄCZNIKU C Wykonawca dołączy do oferty certyfikaty CE - zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności: ustawą o systemach zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 544), ustawą o systemie zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 155) lub deklaracje zgodności z Polską Normą.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia według faktycznych potrzeb i niewykorzystania w pełni lub zwiększenia podanych w ZAŁĄCZNIKU C szacunkowych liczb zamówienia w danym asortymencie z zastrzeżeniem, że całkowita wartość zamówienia nie przekroczy wartości umowy jak również do niewykorzystania całej wartości objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia - 50% ogólnej wartości dostaw brutto niniejszej części zamówienia.5. Wykonawca będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w asortymencie, liczbie, rozmiarach i kolorystyce wynikających z zamówień szczegółowych Zamawiającego.6. Termin dostawy każdorazowo wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia szczegółowego Wykonawcy faksem lub na adres e-mail. Wykonawca obowiązany jest podać aktualny numer faksu lub aktualny adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł przesyłać zamówienia.UWAGA: termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert (patrz pkt 20 SWZ). Zaoferowany przez Wykonawcę krótszy termin dostawy będzie obowiązujący przez cały okres trwania umowy.7. Pozostałe szczegółowe warunki zamówienia zostały przedstawione we wzorze umowy.Składając ofertę na część 3 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć próbki dla następujących pozycji ZAŁĄCZNIKA C:1. Poz. 2 - Rękawice drelichowe.*2. Poz. 3 - Rękawice antyprzecięciowe skórzane.3. Poz. 4 - Rękawice ocieplane pięciopalcowe typu top up winter lub równoważne.4. Poz. 5 - Rękawice ocieplane wzmocnione skórą pięciopalcowe.5. Poz. 6 - Rękawice ocieplane ALASKA lub równoważne.*6. Poz. 8 - Rękawice drelichowe wzmocnione skórą pięciopalcowe.7. Poz. 9 - Rękawice olejoodporne pięciopalcowe.8. Poz. 11 - Rękawice gumowe gospodarcze.*9. Poz. 12 - Rękawice nitrylowe z flokowana wyściółką Sol-Vex lub równoważne – kat III.10. Poz. 15 - Rękawice bawełniane podgumowane w części dłoniowej tzw. wampirki, Rękawice Recodrag lub równoważne.*11. Poz. 16 - Rękawice antywibracyjne – kat. II.12. Poz. 18 - Rękawice typu koza – kat. II.*13. Poz. 46 - Szelki bezpieczeństwa.14. Poz. 47 - Linka bezpieczeństwa.15. Poz. 48 - Linka bezpieczeństwa z amortyzatorem.16. Poz. 49 - Urządzenie samohamowne do prac na wysokości.17. Poz. 50 - Hełm ochronny do prac na wysokości.*18. Poz. 51 - Automatyczna przyłbica spawalnicza.19. Poz. 53 - Tarcza spawalnicza do trzymania w ręku.UWAGA:1. Oceniane próbki jak i próbki niepodlegające ocenie Wykonawcy, który wygra przetarg w danej części, pozostaną u Zamawiającego na czas trwania umowy w celu porównania dostarczonego towaru w trakcie realizacji umowy z towarem oferowanym w ofercie. Próbki zostaną zwrócone po zakończeniu trwania umowy.2. Próbki Wykonawców, którzy nie wygrają przetargu zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania - Wykonawcy winni zgłosić się po odbiór próbek osobiście. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może je zwrócić w inny sposób na koszt Wykonawcy.3. Próbki należy dostarczyć do siedziby MZUK (Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c) przed upływem terminu składania ofert.4. Do każdej próbki należy dołączyć karteczkę z numerem pozycji, której próbka dotyczy. Próbki należy umieścić w nieprzeźroczystym zamkniętym pudełku (kartonie). Na pudełku należy umieścić nieprzeźroczystą kopertę. Na kopercie należy umieścić tylko numer części zamówienia na którą składane są próbki, a do koperty włożyć pisemną informację zawierającą nazwę i adres Wykonawcy. Próbki, pudełko jak i koperty z zewnątrz nie mogą nosić żadnych oznaczeń wskazujących Wykonawcę od którego pochodzą.4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

18141000-9 - Rękawice robocze

18142000-6 - Okulary ochronne

18330000-1 - Koszulki i koszule

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

18443320-5 - Czapki

18444111-4 - Hełmy ochronne

18812200-6 - Buty gumowe4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert:4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60,00Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: jakosc dostarczonych próbek4.3.6.) Waga: 30,00Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu dostawy4.3.6.) Waga: 104.3.8.) Sposób oceny ofert:Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkówprzedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieCzęść 44.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 4 - Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej:Zamówienie obejmuje:1. Sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej dla pracowników MZUK Gliwice.2. Szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkową liczbę środków ochrony osobistej zawiera ZAŁĄCZNIK D do niniejszej specyfikacji.3. Dla całego asortymentu wskazanego w ZAŁĄCZNIKU D Wykonawca dołączy do oferty certyfikaty CE - zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności: ustawą o systemach zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 544), ustawą o systemie zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 155) lub deklaracje zgodności z Polską Normą.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia według faktycznych potrzeb i niewykorzystania w pełni lub zwiększenia podanych w ZAŁĄCZNIKU D szacunkowych liczb zamówienia w danym asortymencie z zastrzeżeniem, że całkowita wartość zamówienia nie przekroczy wartości umowy jak również do niewykorzystania całej wartości objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia - 50% ogólnej wartości dostaw brutto niniejszej części zamówienia.5. Wykonawca będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w asortymencie, liczbie, rozmiarach i kolorystyce wynikających z zamówień szczegółowych Zamawiającego.6. Termin dostawy każdorazowo wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia szczegółowego Wykonawcy faksem lub na adres e-mail. Wykonawca obowiązany jest podać aktualny numer faksu lub aktualny adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł przesyłać zamówienia.UWAGA: termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert (patrz pkt 20 SWZ). Zaoferowany przez Wykonawcę krótszy termin dostawy będzie obowiązujący przez cały okres trwania umowy.7. Pozostałe szczegółowe warunki zamówienia zostały przedstawione we wzorze umowy.Składając ofertę na część 4 zamówienia Wykonawca nie jest zobowiązany do dołączania próbek.4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

18141000-9 - Rękawice robocze

18142000-6 - Okulary ochronne

18330000-1 - Koszulki i koszule

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

18443320-5 - Czapki

18444111-4 - Hełmy ochronne

18812200-6 - Buty gumowe4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert:4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60,00Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: jakosc dostarczonych próbek4.3.6.) Waga: 30,00Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu dostawy4.3.6.) Waga: 104.3.8.) Sposób oceny ofert:Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 45.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolnosc do wystepowania w obrocie gospodarczym. Okreslenie warunku:Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia okreslonej działalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisów. Okreslenie warunku: Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.Okreslenie warunku: Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolnosc techniczna lub zawodowa. Okreslenie warunku:1) Warunek posiadania zdolnosci zawodowej:SKŁADANIE OFERTY WYŁACZNIE NA CZESC 1 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w czesci 1 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonali w sposób nalezyty, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwie dostawy o zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartosci nie mniejszej niz 70 000 zł brutto kazda. SKŁADANIE OFERTY WYŁACZNIE NA CZESC 2 ZAMÓWIENIA: O zamówienie w czesci 2 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływemterminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonali w sposób nalezyty, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie , co najmniej dwie dostawy o zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartosci nie mniejszej niz 40 000 zł brutto kazda.SKŁADANIE OFERTY WYŁACZNIE NA CZESC 3 ZAMÓWIENIA: O zamówienie w czesci 3 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonali w sposób nalezyty, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwiedostawy o zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartosci nie mniejszej niz 20 000 zł brutto kazda. SKŁADANIE OFERTY WYŁACZNIE NA CZESC 4 ZAMÓWIENIA: O zamówienie w czesci 4 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonaliw sposób nalezyty, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwie dostawy o zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartosci nie mniejszej niz 15 000 zł brutto kazda. SKŁADANIE OFERTY NA CZESC 1 i 2 ZAMÓWIENIA: O zamówienie w czesci 1 i 2 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonali nalezycie, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwie dostawy o zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartosci nie mniejszej niz 110 000 zł brutto kazda.SKŁADANIE OFERTY NA CZESC 1 i 3 ZAMÓWIENIA: O zamówienie w czesci 1 i 3 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przedupływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonali nalezycie, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwie dostawyo zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartosci 90 000 zł brutto kazda. SKŁADANIE OFERTY NA CZESC 1 i 4 ZAMÓWIENIA: O zamówienie w czesci 1 i 4 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonali nalezycie, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwie dostawy o zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartosci 90 000 zł brutto kazda.SKŁADANIE OFERTY NA CZESC 2 i 3 ZAMÓWIENIA: O zamówienie w czesci 2 i 3 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przedupływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonali nalezycie, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwie dostawyo zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartosci nie mniejszej niz 60 000 zł brutto kazda. SKŁADANIE OFERTY NA CZESC 2 i 4 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w czesci 2 i 4 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonali nalezycie, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwie dostawy o zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartosci nie mniejszej niz 50 000 zł brutto kazda. SKŁADANIE OFERTY NA CZESC 3 i 4 ZAMÓWIENIA: O zamówienie w czesci 3 i 4 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonalinalezycie, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwie dostawy o zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartosci nie mniejszej niz 30 000 zł brutto kazda. SKŁADANIE OFERTY NA CZESC 1, 2 i 3 ZAMÓWIENIA: O zamówienie w czesci 1, 2 i 3 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonali nalezycie, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwie dostawy o zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartosci nie mniejszej niz 130 000 zł brutto kazda.SKŁADANIE OFERTY NA CZESC 1, 2 i 4 ZAMÓWIENIA: O zamówienie w czesci 1, 2 i 4 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przedupływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonali nalezycie, a w przypadku swiadczen kresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwie dostawy o zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartosci nie mniejszej niz 130 000 zł brutto kazda.SKŁADANIE OFERTY NA CZESC 1, 3 i 4 ZAMÓWIENIA: O zamówienie w czesci 1, 3 i 4 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przedupływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonali nalezycie, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwie dostawyo zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartosci nie mniejszej niz 100 000 zł brutto kazda. SKŁADANIE OFERTY NA CZESC 2, 3 i 4 ZAMÓWIENIA:O zamówienie w czesci 2, 3 i 4 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonali nalezycie, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwie dostawy o zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartosci nie mniejszej niz 70 000 zł brutto kazda. SKŁADANIE OFERTY NA WSZYSTKIE CZESCI ZAMÓWIENIA: O zamówienie w czesci 1, 2, 3 i 4 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonali nalezycie, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych wykonuja nalezycie, co najmniej dwie dostawy o zblizonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartosci nie mniejszej niz 150 000 zł brutto kazda.W przypadku podmiotów działajacych wspólnie wykazanie zdolnosci zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza, ze ww. zdolnoscia zawodowa musi sie wykazac przynajmniej jeden z podmiotów działajacych wspólnie. 5. W odniesieniu do warunków dotyczacych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia moga polegac na zdolnosciach tychz wykonawców, którzy wykonaja roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolnosci sa wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia dołaczaja odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo do oferty oswiadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonaja poszczególni wykonawcy. 6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiajacy dokona przeliczenia tej wartosci na wartosc w złotych według sredniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych. Jezeli w dniu ukazania sie ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o srednim kursie walut, Zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczen wg sredniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporzadzona nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej złozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłosci, jego aktywaminie zarzadza likwidator lub sad, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalnosc gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury wystawione nie wczesniej niz 3 miesiaceprzed ich złozeniem, Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa powyzej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i boraz pkt 3 ustawy pzp, zastepuje sie je odpowiednio w całosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument miał dotyczyc, złozone pod przysiega lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, złozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, własciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny byc wystawione w terminach nie wczesniejszych niz podano powyzej. b) oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej o tresci ZAŁACZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawca, który złozył odrebna oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziałuw postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitałowej. c) oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o tresci ZAŁACZNIKA NR 3 do SWZ Zamawiajacy zada od wykonawcy, który polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych srodków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie,dotyczacych tych podmiotów - za wyjatkiem oswiadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej.5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciagłych równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub sa wykonywane o tresci ZAŁACZNIKA NR 7 do SWZ, oraz załaczeniem dowodów okreslajacych czy te dostawy zostały wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czymdowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciagłych sa wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – oswiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciagłych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny byc wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. UWAGA: Jezeli wykonawca powołuje sie na doswiadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera dostawy, w wykonaniu których wykonawcabezposrednio uczestniczył, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciagłych, w wykonaniu których bezposrednio uczestniczył lub uczestniczy. b) wykonawca wpisany do urzedowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujace spełniajace wymogi europejskich norm certyfikacji moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych, złozyc zaswiadczenie o wpisie do urzedowego wykazu wydane przez własciwy organ lub certyfikat wydany przez własciwa jednostkecertyfikujaca kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wskazujace na podmiotowe srodki dowodowe stanowiace podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba ze zamawiajacy ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikajacych z zaswiadczenia lub certyfikatu.5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:a) dla CZESCI I próbki: Poz. 1 - Ubranie robocze letnie typ szwedzki - spodnie ogrodniczki; Poz.5 - Spodnie do pasa - typu bojówki; Poz. 7 - Bluza robocza z podszewka softshell; Poz. 8 - Ubranie ocieplane typ szwedzki; Poz. 13 - Spodnie do pasa 7/8 długosci damskie; Poz. 14 - Spodnie do pasa - dresowe; Poz. 19 - Bluza dresowa (dla pracowników EIW); Poz. 20 - Spodnie medyczne; Poz. 23 - Koszulka trykotowa; Poz. 24 - Koszulka polo meska; Poz. 25 - Koszulka polo damska; Poz. 34 - Kurtka zimowa meska dla dozoru; Poz. 35 - Kurtka zimowadamska dla dozoru; Poz. 36 - Kurtka przeciwdeszczowa dla dozoru - softshell; dla CZESCI I dokumenty: karty gwarancyjne lub warunki gwarancji okreslajace zakres i termin (minimum 12 miesiecy) dla wskazanego asortymentu w ZAŁACZNIKU A. b) dla CZESCI II próbki: Poz. 1 - Trzewiki robocze z podnoskiem; Poz. 4 - Sandały robocze; Poz.11 - Obuwie sportowe antyposlizgowe typu adidas; Poz. 12 - Buty gumowe ocieplane; Poz. 14 - Obuwie basenowe wg wzoru WOCK Nube lub równowazne; Poz. 15 - Buty gumowe ze sciagaczem - meskie; Poz. 17 - Półbuty meskie dla dozoru i kierowców; Poz. 18 - Półbuty damskie dla dozoru; Poz. 19 - Buty zimowe meskie dla pracowników dozoru - wzór buta trekkingowego; Poz. 20 - Buty zimowe damskie dla pracowników dozoru, c) dla CZESCI II dokumenty: karty gwarancyjne lub warunki gwarancji okreslajace zakres i termin (minimum 12 miesiecy) dla wskazanego asortymentu w ZAŁACZNIKU B. c) dla CZESCI III próbki: Poz. 2 - Rekawice drelichowe; Poz. 3 - Rekawice antyprzecieciowe skórzane; Poz. 4 - Rekawice ocieplane pieciopalcowe typu top up winter lub równowazne; Poz. 5 - Rekawice ocieplane wzmocnione skóra pieciopalcowe; Poz. 6 - Rekawice ocieplane ALASKA lub równowazne; Poz. 8 - Rekawice drelichowe wzmocnione skóra pieciopalcowe; Poz. 9 - Rekawice olejoodporne pieciopalcowe; Poz. 11 - Rekawice gumowe gospodarcze; Poz.12 - Rekawice nitrylowe z flokowana wysciółka Sol-Vex lub równowazne - kat III; Poz. 15 - Rekawice bawełniane podgumowane w czesci dłoniowej tzw. wampirki, Rekawice Recodrag lub równowazne; Poz. 16 - Rekawice antywibracyjne - kat. II; Poz. 18 - Rekawice typu koza - kat. II; Poz. 46 - Szelki bezpieczenstwa; Poz. 47 - Linka bezpieczenstwa; Poz. 48 - Linka bezpieczenstwa z amortyzatorem; Poz. 49 - Urzadzenie samohamowne do prac na wysokosci; Poz. 50 - Hełm ochronny do prac na wysokosci; Poz. 51 - Automatyczna przyłbica spawalnicza; Poz. 53 - Tarcza spawalnicza do trzymania w reku, dla CZESCI III dokumenty: certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci z PN dla całego asortymentu opisanego w ZAŁACZNIKU C. d) dla CZESCI IV dokumenty: certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci z PN dla całego asortymentu opisanego w ZAŁACZNIKU D.5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych tylko w zakresie próbek, które nie podlegają ocenie w kryterium oceny ofert oraz kart gwarancyjnych i certyfikatów CE lub deklaracji zgodności z PN.5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:Wykaz oswiadczen, które wykonawca składa wraz z oferta lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w celu potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz kryteria selekcji: 1) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o tresci ZAŁACZNIKA NR 2 do SWZ,Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotów udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o którym mowa powyzej, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakimwykonawca powołuje sie na jego zasoby. W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców, oswiadczenie składa kazdy z wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzaja spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym kazdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 2) zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac zamówienie, bedzie dysponował niezbednymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego łaczacych go z nimi stosunków prawnych. Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdza, ze stosunek łaczacy wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tychzasobów. Przykładowy wzór zobowiazania podmiotu udostepniajacego zasoby stanowi ZAŁACZNIK NR 8 do SWZ. Zobowiazanie lub inne dokumenty musza zawierac w szczególnosci: a) zakres dostepnych wykonawcy zasobów podmiotu udostepniajacego zasob, b) sposób i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczacych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolnosci dotycza.SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak6.4.1) Informacje dotyczące wadium:1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: CZĘŚĆ 1: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), CZĘŚĆ 2: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), CZĘŚĆ 3: 500,00 zł (słownie: pięcset złotych 00/100), CZĘŚĆ 4: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)., 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymanianieprzerwanie do dnia upływu terminu związania oferta, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania oferta, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu naleąy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice 5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Ze względu na ograniczoną ilość znaków (ograniczenie techniczne) jakie można wprowadzić w niniejszym punkcie ogłoszenia Zamawiający wskazuje, iż pełna informacja na temat rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w rozdziale 24 SWZ i wzorze umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ.7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-12 09:008.2.) Miejsce składania ofert: przu uzyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-12 12:008.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-118.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 38.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Negocjacje ofert nie są obowiązkowe. 3. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert do trzech wykonawców. 4. Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 SWZ, co oznacza, ze w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert. 5. Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie. 6. Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE1) Wraz z oferta należy złożyć: a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ; b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo ; c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ; d) zobowiązanie podmiotów udostepniających zasoby wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, przykładowy wzór zobowiązania i oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ - dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 2) DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Zamawiający przy ocenie ofert dokona oceny następujących próbek:Część 1:Poz. 1 - Ubranie robocze letnie typ szwedzki - spodnie ogrodniczki.Poz. 23 - Koszulka trykotowa.Poz. 34 - Kurtka zimowa męska dla dozoru.Poz. 35 - Kurtka zimowa damska dla dozoru.Poz. 36 - Kurtka przeciwdeszczowa dla dozoru - softshell.Część 2:Poz. 1 - Trzewiki robocze z podnoskiem.Poz. 17 - Półbuty męskie dla dozoru i kierowców.Poz. 18 - Półbuty damskie dla dozoru.Poz. 19 - Buty zimowe męskie dla pracowników dozoru - wzór buta trekingowego.Poz. 20 - Buty zimowe damskie dla pracowników dozoru.Część 3:Poz. 2 - Rękawice drelichowe.Poz. 6 - Rękawice ocieplane ALASKA lub równoważne.Poz. 11 - Rękawice gumowe gospodarcze.Poz. 15 - Rękawice bawełniane podgumowane w części dłoniowej, tzw. wampirki, rękawice Recodrag lub równoważne.Poz. 18 - Rękawice typu koza - kat. II.Poz. 50 - Hełm ochronny do prac na wysokości.3) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*-dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.

 
Specjalista
 
31-03-2021 r.  Adam Bicz
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
01-04-2021 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej