Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.7.2021
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą
Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistej
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 08-04-2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaZakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistejSEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2710482121.4.) Adres zamawiającego:1.4.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c1.4.2.) Miejscowość: Gliwice1.4.3.) Kod pocztowy: 44-1091.4.4.) Województwo: śląskie1.4.5.) Kraj: Polska1.4.7.) Numer telefonu: (32) 335-04-541.4.8.) Numer faksu: (32) 231-00-321.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWESEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00027079/013.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 013.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:SEKCJA VIII - PROCEDURA3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:8.1. Termin składania ofertPrzed zmianą: 2021-04-12 09:00Po zmianie: 2021-04-19 09:003.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:8.3. Termin otwarcia ofertPrzed zmianą: 2021-04-12 12:00Po zmianie: 2021-04-19 12:003.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:8.4. Termin związania ofertąPrzed zmianą: 2021-05-11Po zmianie: 2021-05-18

 

 

Specjalista
 
07-04-2021 r.  Adam Bicz
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
08-04-2021 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej