oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.8.2021

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą:

"Zakup wraz z dostawą roślin rabatowych, bylin, cebul kwiatowych oraz materiału szkółkarskiego "

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie w zakresie Część II Byliny zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Uzasadnienie prawne:Unieważnienia części II postępowania dokonuje się na podstawie z art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) ponieważ nie złożono żadnej oferty na tę część.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2021r. do godz. 09:30 na część II rośliny rabatowe nie wpłynęła żadna oferta.
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie w zakresie Część VIII Róże zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Uzasadnienie prawne:Unieważnienia części VIII postępowania dokonuje się na podstawie z art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) ponieważ nie złożono żadnej oferty na tę część.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2021r. do godz. 09:30 na część VIII róże nie wpłynęła żadna oferta.

 

Kierownik Działu Planowania i zamówień

29-03-2021 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor

29-03-2021 r. Tadeusz Mazur

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)