Gliwice, 10-03-2021 r.
 
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.9.2021
SOD:
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 350 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe - do nauki gry w golfa jako Putting Green w systemie zaprojektuj i wybuduj
 
1. Zamawiający - nazwa i dane adresowe
Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty:https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335-04-54
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) tryb podstawowy- wariant II (negocjacje fakultatywne) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z poźn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp". Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane
dodatkowe przedmioty: kod CPV: 71.20.00.00-0 - nazwa: Usługi architektoniczne i podobne kod CPV: 71.40.00.00-2 - nazwa: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu kod CPV: 71.24.00.00-2 - nazwa: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania kod CPV: 71.00.00.00-8 - nazwa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne kod CPV: 45.10.00.00-8 - nazwa: Przygotowanie terenu pod budowę kod CPV: 45.11.10.00-8 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne kod CPV: 45.11.27.10-5 - nazwa: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych kod CPV: 45.11.23.30-7 - nazwa: Rekultywacja terenu kod CPV: 45.11.27.20-8 - nazwa: Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

3) opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania i budowy rekultywacji i zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe – do nauki gry w golfa jako Putting Green działki nr obręb 289/5, 291/4 obręb Łąki Kłodnickie

 

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmującego:- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu;- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej składającej się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (PTZ), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB), projektu technicznego (PT), oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych;- przygotowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – jeśli wymagane,Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD).W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w 1 komplecie.

2. Zakres prac:- uprzątnięcie terenu,- nawiezienie ziemi urodzajnej na projektowany obszar,- wyprofilowanie elementów zieleni rekreacyjnej,- wyprofilowanie terenu przeznaczonego pod trawniki,- wykonanie drenażu powierzchniowego odprowadzającego wody powierzchniowe,- wykonanie zraszacza ciśnieniowego na zagospodarowanym terenie,- ułożenie warstwy ziemi urodzajnej na obszarze przeznaczonym na trawniki,- przygotowanie gruntu do siewu traw,- zasiew traw i ich pielęgnacja.

Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według opracowanego projektu budowlano - wykonawczego. 

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące dokumenty:1. Program funkcjonalno - użytkowy,2. Załącznik graficzny - lokalizacja,

3. Przedmiar robót,

stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji oraz uwagi z SWZ należy rozpatrywać łącznie.

 

Rozwiązania równoważne:

Jeżeli Zamawiający w niniejszym SWZ wskazał w odniesieniu do niektórych urządzeń/wyrobów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty konkretnego Wykonawcy, w tym w szczególności podane zostały nazwa własna urządzenia, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe, określające standardy, wygląd oraz wymagania techniczne. Wszelkie urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy mogą być tylko w sytuacjach, gdy Zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie - „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia/wyroby równoważne, muszą być co najmniej:a) o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki,b) o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,c) spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości,d) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.).Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie/wyrób jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność.W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki:a) wszystkie urządzenia/wyroby zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru,b) na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamienne obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż projektowane.

 

Istotne warunki zamówienia.I. Dla prac projektowych:1. Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt koncepcyjny oraz zasadniczą dokumentację projektową. Przed przystąpieniem do dalszych prac. Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie koncepcji zagospodarowania terenu.2. Projekt musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. Projekt powinien zawierać część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia), część rysunkową (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branżowe). Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), a także zgodnąz wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych projektantów oraz winna spełniać wymagania PFU. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.3. Należy dokonać zgłoszenia robót / uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

 

II. Dla robót budowlanych:1. Zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac w obrębie istniejącego drzewostanu oraz systemów korzeniowych drzew. W razie potrzeby prace w sąsiedztwie korzeni wykonywać ręcznie.2. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej, posiadającecertyfikat na znak bezpieczeństwa, zharmonizowaną specyfikację techniczną, ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu, deklarację właściwości użytkownych, znak budowlany, znak CE lub równorzędny dokument zgodny z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 94 poz. 881 z pózn. zm.)3. Prace winny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiałówi urządzeń. Sprzęt używany do realizacji robót winien być zgodny z instrukcją producenta.4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robótw pasie drogowym, oraz zatwierdzić w ZDM projekt organizacji i zabezpieczenia robót w pasie drogowym, o ile zaistnieje taka potrzeba.5. Wykonawca robót ogólnobudowlanych do wykonania prac zatrudni kierownika budowyz odpowiednimi uprawnieniami oraz min. 5 osób fizycznych.6. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót.7. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.

 

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym,- operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem zmian na zasoby mapowe Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,- protokoły z pomiarów i badań,- dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację techniczną zastosowanych materiałów budowlanych,- wpis do dziennika budowy. 

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:1. Stałego utrzymania porządku i ładu na terenie budowy,2. Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac,3. Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,4. Udziału w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach cząstkowych i udziału w odbiorze końcowym.

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*

*dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 maksymalnie 24 miesięcznej gwarancji/rękojmi pielęgnacji wykonanych trawników licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad. W okresie trwania i w ramach udzielonej gwarancji/rękojmi pielęgnacji wykonanych trawników Wykonawca, na własny koszt i rachunek, będzie zobowiązany do pielęgnacji wykonanych trawników, polegającej na:- podlewanie (częstotliwość uzależniona od warunków atmosferycznych);- odchwaszczanie mechaniczne i chemiczne w zależności od potrzeb;- dosiewanie trawy w miejscach wypadów w zależności od potrzeb;- uzupełnianie ziemi w zależności od potrzeb;- nawożenie (wiosna, lato);- koszenie.

Zgodnie z warunkami i opisem podanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (przez cały okres obowiązywania gwarancji/rękojmi).W czasie pielęgnacji trawników Wykonawcę obowiązuje bieżąca kontrola. Zamawiający może wezwać Wykonawce do, np. wymiany uszkodzonego trawnika. Podczas okresu pielęgnacji Wykonawca pozostaje w bieżącym kontakcie z Zamawiającym. Po upływie okresu pielęgnacji nastąpi protokolarne jej przekazanie Zamawiającemu.

 

UWAGA:1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Negocjacje ofert nie są obowiązkowe.3.Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców.4.Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ, co oznacza, ze w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.5.Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.6.Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

 

Wymagany termin gwarancji pielęgnacji trawników: min. 12 miesięcy maks. 24 miesiące - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad.Wymagany termin rękojmi pielęgnacji trawników: min. 12 miesięcy maks. 24 miesiące - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad.

Wymagany termin gwarancji: robót budowlanych min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych bez wad, Wymagany termin rękojmi: robót budowlanych min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych bez wad.

 
4. Oferty częściowe
1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp
1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp,
6. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia
1) termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
8. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
1) Wiedza i doświadczenie:WARIANT I: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej obiektu rekreacyjno-sportowego o wartości min. 30 000 zł dla każdej dokumentacji oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/modernizacji/rozbudowie obiektu rekreacyjno-sportowego o wartości min. 170 000 zł dla każdej roboty. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek w zakresie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu na zasadzie: co najmniej dwie usługi projektowe zrealizowane przez jednego wykonawcę i co najmniej dwie roboty budowlane zrealizowane przez innego jednego wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza sumowania pojedynczych usług projektowych wykonanych przez dwóch różnych wykonawców i adekwatnie nie dopuszcza sumowania pojedynczych robót budowlanych wykonanych przez dwóch różnych wykonawców; lub WARIANT II: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na budowie obiektu rekreacyjno-sportowego w systemie"zaprojektuj i wybuduj" o wartości min. 200 000 zł dla każdego zamówienia. W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie warunku w zakresie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać przynajmniej jeden z podmiotów działających wspólnie. 2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:- projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz posiadającym doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch obiektów rekreacyjno-sportowych;- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww.specjalnościach. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia podlega sumowaniu

 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy pzp
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy pzp:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy pzp:

11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej  
 
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących  formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe - do nauki gry w golfa jako Putting Green w systemie zaprojektuj i wybuduj"
7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.
12. Odstąpienie od użycia środków komunikacji elektronicznej 1) Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej,
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
14. Wymagania dotyczące wadium
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice 5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
 
15. Termin związania ofertą
1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29-04-2021.
16. Opis sposobu przygotowania i składania oferty
1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ,
a1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ; a2) zobowiązanie podmiotów udostepniających zasoby wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, przykładowy wzór zobowiązania i oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 10 do SWZ - dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) Wykonawca, w ofercie, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, jeśli są znane,
5) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 6) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wyłącznie w następujących formatach: a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx; b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.
7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem lub adres e'mail.
8) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
9) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować,
10) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę,
11) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert,
12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu,
13) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
14) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania składa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
15) jeżeli przekazywane przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, wraz z przekazaniem takich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:  i oznaczyć jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, 16) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
17) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
17. Termin składania i otwarcia ofert
1) oferty należy złożyć do dnia 31-03-2021 r. do godz. 09:00, 2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31-03-2021 r. o godz. 12:00,
3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania, 4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:
a) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
 
18. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji, w szczególności na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
3) obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
4) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp,

5) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
okres gwarancji i rekojmi pielęgnacji trawników Wb=20,00 Pt=((Ptof/24)xWb)x100 pkt okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych Wc=20,00 GiR=((GiRof/60)xWc)x100 pkt

Sposób liczenia według tabeli powyżej, gdzie:

Kryterium cena:

Ca - liczba punktów w kryterium

Cmin - najniższa cena

Cof - cena badanej oferty

Wa - waga w ocenianym kryterium Kryterium okres gwarancji i rękojmi pielęgnacji trawników:

Pt - liczba uzyskanych punktów w kryterium

Ptof - okres gwarancji i rękojmi pielęgnacji trawników badanej oferty

Wb - waga w ocenianym kryterium UWAGA:

1. W kryterium okres gwarancji i rękojmi pielęgnacji trawników oceniany jest okres udzielonego terminu gwarancji i rękojmi pielęgnacji trawników.

2. Zaproponowany okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. 3. Okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w pełnych miesiącach.

4. Oferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Zaoferowanie terminu krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań SWZ.

5. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 24 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 punktów.

6. W przypadku niewskazania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, ze Wykonawca oferuje minimalny termin, tj. 12 miesięcy. Kryterium okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych:

GiR - liczba uzyskanych punktów w kryterium

GiRof - okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych badanej oferty

Wc - waga w ocenianym kryterium

UWAGA:

1. W kryterium okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych oceniany jest okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rękojmi robót budowlanych.

2. Zaproponowany okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi.

3. Okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w pełnych miesiącach.

4. Oferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Zaoferowanie okresu krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ.

5. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 punktów.

6. W przypadku niewskazania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, ze Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji i rękojmi, tj. 36 miesięcy.

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
 
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa zawierająca projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej. W przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat  wykonawca może wnieść zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
6) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy zgodnego z wymaganiami opisanymi we wzorze umowy.
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie, 3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp, 4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp oraz w sposób określony w art. 452 ust. 4-7, 5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, 6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu, 7 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości zabezpieczenia, 8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
9) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia,
10) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarzadu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice - potwierdzenie przelewu należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Jeżeli wykonawca wyrazi zgodę, zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
 
23. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1) projektowane postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ. 2) ostatnia część wynagrodzenia musi wynosić % wynagrodzenia należnego wykonawcy.
24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
1) zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1.Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2.Zamawiający określa następujące warunki w jakich możliwe jest dokonanie zmian zawartej umowy bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia:1)konieczność zmiany terminu wykonania umowy z powodu:a)działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy, za przejaw siły wyższej strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej (w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne;b)nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy);c)wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych/ usług/dostaw, długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź - czas niezbędny na ustanie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót);d)zmian wynikających z konieczności wykonania robót/usług/dostaw niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;e)decyzji nadzoru budowlanego mającej wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, np. konieczność wstrzymania robót, konieczność wykonania prac/badań archeologicznych;f)braków lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w innych dokumentach budowy;g)odmiennych od założonych warunków terenowych, w szczególności istnienia niezidentyfikowanych instalacji lub sieci;h)wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich;i)nieterminowego przekazania placu budowy;j)nadzwyczajnych zdarzeń społecznych i gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;k)zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego;l)skrócenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;2)konieczność zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie z powodu:a)niedostępności na rynku materiałów wskazanych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w innych dokumentach budowy spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów;b)pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;c)konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w innych dokumentach budowy, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;d)odmiennych od przyjętych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w innych dokumentach budowy warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych.3)zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego:a)zmiany osób określonych w §18 ust. 3 w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ - zmiana na podstawie pisemnego powiadomienia bez konieczności sporządzania aneksu do umowy;4)rezygnacji z wykonania części prac, wynikające z wprowadzenia zmian lub wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tego tytułu z zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy o wartości nie mniejszej niż 50% wartości brutto wskazanej w §19 ust. 3 pkt 2);5)zmiany zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiany podwykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego bądź Wykonawcy;6)rezygnacji z realizacji części zamówienia z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tego tytułu - Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia stron to:a)świadczenie Wykonawcy: sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót na podstawie sporządzonego projektu;b)świadczenie Zamawiającego: odebranie dokumentacji projektowej zgodnie z §7 niniejszej umowy oraz wypłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy;7)w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy będzie mieć dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępnienia zbioru danych osobowych. 3.W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej.4.W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5.Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie zmian w umowie.
25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem IX ustawy pzp.
26. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice . 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: e-mail: iod@mzuk.pl, tel. 32 335-04-47. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: "Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe - do nauki gry w golfa jako Putting Green w systemie zaprojektuj i wybuduj", numer sprawy: MZUK-EPZ.50.9.2021, prowadzonym w trybie: tryb podstawowy- wariant II (negocjacje fakultatywne) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z poźn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

27. Załączniki do specyfikacji
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - formularz cenowy, 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wzór umowy, 7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - program funkcjonalno-użytkowy 8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz robót budowlanych, 9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - wykaz osób, 10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, 11) ZAŁĄCZNIK NR 11 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

 
 
  ............................................................. (data i podpis osoby upoważnionej)