ZAŁĄCZNIK NR 9
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.9.2021

 

______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________ adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe - do nauki gry w golfa jako Putting Green w systemie zaprojektuj i wybuduj 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji warunków zamówienia.
Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność (należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

   

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane przez ...................................

...................................

Nr. ............................... z dnia ........................... - członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o numerze ewidencyjnym ...................................

Kierownik budowy      

Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń wydane przez ...................................

...................................

Nr. .............................. z dnia........................... – członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o numerze ewidencyjnym ...................................

Projektant  
 

 

 

_____________________ data i miejscowość

______________________ imię i nazwisko  

_____________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej