Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.9.2021
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe - do nauki gry w golfa jako Putting Green w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneRekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe - do nauki gry w golfa jako Putting Green w systemie zaprojektuj i wybudujSEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2710482121.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c1.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1091.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: (32) 335-04-541.5.8.) Numer faksu: (32) 231-00-321.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe - do nauki gry w golfa jako Putting Green w systemie zaprojektuj i wybuduj2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a5e2b02-8167-11eb-86b1-a64936a8669f2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000492/04/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe w systemie zaprojektuj i wybuduj2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttp://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu miniPortalu, który dostepny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu, dostepnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2) Wykonawca zamierzajacy wziac udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadac konto na ePUAP. Wykonawcaposiadajacy konto na ePUAP ma dostep do nastepujacych formularzy: „Formularz do złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oswiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostały w Regulaminiekorzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania. 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za posrednictwem dedykowanych formularzy:„Formularz złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5) Za date przekazania oferty, wniosków, zawiadomien, dokumentów elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentów lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ichprzekazania na ePUAP.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26 SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.9.20214.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania i budowy rekultywacji i zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe – do nauki gry w golfa jako Putting Green działki nr obręb 289/5, 291/4 obręb Łąki KłodnickieInwestycja swoim zakresem obejmować będzie:1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmującego:- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu;- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej składającej się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (PTZ), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB), projektu technicznego (PT), oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych;- przygotowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – jeśli wymagane,Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD).W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w 1 komplecie.2. Zakres prac:- uprzątnięcie terenu,- nawiezienie ziemi urodzajnej na projektowany obszar,- wyprofilowanie elementów zieleni rekreacyjnej,- wyprofilowanie terenu przeznaczonego pod trawniki,- wykonanie drenażu powierzchniowego odprowadzającego wody powierzchniowe,- wykonanie zraszacza ciśnieniowego na zagospodarowanym terenie,- ułożenie warstwy ziemi urodzajnej na obszarze przeznaczonym na trawniki,- przygotowanie gruntu do siewu traw,- zasiew traw i ich pielęgnacja.Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według opracowanego projektu budowlano - wykonawczego.Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące dokumenty:1. Program funkcjonalno - użytkowy,2. Załącznik graficzny - lokalizacja,3. Przedmiar robót,stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji oraz uwagi z SWZ należy rozpatrywać łącznie.Rozwiązania równoważne:Jeżeli Zamawiający w SWZ wskazał w odniesieniu do niektórych urządzeń/wyrobów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty konkretnego Wykonawcy, w tym w szczególności podane zostały nazwa własna urządzenia, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe, określające standardy, wygląd oraz wymagania techniczne. Wszelkie urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy mogą być tylko w sytuacjach, gdy Zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie - „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia/wyroby równoważne, muszą być co najmniej:a) o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki,b) o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,c) spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości,d) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.).Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie/wyrób jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność.W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki:a) wszystkie urządzenia/wyroby zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru,b) na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamienne obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż projektowane.Szczegółowo warunki zamówienia zostały określone w pkt. 3 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i Programie Funkcjonalno-Użytkowym - ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityka Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.**dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.Wymagany termin gwarancji pielęgnacji trawników: min. 12 miesięcy maks. 24 miesiące - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad.Wymagany termin rękojmi pielęgnacji trawników: min. 12 miesięcy maks. 24 miesiące - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad.Wymagany termin gwarancji: robót budowlanych min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy - licząc od daty odbiorukońcowego robót budowlanych bez wad,Wymagany termin rękojmi: robót budowlanych min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy - licząc od daty odbiorukońcowego robót budowlanych bez wad.4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60,00Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rekojmi pielegnacji trawników4.3.6.) Waga: 20,00Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rekojmi robót budowlanych4.3.6.) Waga: 204.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 45.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolnosc do wystepowania w obrocie gospodarczym. Okreslenie warunku:Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia okreslonej działalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to zodrebnych przepisów. Okreslenie warunku: Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreslenie warunku: Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolnosc techniczna lub zawodowa Okreslenie warunku:1) Wiedza i doswiadczenie: WARIANT I: Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób nalezyty co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej obiektu rekreacyjno-sportowego o wartosci min. 30 000 zł dla kazdej dokumentacji oraz, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonał nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukonczył co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/modernizacji/rozbudowie obiektu rekreacyjno-sportowego o wartosci min. 170 000 zł dla kazdej roboty. W przypadku podmiotów działajacych wspólnie warunek w zakresie zdolnosci zawodowej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu na zasadzie: co najmniej dwie usługi projektowe zrealizowane przez jednego wykonawce i co najmniej dwie roboty budowlane zrealizowane przez innego jednego wykonawce. Zamawiajacy nie dopuszcza sumowania pojedynczych usług projektowych wykonanych przez dwóch róznych wykonawców i adekwatnie nie dopuszcza sumowania pojedynczych robót budowlanych wykonanych przez dwóch róznych wykonawców; lub WARIANT II: Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie) wykonał nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukonczył co najmniej dwa zamówienia, z których kazde polegało na budowie obiektu rekreacyjno-sportowego w systemie"zaprojektuj i wybuduj" o wartosci min. 200 000 zł dla kazdego zamówienia. W przypadku podmiotów działajacych wspólnie wykazanie warunku w zakresie zdolnosci zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza, ze ww. zdolnoscia zawodowa musi sie wykazac przynajmniej jeden z podmiotów działajacych wspólnie. 2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazac, ze dysponuje lub bedzie dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - projektantem posiadajacym uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej oraz posiadajacym doswiadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch obiektów rekreacyjno-sportowych; - kierownikiem budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen. Wskazane powyzej uprawnienia budowlane musza byc zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadajacym im waznym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiazujacych przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiazujacych na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objetym zamówieniem pozwalac beda na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww.specjalnosciach. W przypadku podmiotów działajacych wspólnie warunek w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia podlega sumowaniu 5. W odniesieniu do warunków dotyczacych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia moga polegac na zdolnosciach tych z wykonawców, którzy wykonaja roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolnosci sa wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia dołaczaja odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo do oferty oswiadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonaja poszczególni wykonawcy. 6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiajacy dokona przeliczenia tej wartosci na wartosc w złotych według sredniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych. Jezeli w dniu ukazania sie ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o srednim kursie walut, Zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczen wg sredniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporzadzona nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej złozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiejskłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalnosc gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed ich złozeniem, Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siedokumentów, o których mowa powyzej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastepuje sie je odpowiednio w całosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jegoreprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument miał dotyczyc, złozone pod przysiega lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, złozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organemsamorzadu zawodowego lub gospodarczego, własciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny byc wystawione w terminach nie wczesniejszych niz podano powyzej; b) oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej o tresci ZAŁACZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawca, który złozył odrebna oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjamipotwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitałowej; c) oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o tresci ZAŁACZNIKA NR 3 do SWZ Zamawiajacy zada od wykonawcy, który polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lubsytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych srodków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczacych tych podmiotów - za wyjatkiem oswiadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp,o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej,5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o tresci ZAŁACZNIKA NR 8 do SWZ, oraz załaczeniem dowodów okreslajacych czy te roboty budowlanezostały wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – inne ołuje sie na doswiadczenie w realizacji realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera roboty budowlane, w wykonaniuktórych wykonawca bezposrednio uczestniczył; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnien niezbednych do wykonaniazamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami o tresci ZAŁACZNIKA NR 9 do SWZ; c) wykonawca wpisany do urzedowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujace spełniajace wymogi europejskich norm certyfikacji moze, zamiast odpowiednich podmiotowych srodków dowodowych, złozyc zaswiadczenie o wpisiedo urzedowego wykazu wydane przez własciwy organ lub certyfikat wydany przez własciwa jednostke certyfikujaca kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wskazujace na podmiotowe srodki dowodowe stanowiace podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba ze zamawiajacy ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikajacych z zaswiadczenia lub certyfikatu.5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:Wykaz oswiadczen, które wykonawca składa wraz z oferta lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w celu potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz kryteria selekcji: 1) Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o tresci ZAŁACZNIKA NR 2 do SWZ,Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotów udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o którym mowa powyzej, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakimwykonawca powołuje sie na jego zasoby. W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców, oswiadczenie składa kazdy z wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzaja spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym kazdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 2) Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac zamówienie, bedzie dysponował niezbednymi zasobami tychpodmiotów. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznejpodmiotów udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego łaczacych go z nimi stosunków prawnych. Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdza, ze stosunek łaczacy wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tychzasobów. Przykładowy wzór zobowiazania podmiotu udostepniajacego zasoby stanowi ZAŁACZNIK NR 10 do SWZ. Zobowiazanie lub inne dokumenty musza zawierac w szczególnosci: a) zakres dostepnych wykonawcy zasobów podmiotu udostepniajacego zasob, b) sposób i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczacych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolnosci dotyczą.SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak6.4.1) Informacje dotyczące wadium:1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania oferta, 3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice, 5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Ze względu na ograniczoną ilość znaków (ograniczenie techniczne) jaką można wprowadzić w niniejszym punkcie ogłoszenia Zamawiający wskazuje, iż pełna informacja na temat rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w pkt. 24 SWZ i wzorze umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ.7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 09:008.2.) Miejsce składania ofert: przu uzyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 12:008.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-298.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 38.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Negocjacje ofert nie są obowiązkowe.3.Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert do trzech wykonawców.4.Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 SWZ, co oznacza, ze w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.5.Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.6.Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJEWraz z oferta należy złożyć: a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ; a1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ; a2) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, przykładowy wzór zobowiązania i oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 10 do SWZ - dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyc stosowne pełnomocnictwo.

 
Specjalista
 
10-03-2021 r.  Adam Bicz
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
12-03-2021 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej