oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.9.2021

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą:

"Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe - do nauki gry w golfa jako Putting Green w systemie zaprojektuj i wybuduj"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Uzasadnienie prawne:art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.).Uzasadnienie faktyczne:Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Zamawiający dysponuje kwotą 615 414,60 zł natomiast cena oferty najkorzystniejszej wynosi 982 921,29 zł.

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rekojmi pielęgnacji trawników
Liczba pkt w kryterium okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych
Łączna punktacja

1.
BELLSPORT Grzegorz Leszczyński
Hutnicza 4, 41-923 Bytom
59,41
20,00
20,00
99,41
2.
DROGOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAGÓRSKA 133, 42-680 TARNOWSKIE GÓRY
60,00
20,00
20,00
100,00

Specjalista

02-04-2021 r. Adam Bicz
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

02-04-2021 r. Tadeusz Mazur

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)