Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.10.2021
Miejski Zarząd Usług Komunalnych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą
Wymiana piasku w piaskownicach położonych na terenach zewnętrznych administrowanych przez MZUK
Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.

e-mail: mzuk@mzuk.gliwice.eu

tel. +48 32/335-04-54

Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 50.87.00.00-4 - nazwa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
dodatkowe przedmioty: kod CPV: 14.21.10.00-3 - nazwa: Piasek

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:Dwukrotna wymiana piasku w piaskownicach położonych na terenach zewnętrznych administrowanych przez MZUK i objętych ewidencją.Zakres zamówienia obejmuje m. innymi:- wybranie zużytego piasku z piaskownic – warstwa 50 cm,- wybranie i wywiezienie nadmiaru piasku znajdującego się wokół piaskownic,- wywiezienie wybranego piasku z piaskownic oraz dostarczenie na wskazane miejscena Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice ul. Ziemięcicka 62, 44-100 Gliwice,- wykonanie dezynfekcji podłoża oraz ścian wewnętrznych piaskownic, środkami do dezynfekcji posiadającymi atest PZH,- nasypanie nowego piasku (kopanego 0,2 – 2 mm bez części ilastych i pylastych dopuszczonego do stosowania na placach zabaw), do wysokości 50cm w każdej piaskownicy wraz z jego plantowaniem.II. Przy sporządzaniu oferty cenowej należy uwzględnić:Wykonawca do 5 dni przed przystąpieniem do prac dostarczy Zamawiającemu harmonogram robót, określając w nim terminy oraz zakres prac na danym placu zabaw.Po zakończeniu prac Wykonawca każdorazowo uporządkuje teren placu zabaw.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac, która będzie przedstawiać:- zdjęcia terenu placu przed przystąpieniem do prac oraz po zakończeniu prac,- zdjęcia piaskownic przed wymianą,- zdjęcia piaskownic po wybraniu piasku- zdjęcia z przeprowadzonej dezynfekcji piaskownic,- zdjęcia piaskownic po napełnieniu/uzupełnieniu.Uwaga:Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej aparatem z datownikiem - data i godzina winna być drukowana automatycznie na zdjęciach. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację fotograficzną w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku zewnętrznym (płyta CD/pendrive). Każde zdjęcie, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, zostanie opisane poprzez wskazanie placu zabaw, którego sfotografowana piaskownica dotyczy. Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie dokumentacji fotograficznej będzie skutkować niemożliwością odbioru wykonanych prac.Prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i ryzyko.Wykonawca zabezpieczy teren placu zabaw podczas prac oraz na czas działania środka do dezynfekcji (przy dezynfekcji zakłada się zabezpieczenie terenu na czas minimum dwóch godzin lub na czas określony przez producenta środka użytego do dezynfekcji).Na Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice, zostanie wskazane miejsce dostarczenia wybranego piasku z piaskownic.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Atest Higieniczny piasku, atest PZH dla środków wykorzystanych do dezynfekcji piaskownic oraz dokumentację fotograficzną w formie papierowej i elektronicznej.Forma, miejsce i termin składania ofert:1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem "Oferta w postępowaniu na wymianę piasku w piaskownicach położonych na terenach zewnętrznych administrowanych przez MZUK. Nie otwierać przed 01 kwietnia 2021 r. przed godz. 10:30".2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 01 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c). W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01 kwietnia 2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych .2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@mzuk.pl, tel. 32 335 04 47.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.7. Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.8. Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia ani zmianą postanowień umowy.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.**dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Polityka ZSZ.

 
 
Termin wykonania zamówienia: I wymiana piasku w piaskownicach wraz z dezynfekcją od 12 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.II wymiana piasku w piaskownicach wraz z dezynfekcją od 05 lipca do 23 lipca 2021 r. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, - upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty - w przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. - wypełniony i podpisany formularz cenowy - o treści załącznika nr 2, Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=100,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

gdzie:
Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów, 2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia: Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. Forma, miejsce i termin składania ofert Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 01-04-2021r. do godziny 10:00. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zmiana lub odwołanie warunków przetargu: Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty. Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru: Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli: a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu, b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa, d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Warunki odwołania przetargu: Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie: Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia, c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu, d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową, e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie: W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu. Zasady uzupełniania dokumentów: Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Forma składanych dokumentów: Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert): 1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający: a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu, b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2), 2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zasady zmiany lub wycofania oferty: Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu  stosowne pisemne oświadczenie. Wybór oferty: 1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, 2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, 3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach, 4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach. Oferty złożone po terminie: Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

Istotne postanowienia umowy:  zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy  Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Załączniki
1) Załącznik nr 1 - formularz oferty, 2) Załącznik nr 2 - formularz cenowy, 3) Załącznik nr 3 - wzór umowy, 4) Załącznik nr 4 - wykaz piaskownic
 
Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień
 
19-03-2021 r.  Adam Bicz
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
22-03-2021 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej