ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.10.2021   

______________________________________________________________ (imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (adres wykonawcy)

______________________________________________________________ (tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o Kodeks cywilny, pod nazwą:  Wymiana piasku w piaskownicach położonych na terenach zewnętrznych administrowanych przez MZUK

1.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: I wymiana piasku w piaskownicach wraz z dezynfekcją od 12 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.II wymiana piasku w piaskownicach wraz z dezynfekcją od 05 lipca do 23 lipca 2021 r.

Oświadczamy, że:

Pozostałe oświadczenia:

Integralną część oferty stanowią:

 

 

_____________________ miejscowość, data

_______________________
imię i nazwisko  
__________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej