ZAŁĄCZNIK NR   1

Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.11.2021  

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą:  Budowa street workout parku przy ulicy Żernickiej w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w niniejszym postępowaniu.

Oferuję(emy) następujący termin rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia:................. miesięcy licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru robót. (min. 36 m-cy, max. 60 m-cy) (*) (*)termin rękojmi i gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 19 siwz.  

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, spełniamy je osobiście / powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w związku z tym składamy wraz z ofertą Załącznik nr 10. (**) **- niepotrzebne skreślić

Oświadczam(y), że:

Art. 117 ust. 2 - warunek dotyczący uprawnień  do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 (należy wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykona poszczególne elementy przedmiotowego zamówienia) Art. 117 ust. 3 - warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (należy wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykona poszczególne elementy przedmiotowego zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Podwykonawcy

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
1) czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ...........
(należy wpisać TAK lub NIE)
- w przypadku odpowiedzi "TAK", proszę wskazać:
2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: ............................................................................................,
 
3) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ......................,
 
4) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: .......................
 

• Numer rachunku bankowego, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione do przetargu:Bank:........................................................................................................Nr rachunku: .............................................................................................

• Numer rachunku bankowego, na które Zamawiający, w przypadku wyboru naszej oferty, ma przelać należne wynagrodzenie za realizacje zamówienia:Bank:.........................................................................................................Nr rachunku:...............................................................................................

• Niniejszym oświadczam/y, ze rachunek bankowy wskazany powyżej jest firmowym/osobistym*** rachunkiem bankowym.***- niepotrzebne skreślić

Integralną część oferty stanowią:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

__________________________ miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej