Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.11.2021
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą
Budowa street workout parku przy ulicy Żernickiej w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 30-03-2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2710482121.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c1.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1091.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: 32 335 04 541.5.8.) Numer faksu: 32 231 00 311.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:Budowa street workout parku przy ulicy Zernickiej w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d8be5ae-912e-11eb-86b1-a64936a8669f2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000492/05/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.1.17 Budowa Street Workout przy ul. Żernickiej w systemie zaprojektuj i wybuduj2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/120233.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,3) 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za posrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za date przekazania oferty, wniosków, zawiadomien, dokumentów elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentów lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich przekazaniana ePUAP.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26 SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.11.20214.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówieniaZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod Street Workout Park na powierzchni ok. 135 m2 (czesc działki nr 629/3, obręb Zerniki Las) – przygotowanie terenu pod nawierzchnie „parku”, wykonanie nawierzchni EPDM z płyt gumowych oraz montaż urządzeń do ćwiczen. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych4.3.6.) Waga: 404.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 45.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku: WARIANT I: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej obiektu rekreacyjno-sportowego o wartości min. 5 000 zł dla każdej dokumentacji oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/modernizacji/rozbudowie obiektu rekreacyjno-sportowego o wartości min. 55 000 zł dla każdej roboty. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek w zakresie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu na zasadzie: co najmniej dwie usługi projektowe zrealizowane przez jednego wykonawcę i co najmniej dwie roboty budowlane zrealizowane przez innego jednego wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza sumowania pojedynczych usług projektowych wykonanych przez dwóch różnych wykonawców i adekwatnie nie dopuszcza sumowania pojedynczych robót budowlanych wykonanych przez dwóch różnych wykonawców; lub WARIANT II: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na budowie obiektu rekreacyjno-sportowego w systemie" zaprojektuj i wybuduj" o wartości min. 60 000 zł dla każdego zamówienia. W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie warunku w zakresie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać przynajmniej jeden z podmiotów działających wspólnie. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:- projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej ;- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach na terenie RP. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia podlega sumowaniu.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.• oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej• oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZZamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera roboty budowlane, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SWZ,• wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:• oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.• zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 10 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasob, b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotycząSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak6.4.1) Informacje dotyczące wadium:zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1 500,00 (jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych),2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp,4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice 5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:1.Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2.Zamawiający określa następujące warunki w jakich możliwe jest dokonanie zmian zawartej umowy bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia:1)konieczność zmiany terminu wykonania umowy z powodu:a)działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy, za przejaw siły wyższej strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej (w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne;b)nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy);c)wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych/ usług/dostaw, długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź - czas niezbędny na ustanie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót);d)zmian wynikających z konieczności wykonania robót/usług/dostaw niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; e)decyzji nadzoru budowlanego mającej wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, np. konieczność wstrzymania robót, konieczność wykonania prac/badań archeologicznych; f)braków lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w innych dokumentach budowy; g)odmiennych od założonych warunków terenowych, w szczególności istnienia niezidentyfikowanych instalacji lub sieci; h)wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich; i)nieterminowego przekazania placu budowy; j)nadzwyczajnych zdarzeń społecznych i gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; k)zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego; l)skrócenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;2)konieczność zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie z powodu: a)niedostępności na rynku materiałów wskazanych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w innych dokumentach budowy spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; b)pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; c)konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w innych dokumentach budowy, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; d)odmiennych od przyjętych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w innych dokumentach budowy warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych.3)zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego: a)zmiany osób określonych w §18 ust. 3 w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ - zmiana na podstawie pisemnego powiadomienia bez konieczności sporządzania aneksu do umowy;4)rezygnacji z wykonania części prac, wynikające z wprowadzenia zmian lub wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tego tytułu z zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy o wartości nie mniejszej niż 50% wartości brutto wskazanej w §19 ust. 3 pkt 2);5)zmiany zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiany podwykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego bądź Wykonawcy;6)rezygnacji z realizacji części zamówienia z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tego tytułu - Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia stron to: a)świadczenie Wykonawcy: sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót na podstawie sporządzonego projektu; b)świadczenie Zamawiającego: odebranie dokumentacji projektowej zgodnie z §7 niniejszej umowy oraz wypłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy;7)w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy będzie mieć dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępnienia zbioru danych osobowych. 3.W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej.7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-20 09:008.2.) Miejsce składania ofert: przu użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-20 12:008.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-198.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 38.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców.4.Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ, co oznacza, ze w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.5.Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.6.Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofertSEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJEwraz z ofertą należy złożyć: a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ, b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia o treści ZAŁĄCZNIKA NR 10. 

 
Kierownik Działu Palnowania i zamówień
 
30-03-2021 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor
 
30-03-2021 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej