Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.12.2021
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą
Utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych w Gliwicach
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 06-04-2021

Ogłoszenie o zamówieniuUsługiUtrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych w GliwicachSEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2710482121.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c1.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1091.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: 3233504101.5.8.) Numer faksu: 3223100321.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych w Gliwicach2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e652b135-96c3-11eb-86b1-a64936a8669f2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000492/06/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Utrzymanie czystości na obiektach sortowo-rekreacyjnych2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26 SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.12.20214.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak4.1.9.) Liczba części: 24.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:Część 14.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - utrzymanie czystości na terenie obiektów rekreacyjno-sportowych - Rejon IUtrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych (wg terminów A – C) z podziałem na sprzątanie 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) za wyjątkiem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy oraz 2 razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.Termin A: Prace wykonywane 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w terminie od 01.05.2021 r. do 30.09.2021 r. Codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach związanych z zamiataniem terenu oraz wielkogabarytowe). Codzienne zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.). Codzienne zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych. Usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic oraz pod urządzeniami zabawowymi. Codzienne wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabione z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych). Codzienne wygrabianie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych – usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp. oraz wyrównywanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, pól piaskowych i żwirowych na placach zabaw, boiskach oraz na terenach wybiegów dla psów. Sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów. Mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej architektury w tym urządzeń zabawowych. Bieżące odchwaszczanie – usuwanie chwastów i traw z chodników, alejek, wszelkich nawierzchni utwardzonych oraz pól piaskowych i żwirowych.Termin B: Prace wykonywane 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki) w terminie od 01.10.2021 r. do 30.11.2021 r. Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach związanych z zamiataniem terenu oraz wielkogabarytowe). Zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.). Zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych. Usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic oraz pod urządzeniami zabawowymi. Wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabione z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych). Wygrabianie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych – usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.) oraz wyrównywanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, pól piaskowych i żwirowych na placach zabaw, boiskach oraz na terenach wybiegów dla psów. Sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów. Bieżące odchwaszczanie – usuwanie chwastów i traw z chodników, alejek, wszelkich nawierzchni utwardzonych oraz pól piaskowych i żwirowych.Termin C: Prace wykonywane 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki) w terminie od 01.12.2021 r. do końca czasu obowiązywania umowy. Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów oraz wielkogabarytowe). Usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.). Sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów.Wykaz – Obiekty rekreacyjno-sportowe: Rejon I – pow. 4,942 ha, 231 szt. ławek, 120 szt. koszy – załącznik 1B Zamawiający przedstawi wykaz terenów z podaniem nr działki, obrębu oraz powierzchni. Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie Urzędu Miejskiego w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (http://test.um.gliwice.pl/portal/map/).Istotne warunki zamówienia: Prace wykonywane – 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty za wyjątkiem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w terminie od 01.05.2021 r. do 30.09.2021 r. Prace wykonywane 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz we wtorek: 2.11.2021r. w terminie od 01.10.2021 r. do 30.11.2021 r. Prace wykonywane 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki) w terminie od 01.12.2021 r. do końca czasu obowiązywania umowy. Tereny wymienione w załączniku powinny być bezwzględnie posprzątane do godziny 11:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco. Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci. Nie dopuszcza się zalegania liści i gałęzi na terenach. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie powyższych prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty oraz dni robocze do godz. 8:00. Opróżnianie koszy na śmieci. W koszach, każdorazowo po opróżnieniu, stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). Raz w tygodniu należy przeprowadzić gruntowne sprzątanie psich odchodów na terenach wybiegów dla psów lub częściej w zależności od potrzeb. Opróżnianie koszy na psie odchody na terenach wybiegów dla psów, każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dostosowany do jego pojemności (worek foliowy biodegradowalny). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok. +/-10%. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić raz w miesiącu w określonych terminach:- pomiędzy 10 a 25 maja 2021 r.- pomiędzy 14 a 19 czerwca 2021 r.- pomiędzy 12 a 17 lipca 2021 r.- pomiędzy 16 a 21 sierpnia 2021 r.- pomiędzy 20 a 25 września 2021 r. Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. Mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych – w zależności od potrzeb. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania obiektów, które będą modernizowane. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia sprzątania dodatkowych obiektów rekreacyjno-sportowych nie ujętych w wykazie w ilości ok. 5 obiektów (w różnych lokalizacjach w obrębie miasta Gliwice, przewidywana dodatkowa powierzchnia do sprzątania – ok. 0,3 ha dla każdego rejonu). Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. Odbiór prac odbywać się będzie na podstawie wyrywkowych kontroli (co najmniej raz w miesiącu). Za wykonaną pracę wynagrodzenie płacone będzie ryczałtowo. Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z terenami przeznaczonymi do sprzątania w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert:4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:kryteria:nazwawaga (znaczenie)%sposób liczenia wg wzorucena Wa=100,00Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pktgdzie:Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru. UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium cenyKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 100,004.3.8.) Sposób oceny ofert:1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:kryteria:nazwawaga (znaczenie)%sposób liczenia wg wzorucena Wa=100,00Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pktgdzie:Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru. UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieCzęść 24.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - utrzymanie czystości na terenie obiektów rekreacyjno-sportowych - Rejon IIUtrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych (wg terminów A – C) z podziałem na sprzątanie 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) za wyjątkiem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy oraz 2 razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.Termin A: Prace wykonywane 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w terminie od 01.05.2021 r. do 30.09.2021 r. Codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach związanych z zamiataniem terenu oraz wielkogabarytowe). Codzienne zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.). Codzienne zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych. Usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic oraz pod urządzeniami zabawowymi. Codzienne wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabione z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych). Codzienne wygrabianie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych – usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp. oraz wyrównywanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, pól piaskowych i żwirowych na placach zabaw, boiskach oraz na terenach wybiegów dla psów. Sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów. Mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej architektury w tym urządzeń zabawowych. Bieżące odchwaszczanie – usuwanie chwastów i traw z chodników, alejek, wszelkich nawierzchni utwardzonych oraz pól piaskowych i żwirowych.Termin B: Prace wykonywane 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki) w terminie od 01.10.2021 r. do 30.11.2021 r. Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach związanych z zamiataniem terenu oraz wielkogabarytowe). Zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.). Zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych. Usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic oraz pod urządzeniami zabawowymi. Wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabione z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych). Wygrabianie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych – usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.) oraz wyrównywanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, pól piaskowych i żwirowych na placach zabaw, boiskach oraz na terenach wybiegów dla psów. Sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów. Bieżące odchwaszczanie – usuwanie chwastów i traw z chodników, alejek, wszelkich nawierzchni utwardzonych oraz pól piaskowych i żwirowych.Termin C: Prace wykonywane 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki) w terminie od 01.12.2021 r. do końca czasu obowiązywania umowy. Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów oraz wielkogabarytowe). Usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.). Sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów.Wykaz – Obiekty rekreacyjno-sportowe: Rejon II – pow. 4,338 ha, 237 szt. ławek, 113 szt. koszy – załącznik 2B Zamawiający przedstawi wykaz terenów z podaniem nr działki, obrębu oraz powierzchni. Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie Urzędu Miejskiego w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (http://test.um.gliwice.pl/portal/map/).Istotne warunki zamówienia: Prace wykonywane – 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty za wyjątkiem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w terminie od 01.05.2021 r. do 30.09.2021 r. Prace wykonywane 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz we wtorek: 2.11.2021r. w terminie od 01.10.2021 r. do 30.11.2021 r. Prace wykonywane 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki) w terminie od 01.12.2021 r. do końca czasu obowiązywania umowy. Tereny wymienione w załączniku powinny być bezwzględnie posprzątane do godziny 11:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco. Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci. Nie dopuszcza się zalegania liści i gałęzi na terenach. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie powyższych prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty oraz dni robocze do godz. 8:00. Opróżnianie koszy na śmieci. W koszach, każdorazowo po opróżnieniu, stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). Raz w tygodniu należy przeprowadzić gruntowne sprzątanie psich odchodów na terenach wybiegów dla psów lub częściej w zależności od potrzeb. Opróżnianie koszy na psie odchody na terenach wybiegów dla psów, każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dostosowany do jego pojemności (worek foliowy biodegradowalny). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok. +/-10%. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić raz w miesiącu w określonych terminach:- pomiędzy 10 a 25 maja 2021 r.- pomiędzy 14 a 19 czerwca 2021 r.- pomiędzy 12 a 17 lipca 2021 r.- pomiędzy 16 a 21 sierpnia 2021 r.- pomiędzy 20 a 25 września 2021 r. Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. Mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych – w zależności od potrzeb. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania obiektów, które będą modernizowane. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia sprzątania dodatkowych obiektów rekreacyjno-sportowych nie ujętych w wykazie w ilości ok. 5 obiektów (w różnych lokalizacjach w obrębie miasta Gliwice, przewidywana dodatkowa powierzchnia do sprzątania – ok. 0,3 ha dla każdego rejonu). Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. Odbiór prac odbywać się będzie na podstawie wyrywkowych kontroli (co najmniej raz w miesiącu). Za wykonaną pracę wynagrodzenie płacone będzie ryczałtowo. Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z terenami przeznaczonymi do sprzątania w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert:4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:kryteria:nazwawaga (znaczenie)%sposób liczenia wg wzorucena Wa=100,00Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pktgdzie:Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru. UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium cenyKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 1004.3.8.) Sposób oceny ofert:1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:kryteria:nazwawaga (znaczenie)%sposób liczenia wg wzorucena Wa=100,00Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pktgdzie:Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru. UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 45.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA:1) o zamówienie w części 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 35 000 zł brutto każda;2) o zamówienie w części 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda;W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać co najmniej jeden z podmiotów działających wspólnie. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA:1) o zamówienie w części 1 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum 2 samochodami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t,2) o zamówienie w części 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum 2 samochodami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t.W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności technicznej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy, wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasob, b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotycząSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać co najmniej jeden z podmiotów działających wspólnie. W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności technicznej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:1) zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesja z mocy prawa;2) zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. danych teleadresowych Wykonawcy/ Zamawiającego;3) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy - Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy o wartości nie mniejszej niż 50% łącznej kwoty brutto wskazanej w §5 ust. 1. Z tytułu zmniejszenia wartości umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia;4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;5) konieczność zmiany terminu umownego z powodu:a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy, za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej (w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne;b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewiedzieć w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy);c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych/ usług/ dostaw: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź - czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwości kontynuacji lub rozpoczęcia usługi;d) zmian wynikających z konieczności wykonania robót/usług/dostaw niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; e) wstrzymanie prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich;f) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego.7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-14 10:008.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 12:008.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-138.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 38.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. Negocjacje ofert nie są obowiązkowe. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców. Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ, co oznacza, że w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert. Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie. Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

 
Starszy specjalista ds. ekonomicznych i zamówień
 
06-04-2021 r.  Katarzyna Pałka
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor MZUK
 
06-04-2021 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej