oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.89.2022

 
Zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru "Szuwarek" przy ul. Makuszyńskiego w Gliwicach

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 49 200,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Iwona Janik ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)