oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.89.2022

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru "Szuwarek" przy ul. Makuszyńskiego w Gliwicach"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Uzasadnienie prawne:art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.).Uzasadnienie faktyczne:W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do 28.09.2022r. do godz. 10.00 w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Referent

29-09-2022 r. Iwona Janik
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

29-09-2022 r. Tadeusz Mazur

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)