ZAŁĄCZNIK NR   1

Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.91.2022  

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności oraz województwo)

______________________________________________________________ NIP/REGON ______________________________________________________________

(tel., e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na usługi społeczne, o których mowa w art. 359 pkt 2) ustawy Pzp w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą:  Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień

1) Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

Cena brutto za jedną roboczogodzinę (A)

Liczba roboczogodzin (B)

Wartość brutto (A x B)

ŁĄCZNIE

 

8760

 

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................) 2) Liczba lekarzy stanowiąca kryterium oceny ofert .......... (słownie: ...................................................) (zgodnie z pkt 20 SWZ i ZAŁĄCZNIKIEM NR 6).

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w niniejszym postępowaniu.

Oświadczam(y), że:

Podwykonawcy

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

Integralną część oferty stanowią:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).