ZAŁĄCZNIK NR 6
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.91.2022

 

______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________ adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji warunków zamówienia.
L.p.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność (należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

1.   Nr uprawnień lekarskich ............................... Staż pracy w latach .....     2.   Nr uprawnień lekarskich ............................... Staż pracy w latach .....     3.   Nr uprawnień lekarskich ............................... Staż pracy w latach .....     4.   Nr uprawnień lekarskich ............................... Staż pracy w latach .....     5.   Nr uprawnień lekarskich ............................... Staż pracy w latach .....     6.   Nr uprawnień lekarskich ............................... Staż pracy w latach .....     7.   Nr uprawnień lekarskich ............................... Staż pracy w latach .....