an style='display:none;'>
 
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.91.2022
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych OGŁASZA postępowanie o wartości szacunkowej PONIŻEJ 750 000 euro na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 pkt 2) ustawy Pzp w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą
Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 22-09-2022

Ogłoszenie o zamówieniuUsługiCałodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby WytrzeźwieńSEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającego: Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2710482121.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c1.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1091.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63e93933-38dd-11ed-9171-f6b7c7d593532.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359183/012.6.) Wersja ogłoszenia: 012.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22 09:302.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017712/10/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.3.8 Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/136143.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej,2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: "Zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą: Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień"7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w SWZ.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowa informacja zawarta jest w rozdziale 26 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.91.20224.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień w Gliwicach przy ulicy Okopowej 6.Zamówienie obejmuje:1.Sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywającymi w izbie wytrzeźwień.2.Prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień.3.Udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w izbie wytrzeźwień.4.Stwierdzenie stanu nietrzeźwości uzasadniającego zatrzymanie w izbie wytrzeźwień oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do umieszczenia w izba wytrzeźwień.5.Kierowanie do zakładu opieki zdrowotnej pacjentów izby wytrzeźwień, po stwierdzeniu takiej konieczności.6.Sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania pacjentów izby wytrzeźwień i przeprowadzanie w tym celu obchodu.7.Wydawanie zleceń odnośnie stosowania obezwładniających pasów bezpieczeństwa w stosunku do osób, które działają na szkodę zdrowia i życia lub swym zachowaniem utrudniają personelowi izby wytrzeźwień wykonanie czynności.8.Przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z izby wytrzeźwień na zasadach objętych przepisami.9.Prowadzenie niezbędnej dokumentacji lekarskiej.10.Sporządzanie raportów z przebiegu dyżurów, z uwzględnieniem ilości zużytych leków oraz innych istotnych okoliczności.11.Wykonywanie innych czynności lekarskich przynależnych izbie wytrzeźwień.12.Określenie niezbędnych ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjentów izby wytrzeźwień wspólnie z Zamawiającym.13.Przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1850).14.Wykonawca zleca utylizację zużytych strzykawek, opatrunków oraz innych odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na koszt Zamawiającego. Zwrot kosztów utylizacji nastąpi na podstawie refaktury wystawionej na Miejski Zarząd Usług Komunalnych.15.Wykonawca zostanie obciążony kosztami działalności wykonawcy nie związanymi z izbą wytrzeźwień.16.Przekazywanie medykamentów, sprzętu oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego:a)odbiór medykamentów, sprzętu oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego po zakończeniu umowy lub jej rozwiązaniu bez względu na przyczynę zostanie dokonany komisyjnie przez osoby wyznaczone przez każdą ze stron,b)w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się oddać gabinet lekarski z całym wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wliczając w to normalne zużycie,c)oddanie gabinetu lekarskiego lub jego wyposażenia w stanie pogorszonym upoważnia Zamawiającego do wykonania napraw na koszt Wykonawcy.4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość lekarzy z co najmniej 3 letnim stażem4.3.6.) Waga: 404.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 45.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3.Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.4.Zdolność techniczna lub zawodowa.Określenie warunku: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to znaczy: minimum 5 osobami z prawem wykonywania zawodu lekarza lub felczera.5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6.W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.2)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ.5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Nie dotyczy.5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:1)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.2)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasób, b)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, c)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.3)Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu.SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego kopii umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: TakSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych.2.Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunkudo treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1)zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/ Wykonawcę na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy;2)zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej usługi;3)zmiany nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;4)zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi lub rezygnacji z wykonania części usług z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu umowy, Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia do co najmniej 50% wartości przedmiotu zamówienia;5)zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie;6)zmiana wynagrodzenia spowodowana zmianą stawki podatku od towarów i usług;7)zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.3.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:008.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:008.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-298.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 38.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.2.Negocjacje ofert nie są obowiązkowe.3.Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców.4.Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ, co oznacza, ze w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.5.Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.6.Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE1)Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,2)Wraz z ofertą należy złożyć:a)upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,b)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ (wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby),c)oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ (dotyczy wyłącznie podmiotów występujących wspólnie, np. konsorcjum, spółka cywilna),d)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ.3)Termin wykonania zamówienia: od 01 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.

UWAGA - OFERTA ZŁOŻONA ZA POŚREDNICTWEM MINIPORTALU POWINNA ZOSTAĆ OPATRZONA WŁAŚCIWYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM. PODPIS ELEKTRONICZNY MUSI ZOSTAĆ ZŁOŻONY BEZPOŚREDNIO NA PLIKU Z OFERTĄ WYKONAWCY LUB NA "PACZCE" DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH OFERTĘ WYKONAWCY. OPATRZENIE WŁAŚCIWYM PODPISEM OFERTY (LUB PACZKI) NASTĘPUJE PRZED CZYNNOŚCIĄ JEJ ZASZYFROWANIA.

 
Specjalista
 
22-09-2022 r.  Adam Bicz
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Zastępca Dyrektora Jednostki
 
22-09-2022 r.  Grzegorz Śliczniuk
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej