oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.91.2022

 
Zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

 

Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 1 182 600,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Adam Bicz ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)