oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.91.2022

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Całodobowe świadczenia zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Centrum Profilaktyki i Lecznictwa CENPIL Sp. z o.o. Mechaników 9, 44-109 Gliwice z ceną 1 182 600,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30.09.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.Zamawiający dokonał badania i oceny oferty, a następnie:W dniu 04.10.2022 r. zaprosił Wykonawcę do negocjacji. Negocjacje zostały przeprowadzone telefonicznie w dniu 06.10.2022 r. Po zakończonych negocjacjach Zamawiający zaprosił Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawca terminowo złożył ofertę dodatkową, w której podtrzymał warunki złożone w ofercie podstawowej.W dniu 18.10.2022 r. wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca terminowo złożył dokumenty wymienione w wezwaniu.Zamawiający całość dokumentacji Wykonawcy uznał za potwierdzającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzającą brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz warunkami zamówienia.Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:1) cena - 60%.2) ilość lekarzy z co najmniej 3 letnim stażem - 40%.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
ilość lekarzy z co najmniej 3 letnim stażem
Łączna punktacja

1.
Centrum Profilaktyki i Lecznictwa CENPIL Sp. z o.o.
Mechaników 9, 44-109 Gliwice
60,00
40,00
100,00

Specjalista

26-10-2022 r. Adam Bicz
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Zastępca Dyrektora Jednostki

26-10-2022 r. Grzegorz Śliczniuk

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)